Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

Brüssel, 20. november 2008.

Arktika vajab Euroopa Liidu tähelepanu – esimene samm ELi Arktika-poliitika kujundamisel

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise „Euroopa Liit ja Arktika piirkond”, milles käsitletakse kliimamuutuste ja inimtegevuse mõju Arktikas. Peale ELi huvide ja poliitikaeesmärkide esitamise tehakse dokumendis ettepanek süstemaatiliseks ja kooskõlastatud vastuseks kiiresti tekkivatele väljakutsetele. Seepärast on nimetatud teatis esimene samm ELi Arktika-poliitika kujundamisel ja oluline panus ELi integreeritud merenduspoliitika rakendamisse.

Välissuhete ja Euroopa naabruspoliitika volinik Benita Ferrero-Waldner ütles: „Arktika on ainulaadne ja haavatav piirkond Euroopa vahetus naabruses. Piirkonna arengul on märkimisväärne mõju eurooplastele ka tulevaste põlvkondade vältel. Euroopa Liidu panuse suurendamine Arktikaga seotud koostöös avab uued võimalused suhetes Arktika piirkonna riikidega. EL on valmis nende riikidega koostööd tegema, et suurendada stabiilsust, tõhustada olemasoleva õigusraamistiku kaudu Arktika mitmepoolset valitsemist ja säilitada tasakaal esmatähtsa keskkonna säilitamise ja loodusvarade, sealhulgas süsivesinike säästva kasutamise vajaduse vahel.“

Merenduse ja kalanduse volinik Joe Borg lisas: „Me ei saa olla ükskõiksed Arktika kliimat ja selle tulemusena kogu meie planeeti mõjutavate murettekitavate arengusuundumuste suhtes. Teisalt avab kliimamuutuste ja hiljutise tehnoloogilise arengu kooslus väljakutsetega põimitud uusi võimalusi. Kuna ELi poliitika mõjutab sellistes valdkondades nagu kliimamuutused, keskkonnakaitse, energeetika, teadustegevus, kalandus ja transport vahetult Arktikat, on tarvis kooskõlastatud meetmeid ja integreeritud merenduspoliitika võiks olla nende võtmiseks vajalik koostööplatvorm.”

Teatises rõhutatakse tihedat seost Euroopa Liidu ja Arktika vahel. ELi laiaulatuslikumal või üleilmsel poliitikal on Arktikale vahetu mõju. Dokumendis esitatakse põhjalik ülevaade ELi huvidest kõikides Arktikaga seotud koostöövaldkondades ja rõhutatakse, et Arktikas toimuv vajab integreeritud vastust.

Teatises määratakse kindlaks kolm peamist eesmärki:

 • Arktika kaitsmine ja säilitamine koos tema elanikkonnaga;
 • loodusvarade säästva kasutamise edendamine;
 • panuse andmine Arktika tõhustatud mitmepoolsesse valitsemisse.

Nende eesmärkide saavutamiseks teeb komisjon arvukalt ettepanekuid, näiteks:

 • uue teadusuuringute infrastruktuuri väljatöötamine;
 • kemikaalide kontroll ja järelevalve;
 • tihedam koostöö suurõnnetuste ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise valdkonnas;
 • Arktika põlisrahvaste kaasamine korrapärasesse dialoogi;
 • olemasoleva kalandusalase õigusraamistiku laiendamine Arktikale;
 • mereseire parandamine;
 • olemasolevate eeskirjade täielik rakendamine ning Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni keskkonnaalaste ja ohutusstandardite tõhustamine;
 • ÜRO mereõiguse konventsioonile tugineva Arktika mitmepoolse valitsemise tõhustamine, sealhulgas laiapõhjaline poliitikaarutelu;
 • Arktikaga seotud küsimuste tähtsustamine rahvusvahelisel tasandil ja Euroopa Komisjoni panuse suurendamine Arktika nõukogu töös alalise vaatleja staatuse kaudu.

ELi Arktika-poliitika sobitub ELi integreeritud merenduspoliitikaga, mille eesmärk on kooskõlastada kogu merendusega seotud ELi poliitika, et tagada keskkonnasäästlikkus ja kvaliteetsed elamistingimused rannikualadel, edendades samas merendussektori võimalikku arengut.

Täiendav teave:

MEMO/08/726

Arktika teemat käsitlev veebisait:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html

ELi suhted Arktika piirkonna riikidega:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/

Põhjamõõtme poliitika:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim


Side Bar