Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1016

Bryssel 26. kesäkuuta 2008

Komissio kaavailee telealan kilpailun lisäämistä ja matkapuheluhintojen alentamista Euroopassa

Komissio haluaa lisätä teleoperaattoreiden välistä kilpailua ja alentaa eurooppalaisten kuluttajien matkapuheluhintoja. Osana prosessia komissio aloittaa tänään julkisen kuulemisen operaattoreiden toisiltaan perimien ns. kohdeverkkomaksujen tulevasta sääntelystä EU:ssa. Kuulemisen taustalla on kohdeverkkomaksuja koskeva komission suositusluonnos. Puhelujen kohdeverkkomaksut ovat tukkutason maksuja, joita puhelun vastaanottavan asiakkaan operaattori perii soittajan verkon operaattorilta. Viime kädessä nämä maksut päätyvät asiakkaiden maksettavaksi puhelinlaskuissa, ja niiden suuruutta valvovat kansalliset viestintäviranomaiset. Tällä hetkellä kansallisten viestintäviranomaisten päätökset ovat johtaneet hyvin erisuuruisiin maksuihin eri puolilla EU:ta. Matkapuhelinverkon kohdeverkkomaksut vaihtelevat 0,02 eurosta/min (Kyproksella) yli 0,18 euroon/min (Bulgariassa) ja ovat 9 kertaa korkeammat kuin kiinteän puhelinverkon kohdeverkkomaksut (keskimäärin 0,0057 euroa/min paikallisverkon osalta). Tämä vääristää eri maiden operaattoreiden välistä kilpailua ja kiinteän verkon ja matkapuhelinverkon operaattoreiden välistä kilpailua. Komission ehdotusta voi kommentoida julkisessa kuulemisessa 3. syyskuuta 2008 saakka.

"Erisuuruiset kohdeverkkomaksut EU:ssa ja suuret erot kiinteän verkon ja matkapuheluverkon kohdeverkkomaksujen välillä ovat vakavia esteitä televiestinnän eurooppalaisten yhtenäismarkkinoiden synnylle. Yhtenäismarkkinat lisäisivät kilpailua ja hyödyttäisivät kuluttajia. Kansallisten sääntelypolitiikkojen välillä on eroja, joiden maksumieheksi joutuu kuluttaja," toteaa EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding. "Puhelujen kohdeverkkomaksumarkkinoiden sääntelyyn EU:ssa on nyt puututtava isolla kädellä. Lähden siitä, että seuraavan kolmen vuoden kuluessa sääntelyn johdonmukaistaminen ja koordinoinnin tehostaminen alentavat matkapuhelujen hintoja noin 70 prosenttia nykytasosta."

”Kun kohdeverkkomaksut perustuvat todellisiin kustannuksiin, kilpailu lisääntyy ja kuluttajat hyötyvät vähittäishintojen alentumisena. Nyt käsillä oleva suositus hyödyttää myös suurta osaa teleoperaattoreista, koska se todennäköisesti poistaa kilpailun vääristymät kiinteän verkon ja matkapuhelinverkon operaattoreiden välillä," uskoo EU:n kilpailuasioista vastaava komissaari Neelie Kroes: "Se alentaa myös huomattavasti kohdeverkkomaksuja, joita pienemmät matkapuhelinoperaattorit joutuvat maksamaan melkoisia määriä suurille operaattoreille yrittäessään kilpailla näiden kanssa suosituiksi tulleilla puhepakettiliittymillä. Nämä hyödyt huomioon ottaen suositus on syytä panna täytäntöön mitä pikimmiten."

Komissio moitti tänään kohdeverkkomarkkinoiden hintasääntelyn hajanaisuutta Euroopassa arvioituaan yli 770 kansallisten sääntelyviranomaisten tekemää sääntelyehdotusta viideltä viime vuodelta. Se totesi, että toisistaan poikkeavat taustakustannukset, verkot tai kansalliset ominaispiirteet eivät riitä selittämään eroja kansallisten sääntelyviranomaisten määräämien kiinteän verkon ja matkapuheluverkon kohdeverkkomaksujen välillä tai matkapuheluverkkojen kohdeverkkomaksujen välillä. Kielteisiä vaikutuksia voivat olla:

  • Oikeusvarmuuden puuttuminen ja tarpeeton hallinnollinen taakka operaattoreilla, jotka tarjoavat rajat ylittäviä palveluja.
  • Jos yhden maan kansallinen sääntelyviranomainen laskee matkapuhelujen kohdeverkkomaksuja omassa maassaan ja naapurimaassa sallitaan yhä korkeammat maksut, viranomainen käytännössä rankaisee oman maansa matkaviestinalaa.
  • Verkkoihin ja palveluihin tehtävät investoinnit hankaloituvat, jos operaattoreilla on jokaisessa maassa edessään erilainen sääntelytilanne.

Tällä hetkellä kiinteän verkot operaattorit ja niiden asiakkaat subventoivat välillisesti matkapuhelinverkon operaattoreita maksamalla korkeampia kohdeverkkomaksuja kiinteistä verkoista matkapuheluverkkoon soitettavista puheluista. Tämän ristiintukemisen määräksi on arvioitu Saksassa 10 miljardia euroa vuosina 1998–2006 (WIK Consult) ja 19 miljardia euroa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Ranskassa vuosina 1998–2002 (CERNA-Warwick-WIK).

Komissio esitteli tänään suositusluonnoksen kohdeverkkomaksujen yhdenmukaistamisesta Euroopassa. Suosituksessa määritellään selkeät periaatteet sille, mitkä kustannuselementit olisi otettava huomioon kansallisten sääntelyviranomaisten määrittäessä kohdeverkkomaksuja, tehokas kustannuslaskentamenetelmä ja symmetrinen sääntely (jossa samassa maassa sovelletaan matkapuhelinverkon ja kiinteän verkon operaattoreihin samoja hintakattoja). Tämä auttaa luomaan tehokkaan sääntely-ympäristön ja välttämään vääristymiä, kuten ristiintuen kiinteän verkon asiakkailta matkapuheluverkon asiakkaille. Komissio otti suositusluonnosta laatiessaan huomioon myös eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän eli ERG-ryhmän kommentit. ERG-ryhmä on useaan otteeseen pyrkinyt johdonmukaistamaan kohdeverkkomaksuja vuodesta 2006.

Taustaa
Komissio antaa kiinteän verkon ja matkapuheluverkon kohdeverkkomaksujen sääntelyä koskevan suosituksen lokakuussa EU:n telealan puitedirektiivin 19 artiklan nojalla. Artiklassa komissio valtuutetaan yhdenmukaistamaan EU:n televiestintäsääntöjen soveltamista yhtenäismarkkinoilla kilpailun edistämiseksi ja kuluttajien hyödyksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset ottavat komission suositukset mahdollisimman tarkkaan huomioon.

Komission selvitys kohdeverkkomaksuista löytyy osoitteesta:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm

Komission julkista kuulemista koskeva materiaali: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rates/index_en.htm

Kohdeverkkomaksuja koskeva ERG-ryhmän työ: http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf

Julkiseen kuulemiseen voi lähettää kommentteja osoitteeseen:

infso-termination@ec.europa.eu

MEMO/08/438

Annex
[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]
Source: European Regulators Group, ERG (08) 17 MTR Update Snapshot

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 13th Report


[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar