Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1003

Bruksela, 25 czerwca 2008 r.

„Najpierw myśl na małą skalę”: Akt dla drobnej przedsiębiorczości w Europie

Większość miejsc pracy w UE zapewniają małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), tj. firmy zatrudniające maksymalnie 250 pracowników. Mają one kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki, jednak bardzo często napotykają na potężne przeszkody i utrudnienia o charakterze biurokratycznym. Europejskie MŚP zasługują na większe wsparcie, by mogły w pełni uwolnić swój potencjał, jakim jest zapewnienie długotrwałego, stabilnego wzrostu oraz tworzenie kolejnych miejsc pracy. Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska przedstawiła w dniu dzisiejszym Akt dla drobnej przedsiębiorczości w Europie, oparty na dziesięciu wytycznych i proponujący działania z zakresu polityki, które podejmie zarówno Komisja, jak i państwa członkowskie.

Przewodniczący Komisji, José Manuel Durão Barroso, powiedział: „Zaprezentowany dziś Akt dla drobnej przedsiębiorczości jest krokiem w kierunku Europy przedsiębiorców, zmniejszającym doskwierającą 23 milionom MŚP biurokrację i rozszerzającym ułatwienia w ich działalności. Jego celem jest wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw i zapewnienie najlepszym z nich odskoczni do pozycji rynkowych potentatów. Akt dla drobnej przedsiębiorczości jest dokumentem przełomowym dla procesu realizacji strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dokument ten ułatwi kontakty z administracją publiczną, ograniczy regulowanie faktur z opóźnieniem, rozszerzy dostęp do pomocy w zakresie finansowania, innowacyjności i szkoleń, obniży podatek VAT na usługi świadczone lokalnie i zwiększy dostępność kontraktów przyznawanych w ramach zamówień publicznych. Pakiet zapewni również MŚP dostęp do statutu europejskiej spółki prywatnej, co pozwoli ograniczyć biurokrację i zwiększyć przejrzystość.

Wiceprzewodniczący Komisji Günter Verheugen, odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorstw i polityki przemysłowej, powiedział: „Przedsiębiorcy i przedsiębiorczość mają ogromne znaczenie dla naszych społeczeństw. Już teraz małe i średnie przedsiębiorstwa zapewniają kształcenie zawodowe i oferują miejsca pracy, a w najbliższej przyszłości będą to robiły w jeszcze większym stopniu. Dbając o MŚP, dbamy więc o obecne i przyszłe miejsca pracy w UE. Dlatego też najwyższy już czas, by polityka przyjazna dla MŚP stała się podstawowym wyznacznikiem działań w UE. U podstaw Aktu dla drobnej przedsiębiorczości leży zasada »najpierw myśl na małą skalę«, a sam dokument przenosi ciężar funkcjonowania UE i jej państw członkowskich poza małe przedsiębiorstwa. Wspólnie możemy osiągnąć sukces.

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, powiedział: „Małe przedsiębiorstwa w całej Europie mogą oczekiwać nowego instrumentu prowadzenia działalności na wspólnym rynku. Statut europejskiej spółki prywatnej jest przejrzysty, elastyczny i stanowi wszędzie rozpoznawalny znak firmowy. Stąd też zachęcam Radę i Parlament Europejski, by szybko doszły do porozumienia w sprawie wniosku Komisji.

Prezydent Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Philippe Maystadt dodał: „Analiza Komisji potwierdza wnioski konsultacji przeprowadzonych przez EBI: dobrobyt i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw będzie kluczem do konkurencyjności Europy w przyszłości. Sam rynek nie jest w stanie zapewnić MŚP wystarczającego i niedrogiego finansowania, przy czym dotyczy to w szczególności szybko rozwijających się, innowacyjnych firm. Grupa EBI będzie więc starała się uzupełniać te luki na rynku, rozszerzając zakres swojego finansowania.”

Komisja proponuje prawdziwe polityczne partnerstwo pomiędzy UE a państwami członkowskimi, odzwierciedlające wolę polityczną uznania wiodącej roli MŚP w gospodarce UE i wprowadzenie po raz pierwszy kompleksowych ram polityki dla UE i jej państw członkowskich. Wniosek w sprawie Aktu dla drobnej przedsiębiorczości współgra w pełni z ostatnio ogłoszonymi planami Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, których celem jest uproszczenie, modernizacja i zróżnicowanie gamy instrumentów służących wspieraniu MŚP.

Sednem Aktu jest przekonanie, że osiągnięcie najlepszych możliwych warunków ramowych dla MŚP zależy przede wszystkim od zdobycia przez przedsiębiorców, w tym firmy rzemieślnicze, mikroprzedsiębiorstwa, firmy rodzinne i przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, uznania wśród społeczeństwa i nadania atrakcyjności opcji rozpoczęcia własnej działalności. Oznacza to, że dość duża niechęć do przedsiębiorców i podejmowania ryzyka w UE muszą się zmienić.

