Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2008.

Η Αρκτική αξίζει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Πρώτο βήμα προς μία αρκτική πολιτική της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ανακοίνωση για την «Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιοχή της Αρκτικής» η οποία υπογραμμίζει τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην περιοχή της Αρκτικής. Το κείμενο όχι μόνο καθορίζει τα συμφέροντα της ΕΕ και τους στόχους της πολιτικής, αλλά και προτείνει μία συστηματική και σύντονη απάντηση στις προκλήσεις που εμφανίζονται με ταχύ ρυθμό. Συνεπώς, η ανακοίνωση αποτελεί το πρώτο βήμα προς μία πολιτική για την Αρκτική της ΕΕ και σημαντική συμβολή στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για την ΕΕ.

Η Επίτροπος Benita Ferrero-Waldner, αρμόδια για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, είπε: «Η Αρκτική είναι μία μοναδική και ευάλωτη περιοχή που συνορεύει άμεσα με την Ευρώπη. Η εξέλιξή της θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των Ευρωπαίων κατά τις ερχόμενες γενιές. Η ενίσχυση της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρκτική συνεργασία θα ανοίξει νέες προοπτικές στις σχέσεις μας με τα κράτη της Αρκτικής. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί μαζί τους για να αυξήσει τη σταθερότητα, να ενισχύσει την πολυμερή διακυβέρνηση της Αρκτικής μέσω των υφιστάμενων νομικών πλαισίων καθώς και να διατηρήσει την ορθή ισορροπία μεταξύ του πρωταρχικού στόχου της διατήρησης του περιβάλλοντος και της ανάγκης για αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων.»

Ο Joe Borg, Επίτροπος αρμόδιος για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να παραμείνουμε απαθείς ενόψει των ανησυχητικών εξελίξεων που επηρεάζουν το κλίμα της Αρκτικής και, συνεπώς, τον υπόλοιπο πλανήτη. Από την άλλη πλευρά, ο συνδυασμός των αλλαγών του κλίματος και οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις ανοίγουν νέες ευκαιρίες που είναι συνυφασμένες με νέες προκλήσεις. Δεδομένου ότι πολλές πολιτικές της ΕΕ σε τομείς όπως η αλλαγή του κλίματος, το περιβάλλον, η ενέργεια, η έρευνα, η αλιεία και οι μεταφορές, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην Αρκτική, απαιτείται συντονισμένη δράση και η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική μπορεί να αποτελέσει μία πλατφόρμα για συνεργασία που τόσο πολύ την χρειαζόμαστε.»

Η ανακοίνωση τονίζει τους στενούς δεσμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρκτικής. Οι κοινοτικές πολιτικές ευρύτερου ή παγκόσμιου φάσματος επηρεάζουν άμεσα την Αρκτική. Το έγγραφο παρέχει μια σφαιρική ανασκόπηση των συμφερόντων της ΕΕ σε όλους τους τομείς συνεργασίας που συνδέονται με την Αρκτική και υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις στην Αρκτική απαιτούν ολοκληρωμένη απάντηση.

Προσδιορίζονται τρεις βασικοί στόχοι πολιτικής:

 • η προστασία και διατήρηση της Αρκτικής από κοινού με τον πληθυσμό της·
 • προώθηση της αειφόρου χρήσης των πόρων·
 • συμβολή στην ενισχυμένη πολυμερή διακυβέρνηση της Αρκτικής.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Επιτροπή προτείνει:

 • τη δημιουργία νέων υποδομών έρευνας·
 • ανίχνευση και έλεγχο των χημικών ουσιών·
 • αυξημένη συνεργασία για την αποτροπή, την ετοιμότητα και την άμεση αντίδραση στις καταστροφές·
 • συμμετοχή των αυτόχθονων πληθυσμών της Αρκτικής σε τακτικό διάλογο·
 • επέκταση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για την αλιεία στην Αρκτική·
 • βελτίωση της θαλάσσιας επιτήρησης·
 • προώθηση της πλήρους εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων και ενίσχυση των περιβαλλοντικών προτύπων και των προτύπων ασφαλείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού·
 • ενίσχυση της πολυμερούς διακυβέρνησης της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρέου πολιτικού διαλόγου, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας·
 • να τεθούν τα θέματα που αφορούν την Αρκτική σε υψηλότερη θέση στο διεθνές θεματολόγιο και να καταστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνιμος παρατηρητής στο αρκτικό Συμβούλιο ώστε να αυξηθεί η συμβολή της.

Η ανάπτυξη μιας πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική συνδυάζεται με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την ΕΕ, η οποία έχει σκοπό να συντονίσει όλες τις κοινοτικές πολιτικές με θαλάσσια διάσταση για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η ποιότητα των συνθηκών ζωής στις παράκτιες περιοχές, προωθώντας παράλληλα το δυναμικό αύξησης των ναυτιλιακών βιομηχανιών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/08/726

Θεματικός δικτυακός τόπος για την Αρκτική:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html

Σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της αρκτικής περιοχής:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/

Πολιτική της βόρειας διάστασης:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim


Side Bar