Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1684

Bryssel den 12 november 2008

Kommissionen antar förslag för att reglera kreditvärderingsinstitutens verksamhet

(MEMO/08/691)

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till reglering av kreditvärderingsinstitutens verksamhet. Förslaget är en del av ett förslagspaket för att hantera den finansiella krisen och kompletterar kommissionens förslag på områdena för Solvens II, kapitalkravsdirektivet, system för insättargaranti och redovisning. De nya reglerna syftar till att säkerställa att kreditbetygen håller hög kvalitet och inte påverkas negativt av inneboende intressekonflikter i kreditvärderingsbranchen.

Charlie McCreevy, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster, ger följande kommentar: ”Jag vill att Europa intar en ledande roll på det här området. Vårt förslag är mer långtgående än de regler som finns i andra rättsordningar. De här mycket strikta reglerna krävs för att återupprätta marknadens förtroende för kreditvärderingsbranschen i Europeiska unionen.”

I förslaget fastställs nödvändiga villkor för utfärdandet av kreditbetyg i syfte att återställa marknadens förtroende och öka skyddet för investerare. Genom förslaget införs ett registreringsförfarande för kreditvärderingsinstitut för att göra det möjligt för europeiska tillsynsmyndigheter att kontrollera verksamheten i kreditvärderingsinstitut vars kreditbetyg används av kreditinstitut, försäkrings- och återförsäkringsbolag, fondföretag och pensionsfonder i gemenskapen.

Kreditvärderingsinstituten kommer att behöva följa strikta regler som syftar till att säkerställa i) att kreditbetyg inte påverkas av intressekonflikter, ii) att kreditvärderingsinstituten kontinuerligt bevakar att kvaliteten i värderingsmetoderna och kreditbetygen upprätthålls och iii) att kreditvärderingsinstitutens verksamhet bedrivs på ett öppet och överblickbart sätt. Förslaget innehåller också ett effektivt övervakningssystem för de europeiska tillsynsmyndigheternas tillsyn över kreditvärderingsinstituten.

I de nya bestämmelserna föreskrivs bland annat följande:

  • Kreditvärderingsinstituten får inte tillhandahålla rådgivningstjänster.
  • De ska inte tillåtas att sätta kreditbetyg på finansiella instrument om de inte har tillräckligt med information av god kvalitet som underlag.
  • De måste lämna upplysningar om de modeller, metoder och antaganden som de baserar sina kreditbetyg på.
  • De ska vara skyldiga att offentliggöra en årlig rapport med information om sitt företag.
  • De ska vara skyldiga att införa en intern granskningsfunktion för att se över kvaliteten på kreditbetygen.
  • De bör ha minst tre oberoende ledamöter i sina styrelser och dessa ledamöters ersättningar får inte vara kopplade till kreditvärderingsinstitutens ekonomiska resultat. De ska utses för en enda mandatperiod som inte får överstiga fem år. De kan endast avsättas på grund av tjänstefel. Minst en av dem bör vara expert på värdepapperisering och strukturerad finansiering.

Vissa av de föreslagna bestämmelserna är baserade på standarderna i IOSCO:s (International Organisation of Securities Commissions) uppförandekod. Förslaget ger dessa bestämmelser en rättsligt bindande karaktär. I de fall där IOSCO:s standarder inte är tillräckliga för att återställa marknadens förtroende och garantera skydd för investerare föreslår kommissionen striktare regler.
Kommissionen inledde arbetet med att förslå lagstiftning på detta område sommaren 2007 när de första tecknen på otillbörligt beteende av kreditvärderingsinstituten noterades. Förslaget är resultatet av en grundlig och övergripande konsekvensbedömning samt ett omfattande samråd. Europeiska värdepapperstillsynskommittén och den europeiska expertgruppen för värdepappersmarknaderna, medlemsstater, ECB, stora kreditvärderingsinstitut och andra intressenter (branschorganisationer för försäkrings-, värdepappers- och banksektorn, upplysningsföretag osv.) har lämnat viktiga bidrag till arbetet.

Bakgrund

EU:s finansministrar enades i oktober 2007 om ett antal slutsatser som gäller finanskrisen (”Ekofin-rådets färdplan”), bland annat ett förslag om att granska kreditvärderingsinstitutens roll och rätta till eventuella relevanta brister. EU-rådet efterlyste på sina möten den 20 juni och 16 oktober ett lagstiftningsförslag för att skärpa de bestämmelser som reglerar kreditvärderingsinstitutens verksamhet och övervakningen av dem på EU-nivå och deklarerade att återställandet av förtroendet för den finansiella sektorn och dess korrekta funktion har högsta prioritet.

Detta förslag återfinns på följande adress:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm


Side Bar