Akt dla małej przedsiębiorczości w Europie określa 10 zasad, które należy przyjąć na najwyższym szczeblu politycznym, i konkretne środki, które sprawią, że funkcjonowanie małych firm stanie się łatwiejsze. Po konsultacjach z przedsiębiorcami i ich przedstawicielami Komisja Europejska postanowiła również przedstawić wniosek w sprawie nowych przepisów w czterech obszarach, które szczególnie dotyczą MŚP:

  • Po pierwsze, nowe ogólne rozporządzenie o wyłączeniu grupowym dotyczące pomocy państwa uprości procedury i zmniejszy koszty. Zwiększy ono intensywność pomocy dla MŚP i ułatwi im korzystanie z pomocy przeznaczonej m.in. na szkolenia, badania i rozwój oraz ochronę środowiska.
  • Po drugie, nowy statut europejskiej spółki prywatnej umożliwi tworzenie „europejskich spółek prywatnych” (ESP), działających we wszystkich państwach członkowskich na tych samych, jednolitych zasadach. Pojęcie to zostało wprowadzone, aby przeciwdziałać obecnym uciążliwym obowiązkom, jakim podlegają MŚP działające w środowisku międzynarodowym. Obecnie muszą one zakładać różne formy przedsiębiorstw zależnych w każdym państwie członkowskim, w którym chcą prowadzić działalność. Dzięki ESP w praktyce MŚP będą mogły rejestrować swoją działalność w tej samej formie, bez względu na to, czy prowadzą ją w swoim własnym państwie członkowskim, czy w innym. Prowadząc działalność w formie europejskiej spółki prywatnej, przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić czas i pieniądze na poradach prawnych, zarządzaniu i czynnościach administracyjnych
  • Po trzecie, nowy wniosek w sprawie podatku VAT umożliwi państwom członkowskim stosowanie zmniejszonych stawek VAT na usługi świadczone lokalnie, w tym usługi wymagające dużego nakładu pracy, oferowane przede wszystkim przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
  • Ponadto na 2009 r. przewidywana jest zmiana w dyrektywie w sprawie opóźnień w płatnościach, która pomoże zagwarantować otrzymywanie przez MŚP płatności w określonym terminie 30 dni.

10 zasad będzie służyło za wytyczne przy opracowywaniu i realizacji działań na szczeblu UE i państw członkowskich, takich jak dawanie drugiej szansy zbankrutowanym firmom, ułatwianie dostępu do finansowania i umożliwianie MŚP przekształcanie w nowe możliwości wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym.

Oprócz istniejącego już zobowiązania, że obciążenia administracyjne zostaną do 2012 r. zmniejszone o 25%, firmy mogą liczyć na to, że czas potrzebny na założenie nowej firmy nie będzie dłuższy niż tydzień, czas potrzebny na uzyskanie licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności nie przekroczy jednego miesiąca, a punkty kompleksowej obsługi będą zapewniały pomoc ułatwiającą procedury związane z rozpoczynaniem działalności i rekrutacją pracowników.

Komisja zamierza ustalić określone daty w roku, na które, o ile będzie to wykonalne, będą przypadać terminy wejścia w życie rozporządzeń/decyzji dotyczących działalności gospodarczej. Państwa członkowskie proszone są o rozważenie podobnych środków.

Akt dla drobnej przedsiębiorczości zawiera ambitny zestaw środków pozwalających MŚP na pełne korzystanie z jednolitego rynku i wchodzenie na rynki międzynarodowe. Stanie się tak dzięki przeznaczeniu większych zasobów na dostęp małych przedsiębiorstw do finansowania, badań i rozwoju oraz innowacji. Środki te ułatwią również przedsiębiorstwom uczestnictwo w procesie ustalania norm, otrzymywanie kontraktów przyznawanych w ramach zamówień publicznych i przekształcanie w nowe możliwości biznesowe wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym.

Akt dla drobnej przedsiębiorczości ma również za zadanie wprowadzić nowe sposoby pobudzania zainteresowania przedsiębiorczością i zakorzenić, szczególnie wśród młodych ludzi, ducha przedsiębiorczości. Młodzi ludzie chcący założyć działalność gospodarczą mogą teraz zyskać doświadczenie, spędzając czas w małym lub średnim przedsiębiorstwie zagranicą w ramach uruchomionego właśnie programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”. Pomoże to im podnieść swoje kwalifikacje i przyczynić się do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów pomiędzy MŚP w Europie. Funkcjonują już także podobne programy mobilności dla praktykantów.

Akt dla drobnej przedsiębiorczości w pełni wpisuje się w strategię na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zaprasza się państwa członkowskie do skorzystania z aktualizacji cyklu wdrażania agendy lizbońskiej rozpoczynającego się w 2008 r. w celu uwzględnienia Aktu dla drobnej przedsiębiorczości w krajowych programach reform.

Bieżąca sytuacja

Chociaż 99% przedsiębiorstw w UE to MŚP (spółki zatrudniające maksymalnie 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro), w większości przepisów i procedur administracyjnych nie wprowadzono rozróżnienia firm pod względem ich wielkości. Wobec 23 mln MŚP często stosuje się przez to te same wymogi administracyjne, co w stosunku do 41 tys. europejskich dużych przedsiębiorstw. W ostatnich latach MŚP stworzyły 80% nowych miejsc pracy w UE.

Dalsze informacje

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

Sprawozdanie z konsultacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

http://www.eib.org/attachments/strategies/sme-consultation-2007-2008-en.pdf


Side Bar