Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1729

V Bruselu dne 18. listopadu 2008

Volný pohyb pracovníků je přínosem pro evropské hospodářství

Dnes zveřejněná zpráva Evropské komise ukazuje, že mobilní pracovníci ze zemí, které k EU přistoupily v roce 2004 a v roce 2007, pozitivně ovlivňují ekonomiky členských států a nenarušují závažným způsobem jejich trhy práce. Pracovníci ze zemí EU-8 a rovněž pracovníci z Bulharska a Rumunska významně přispívají k udržitelnému hospodářskému růstu, aniž by z trhu práce výrazně vytlačovali místní pracovníky nebo snižovali jejich mzdy. Pokud jde o EU jako celek i o většinu jednotlivých zemí, je pohyb pracovních sil z těchto zemí v porovnání s velikostí trhů práce a s přílivem pracovníků z nečlenských zemí EU omezený.

„Právo pracovat v jiné zemí je základní svobodou občanů EU. Mobilní pracovníci se stěhují tam, kde jsou pracovní místa, což prospívá ekonomice,” uvedl Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. „Žádám členské státy, aby ve světle údajů uvedených v dnešní zprávě zvážily, zda jsou jejich dočasná omezení volného pohybu pracovníků stále nezbytná,” dodal. „Zrušení omezení by nyní mělo smysl z ekonomického hlediska a navíc by pomohlo omezit problémy, jako jsou práce „načerno” a falešná samostatně výdělečná činnost.”

Z dnešní zprávy vyplývá, že mobilní pracovníci z Bulharska, Rumunska a ze zemí EU-8 v průběhu posledních let významně přispěli k udržitelnému hospodářskému růstu, jelikož pomáhají řešit nedostatky na trhu práce, aniž by příliš zatěžovali sociální systémy států. Zároveň neexistují významné známky toho, že by pracovníci z nových členských států závažným způsobem vytlačovali místní pracovní síly nebo stlačovali jejich mzdy, a to ani v zemích s největším přílivem pracovníků, přestože v konkrétních oblastech došlo k jistým dočasným problémům s přizpůsobením.

Statistika obyvatelstva členských států a údaje z šetření pracovních sil naznačují, že průměrný podíl státních příslušníků ze zemí, které k EU přistoupily v roce 2004 (EU-10), žijících v EU-15 vzrostl z 0,2 % v roce 2003 na 0,5 % na konci roku 2007. Během téhož období se zvýšil podíl Bulharů a Rumunů žijících v EU-15 z 0,2 na 0,5 %. Většina mobilních pracovníků z nových členských států, které k Unii přistoupily v roce 2004, – pocházejících hlavně z Polska, Litvy a Slovenska – odešla do Irska a Spojeného království, zatímco Španělsko a Itálie jsou hlavními cílovými zeměmi pro rumunské občany. Výrazně vyšší než pohyb z nových do starých členských států v době po rozšíření je – s výjimkou Irska – přistěhovalectví státních příslušníků nečlenských států EU registrované v posledních letech. Údaje rovněž naznačují, že mnoho mobilních pracovníků v EU odchází do jiného členského státu jen na dočasnou dobu, a nechce se v něm usadit natrvalo.

V důsledku současného hospodářského vývoje je pravděpodobné, že se možný pokles poptávky po pracovní síle projeví ve sníženém pohybu pracovních sil v rámci EU. Nedávná zpomalení ekonomik v některých zemích již vedla k výraznému snížení nově příchozích pracovníků a zároveň ke zvýšení zpětné migrace. To je signál, že volný pohyb pracovních sil je ze své podstaty samoregulační a že zajišťuje tolik potřebnou flexibilitu v obou směrech: pracovníci se stěhují do zemí, kde je poptávka po pracovní síle, a mnoho jich opět odchází, když se pracovní podmínky stanou méně příznivými.

Zprávu doprovází podrobnější analýza mobility v rámci EU v době po rozšíření, která je součástí zprávy Komise „Zaměstnanost v Evropě 2008“ (MEMO/08/719).

Souvislosti

Podle smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska skončí takzvaná první fáze přechodných ustanovení, která členským státům umožňuje dočasně omezit volný přístup pracovníků na jejich trhy práce, dnem 31. prosince 2008. Členské státy se do té doby musí rozhodnout, zda svá vnitrostátní omezení zruší. Tato omezení zavedlo v lednu 2007 patnáct členských států EU-25 (s výjimkou Finska, Švédska, České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovinska a Slovenska). [Bulharsko ani Rumunsko nepřijalo na pohyb pracovních sil v opačném směru reciproční opatření] (úplné údaje týkající se jednotlivých zemí najdete v dokumentu MEMO/08/718).

Takzvaná druhá fáze přechodných ustanovení skončí pro země EU-8 v dubnu 2009. Čtyři členské státy (Německo, Rakousko, Belgie a Dánsko) v současné době v rozdílné míře nadále omezují přístup pracovníků z osmi členských států EU-10 na své trhy práce (MEMO/08/718). Omezení mohou být zachována i po 30. dubnu 2009 pouze v případě závažného narušení trhu práce (nebo hrozby takového narušení).

Více informací najdete zde:

Zpráva o dopadu volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=508&langId=en

Zpráva o první fázi přechodných ustanovení pro EU-8

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0048:FIN:CS:PDF

Příslušné zprávy MEMO:

MEMO/06/64

MEMO/06/513

Internetové stránky příslušného generálního ředitelství:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=cs


Side Bar