Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1016

Brussel, 26 juni 2008

Lagere kosten, meer consistentie, meer concurrentie: de Commissie start raadpleging om mobiele telefoontarieven in Europa omlaag te brengen

Om de concurrentie tussen exploitanten aan te moedigen en de telefoonkosten voor Europese consumenten omlaag te brengen is de Commissie vandaag een openbare raadpleging gestart over de toekomstige regelgeving op het gebied van tarieven voor gespreksterminatie in de EU, gebaseerd op een ontwerpmededeling van de Commissie over tarieven voor gespreksterminatie. Tarieven voor gespreksterminatie zijn de tarieven op groothandelsniveau die de exploitant van een klant die een telefoongesprek ontvangt, in rekening brengt aan de exploitant van het netwerk van degene die de oproep heeft gedaan. Deze tarieven die deel uitmaken van iedere telefoonrekening, worden uiteindelijk betaald door de consument en worden vastgesteld in samenwerking met de nationale regelgevingsinstanties op telecomgebied. De besluiten van deze nationale regelgevingsinstanties hebben ertoe geleid dat er op dit moment zeer uiteenlopende tarieven zijn in de EU. Terminatietarieven voor mobiele gesprekken variëren van 0,02 euro/min (in Cyprus) tot meer dan 0,18 euro/min (in Bulgarije) en zijn 9 maal hoger dan de terminatietarieven voor vaste gesprekken (gemiddeld 0,057 euro/min voor lokale gespreksterminatie). Dit betekent een verstoring van de concurrentie tussen exploitanten van verschillende landen en tussen exploitanten van vaste en mobiele telefoonlijnen. De openbare raadpleging over dit voorstel loopt af op 3 september 2008.

"Sterk uiteenlopende terminatietarieven in Europa en een enorme kloof tussen terminatietarieven voor vaste en mobiele telefoon vormen een belangrijk obstakel voor de verwezenlijking van een interne Europese telecommarkt die ten goede komt aan de concurrentie en de consument. De consument betaalt de prijs voor deze kloof tussen de nationale beleidslijnen inzake de regelgeving," aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor Telecom. "De markten voor gespreksterminatie in de EU hebben daarom een nieuwe regelgeving nodig. Ik verwacht de komende drie jaar meer samenhang en coördinatie om de kosten voor mobiele telefoongesprekken omlaag te brengen met ongeveer 70% van de huidige tarieven."

"Kostengerichte terminatietarieven zullen de concurrentie verhogen hetgeen in het voordeel werkt van de consument. De consument kan als gevolg hiervan lagere kleinhandelsprijzen verwachten. Deze aanbeveling zal tevens grote delen van de telecomindustrie ten goede komen omdat de concurrentieverstoring tussen exploitanten van vaste en mobiele telefonie waarschijnlijk uit de weg zal worden geruimd. Ook de hoge bedragen die kleinere exploitanten van mobiele telefonie aan grote exploitanten moeten betalen voor gespreksterminatie wanneer zij met deze laatste willen concurreren met zeer populaire vastrechttarieven, zullen hierdoor omlaag gaan. Met het oog op deze voordelen is een tijdige tenuitvoerlegging van deze aanbeveling van wezenlijk belang." Aldus EU-commissaris Neelie Kroes.

Na meer dan 770 regelgevingsvoorstellen te hebben onderzocht die de nationale regelgevingsinstanties de afgelopen vijf jaar hebben gedaan, waarschuwde de Commissie vandaag dat de prijsregulering van de markt voor gespreksterminatie in Europa geen samenhang vertoont. De kloof tussen de tarieven voor vaste en mobiele terminatie en tussen de tarieven voor mobiele terminatie die door de nationale regelgevingsinstanties zijn opgelegd, kunnen over het algemeen niet volledig gerechtvaardigd worden door verschillen in de onderliggende kosten, netwerken of nationale kenmerken. Dit zou de volgende negatieve gevolgen kunnen hebben:

  • Juridische onzekerheid en zwaardere regelgevingsbelasting voor exploitanten die grensoverschrijdende diensten verlenen.
  • Nationale regelgevingsinstanties die de tarieven voor mobiele gespreksterminatie in eigen land verlagen, lopen het risico hun eigen mobiele industrie te straffen wanneer een regelgevingsinstantie in een buurland hogere tarieven blijft toestaan.
  • Investeringen in nieuwe netwerken en diensten worden belemmerd wanneer exploitanten in elk land met een andere regelgeving worden geconfronteerd.

Vaste exploitanten en hun klanten subsidiëren op dit moment rechtstreeks mobiele exploitanten door hogere terminatietarieven te betalen voor gesprekken die vanaf vaste lijnen naar mobiele lijnen worden gemaakt. Deze kruissubsidiëring wordt geraamd op 10 miljard euro in Duitsland voor de periode 1998-2006 (WIK Consult) en op 19 miljard in het VK, Duitsland en Frankrijk voor de periode 1998-2002 (CERNA-Warwick-WIK).

Vandaag heeft de Commissie een ontwerpaanbeveling ingediend voor de convergentie van terminatietarieven in Europa, waarin duidelijk wordt geformuleerd welke kostenelementen moeten worden meegerekend wanneer nationale regelgevingsinstanties op telecomgebied terminatietarieven bepalen en waarin een efficiënte kostenberekeningsmethodiek is opgenomen alsmede een symmetrische regelgeving (waarbij in een land dezelfde maximumtarieven worden toegepast voor exploitanten van respectievelijk mobiele en vaste telefonie). Dit zal een doelmatige regelgeving bevorderen en voorkomen dat de concurrentie wordt verstoord door bijvoorbeeld kruissubsidiëring tussen vaste en mobiele consumenten. In de ontwerpaanbeveling heeft de Commissie rekening gehouden met het advies van de Europese Groep van regelgevers (ERG), die sedert 2006 herhaaldelijk heeft getracht een meer samenhangende regelgeving te bewerkstelligen op het gebied van terminatietarieven.

Achtergrond
De Commissie zal in oktober de definitieve tekst bekendmaken van de aanbeveling inzake de regelgeving ten aanzien van de tarieven voor vaste en mobiele terminatie overeenkomstig artikel 19 van de kaderrichtlijn inzake EU-telecomvoorschriften, die de Commissie in staat stelt de toepassing van EU-telecomvoorschriften op de interne markt verder te harmoniseren om de concurrentie ten voordele van de consument te bevorderen. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de nationale regelgevingsinstanties "zoveel mogelijk rekening houden" met de aanbevelingen van de Commissie.

De evaluatie van de Europese Commissie van de terminatietarieven is te vinden op:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

Het document van de Commissie met betrekking tot de openbare raadpleging is te vinden op: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rates/index_en.htm

De werkzaamheden van de ERG over terminatietarieven zijn beschikbaar op: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf

Input voor de openbare raadpleging van de Commissie kunt u inzenden naar:

infso-termination@ec.europa.eu

MEMO/08/438

Annex
[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]
Source: European Regulators Group, ERG (08) 17 MTR Update Snapshot

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report


[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar