Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1003

Bruselj, 25. junij 2008

„Najprej pomisli na male“: Zakon o malih podjetjih za Evropo

Mala in srednja podjetja (MSP) z 250 ali manj zaposlenimi zagotavljajo v EU večino delovnih mest. Ta podjetja so ključna za prihodnji razvoj, vendar se pogosto soočajo z neizmernimi birokratskimi ovirami. Evropska MSP zaslužijo boljšo podporo, da bi v celoti izkoristila svoj potencial za rast in ustvarjanje delovnih mest. Evropska komisija je za doseganje tega cilja danes predstavila Zakon o malih podjetjih za Evropo (ZMP), ki temelji na desetih vodilnih načelih in predlaga ukrepe politike, ki jih morajo sprejeti Komisija in države članice.

Predsednik Komisije José Manuel Durão Barroso je povedal: „Današnji zakon o malih podjetjih je korak k Evropi podjetnikov, kjer bo manj birokracije in več priložnosti za 23 milijonov MSP v Evropi. Namen zakona je prispevati k uspehu malih podjetij, najboljšim pa zagotoviti izhodišče za vstop na globalni trg. Zakon o malih podjetjih je odločilen mejnik pri izvajanju lizbonske strategije za rast in delovna mesta. Pomenil bo odgovornejšo javno upravo, manj zamud pri plačilu računov, dostop do boljše finančne pomoči ter pomoči za inovacije in usposabljanje, nižji DDV za storitve, opravljene na lokalni ravni, in boljši dostop do javnih naročil. Sveženj bo omogočil MSP tudi pridobitev statuta evropske družbe v zasebni lasti za zmanjšanje birokratskih ovir in povečanje preglednosti.“

Podpredsednik Komisije Günter Verheugen, pristojen za podjetniško in industrijsko politiko, je povedal: „Podjetniki in podjetništvo so neizmernega pomena za naše družbe. Danes, predvsem pa v prihodnosti bodo mala in srednja podjetja zagotavljala strokovno izobrazbo in zaposlitvene možnosti. Skrbeti za MSP zato pomeni skrbeti za sedanja in prihodnja delovna mesta v EU. Zato je skrajni čas, da postane MSP prijazna politika osrednja politika v EU. Zakon o malih podjetjih temelji na načelu „najprej pomisli na male“ in je izraz brezpogojne podpore EU in držav članic malim podjetjem. Skupaj lahko izpolnimo naše cilje.“

Komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je poudaril: „Mala podjetja po vsej Evropi se lahko veselijo novega instrumenta za poslovanje na enotnem trgu. Statut evropske družbe v zasebni lasti je pregleden, prožen in bo imel povsod velik ugled. Zato pozivam Svet in Evropski parlament k hitremu soglasju o predlogu Komisije.“

Predsednik Evropske investicijske banke Philippe Maystadt je dodal: „Analiza, ki jo je izvedla Komisija, potrjuje sklepe posvetovanja EIB: uspešnost in rast malih in srednjih podjetij bosta ključ za prihodnjo konkurenčnost Evrope. Trg sam ne more zagotoviti zadostnih in cenovno primernih finančnih sredstev za MSP, zlasti za hitro rastoča in inovativna podjetja. Skupina EIB si bo zato prizadevala zmanjšati vrzeli na trgu z razširitvijo obsega financiranja.“
Komisija predlaga resnično politično partnerstvo med EU in državami članicami, ki bo odražalo politično voljo za priznanje osrednje vloge MSP v gospodarstvu EU ter vzpostavitev prvega celovitega političnega okvira za EU in njene države članice. Predlog zakona o malih podjetjih je povezan z nedavno napovedanimi načrti skupine Evropske investicijske banke za poenostavitev, posodobitev in razširitev vrste njenih instrumentov za podporo MSP.

V središču Zakona o malih podjetjih je prepričanje, da je doseganje najboljših okvirnih pogojev za MSP odvisno predvsem od družbenega priznanja podjetnikov, vključno z obrtniki, mikro podjetji, družinskimi podjetji ali podjetji socialne ekonomije, in privlačnosti, ki jo predstavlja možnost ustanovitve lastnega podjetja. To pomeni, da se mora precej negativno dojemanje vloge podjetnikov in tveganja v EU spremeniti.

Evropski zakon o malih podjetjih določa deset načel, ki jih je treba sprejeti na najvišji politični ravni, ter konkretne ukrepe, ki bodo olajšali življenje malim podjetjem. Evropska komisija se je po posvetovanju s podjetji in njihovimi zastopniki prav tako odločila, da bo predlagala novo zakonodajo na štirih področjih, ki zlasti zadevajo MSP:

  • Prvič, Uredba o splošni skupinski izjemi za državno pomoč bo poenostavila postopke in znižala stroške. Povečala bo intenzivnost pomoči za MSP in jim olajšala koriščenje pomoči za usposabljanje, raziskave in razvoj, varstvo okolja in drugih vrst pomoči.
  • Drugič, novi statut za evropsko družbo v zasebni lasti bo omogočil ustanovitev "Société privée européenne" (evropska družba v zasebni lasti), ki bo delovala v skladu z enotnimi načeli v vseh državah članicah. Ta statut je bil oblikovan z namenom obravnave obstoječih prezahtevnih obveznosti MSP, ki delujejo preko meja in morajo v vsaki državi članici, v kateri želijo poslovati, ustanoviti odvisno družbo v drugačni obliki. Dejansko bi evropska družba v zasebni lasti pomenila, da lahko MSP ustanovijo podjetje v enaki obliki, ne glede na to, v kateri državi članici poslujejo. Odločitev za evropsko družbo v zasebni lasti bo podjetnikom prihranila čas in denar pri pravnem svetovanju, vodenju in upravljanju.
  • Tretjič, nov predlog o DDV bo državam članicam omogočil uporabo znižanih stopenj DDV za storitve, ki se opravijo na lokalni ravni, vključno z delovno intenzivnimi storitvami, ki jih v glavnem opravljajo mala in srednja podjetja.
  • Nazadnje je predvidena sprememba direktive o zamudah pri plačilih za leto 2009, ki naj bi zagotovila, da bodo MSP prejela plačilo v roku 30 dni.

Oblikovanje in izvajanje politik na ravni EU in držav članic temelji na 10 načelih in vključuje zagotavljanje nove priložnosti za podjetja v stečaju, olajšanje dostopa do financiranja in pomoč MSP pri spremembi okoljskih izzivov v priložnosti.

Poleg trajne zaveze k znižanju upravne obremenitve za 25 odstotkov do leta 2012 čas, potreben za ustanovitev novega podjetja, ne sme biti daljši od enega tedna, najdaljši čas za pridobitev obrtnega dovoljenja ne sme presegati enega meseca, storitve „vse na enem mestu“ pa morajo pomagati pri zagonu novih podjetij in olajšati postopke zaposlovanja.

Komisija namerava, kadar bo to izvedljivo, uporabiti konkretne datume v letu za začetek veljavnosti uredb/odločb, ki zadevajo podjetja. Države članice so pozvane, da razmislijo o podobnih ukrepih.

Zakon o malih podjetjih vključuje vrsto ambicioznih ukrepov, ki bodo MSP omogočili popoln izkoristek enotnega trga in razširitev na mednarodne trge, in sicer z zagotavljanjem več sredstev za dostop malih podjetij do finančne pomoči, raziskave in razvoj ter inovacije. Prav tako bodo ti ukrepi MSP olajšali sodelovanje v postopkih določanja standardov, uspeh pri dodeljevanju javnih naročil in spreminjanje okoljskih izzivov v poslovne priložnosti.

Nazadnje je namen Zakona o malih podjetjih spodbuditi zanimanje za podjetništvo in ustvariti več podjetniškega duha, zlasti med mladimi. Mladi, ki želijo ustanoviti podjetje, lahko zdaj pridobijo izkušnje z opravljanjem prakse v MSP v tujini prek pravkar uvedenega programa „Erasmus za mlade podjetnike“. To jim bo pomagalo izpopolniti njihove spretnosti in znanja ter prispevalo k povezovanju evropskih MSP v mrežo. Podobni programi se pripravljajo tudi za vajence.

Zakon o malih podjetjih je v celoti vključen v strategijo za rast in delovna mesta. Države članice so pozvane, da izkoristijo prednosti posodobitve lizbonske strategije leta 2008 in vključijo Zakon o malih podjetjih v svoje nacionalne programe reform.

Ozadje

Čeprav je 99 odstotkov podjetij v EU MSP (podjetja z največ 250 zaposlenimi in prihodki od prodaje, ki ne presegajo 50 milijonov EUR), večina zakonodaje in upravnih postopkov ne vključuje razlikovanja glede na velikost podjetja. Zato se 23 milijonov MSP pogosto srečuje z enakimi upravnimi zahtevami kot 41 000 velikih evropskih podjetij. V preteklih letih so MSP ustvarila 80 odstotkov novih delovnih mest v EU.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm.

Poročilo s posvetovanja Evropske investicijske banke:

http://www.eib.org/attachments/strategies/sme-consultation-2007-2008-en.pdf


Side Bar