Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1003

Briselē, 2008. gada 25. jūnijā

Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts “pirmkārt domā par mazajiem”

Eiropas Savienībā lielāko daļu darbavietu nodrošina mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) – uzņēmumi ar 250 vai mazāk darbiniekiem. Tie būtiski ietekmē nākotnes attīstību, bet ļoti bieži saskaras ar lieliem birokrātiskiem šķēršļiem un kavēkļiem. Eiropas MVU ir pelnījuši labāku palīdzību, lai pilnībā atraisītu savu stabilas ilgtermiņa izaugsmes un darba vietu radīšanas potenciālu. Eiropas Komisija, lai sasniegtu šo mērķi, šodien publicē Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu (MUA), kurš balstās uz desmit pamatprincipiem un kurš iesaka politisko rīcību Komisijai un dalībvalstīm.

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Durau Barrozu teica: “Mazās uzņēmējdarbības akts šodien ir solis pretī Eiropas uzņēmējiem, ar kuru samazina birokrātiskos šķēršļus un atvieglo darbību 23 miljoniem MVU Eiropā. Tā mērķis ir palīdzēt mazajiem uzņēmumiem uzplaukt un labākajiem dot atspēriena punktu, lai tie varētu iekļauties starp veiksmīgākajiem pasaulē. Mazās uzņēmējdarbības akts ir nozīmīgs pagrieziens ceļā uz Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas īstenošanu. Tas nozīmē atsaucīgākas valsts iestādes, mazāk novēlotu rēķinu apmaksu, pieejamu palīdzību finanšu jautājumos, inovācijās un apmācībā, mazāku PVN vietējiem pakalpojumiem un pieejamākus valsts pasūtījuma līgumus. Paketē ietverta arī MVU pieeja Eiropas privātā uzņēmuma statūtiem, kas samazina birokrātiju un palielina skaidrību.”

Komisijas priekšsēdētaja vietnieks Ginters Ferhoigens, kurš atbild par uzņēmumiem un rūpniecības politiku, teica: „Uzņēmēji un uzņēmējdarbība mūsu sabiedrībai ir ļoti svarīga. Šodien un vēl jo vairāk rīt mazie un vidējie uzņēmumi nodrošinās profesionālās izglītības un nodarbinātības iespējas. Tāpēc rūpes par MVU nozīmē rūpes par esošajām un nākotnes darba vietām ES. Tāpēc ir pienācis laiks MVU labvēlīgāku politiku padarīt par ES pamatpolitiku. Mazās uzņēmējdarbības akts īsteno principu „pirmkārt domā par mazajiem” un sniedz mazajiem uzņēmumiem pilnīgu ES un dalībvalstu atbalstu. Kopā mēs varam sasniegt mērķi.”

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Čārlijs Makrīvijs teica: “Mazie uzņēmumi visā Eiropā liek cerības uz jauno instrumentu, lai nodarbotos ar uzņēmējdarbību vienotajā tirgū. MUA ir pārredzams, elastīgs un visur gūst plašu rezonansi. Tāpēc es aicinu Padomi un Eiropas Parlamentu drīzumā vienoties par Komisijas priekšlikumu.”

Eiropas Investīciju bankas (EIB) prezidents Filips Meištats piebilda: “Komisijas veiktā analīze apliecina EIB pašu veiktās apspriešanas secinājumus. Mazo un vidējo uzņēmumu labklājība un izaugsme nākotnē būs Eiropas konkurētspējas atslēga. Tirgus vien nespēj nodrošināt MVU pietiekamu finansējumu par atbilstošu cenu, īpaši strauji augošiem uz inovācijām balstītiem uzņēmumiem. Tāpēc EIB grupa meklēs veidus, kā novērst tirgus trūkumus, paplašinot sava finansējuma apjomu.”
Komisija piedāvā ES un dalībvalstīm patiesu politisku partnerību, kas atspoguļo politisko gribu atzīt MVU nozīmīgo lomu ES ekonomikā, un pirmo reizi ES un dalībvalstīs izveido pilnīgu politisko sistēmu. Priekšlikums MUA saskan ar EIB grupas nesen publicētajiem plāniem par MVU atbalsta instrumentu klāsta vienkāršošanu, modernizāciju un dažādošanu.

MUA būtībā ir izstrādāts ar pārliecību, ka labākus pamatnosacījumus MVU darbībai var izstrādāt, pirmkārt un galvenokārt pamatojoties uz to, ka sabiedrība atzīst uzņēmējus, ieskaitot amatniekus, mikrouzņēmumus, ģimenes uzņēmumus vai sociālās ekonomikas uzņēmumus, un iespēja veidot savu uzņēmumu ir aizraujoša. Tas nozīmē, ka ES jāmaina samērā negatīvais priekšstats par uzņēmēja lomu un riska uzņemšanos.

Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts nosaka 10 principus, kas jāpieņem augstākajā politiskajā līmenī, un konkrētus pasākumus, kas atvieglos dzīvi mazajiem uzņēmumiem. Pēc apspriešanās ar uzņēmumiem un to pārstāvjiem Eiropas Komisija apņēmusies iesniegt priekšlikumus par jauniem tiesību aktiem četrās jomās, kas īpaši ietekmē MVU.

  • Pirmkārt, jauna Vispārējā grupu atbrīvojuma regula par valsts atbalstu vienkāršos procedūras un samazinās izmaksas. Tā palielinās atbalsta intensitāti MVU un atvieglos MVU iespējas izmantot atbalstu apmācībai, pētījumiem un attīstībai, vides aizsardzībai un cita veida atbalstu.
  • Otrkārt, jauni Eiropas privātā uzņēmuma statūti ļaus veidot un vadīt "Société privée européenne" (SPE) visās dalībvalstīs pēc vienotiem principiem. Tie paredzēti, lai vieglāk būtu izpildīt saistības MVU, kas darbojas pāri robežām un kam jādibina filiāles ar citu uzņēmējdarbības veidu katrā dalībvalstī, kurā tie vēlas darboties. Praktiski SPE nozīmē, ka MVU var izveidot tāda paša veida uzņēmumu, neatkarīgi vai uzņēmējdarbību tie veic savā valstī vai citā dalībvalstī. Izvēlēties SPE uzņēmējiem nozīmē ietaupīt laiku un naudu, ko tie iztērētu juridiskām konsultācijām, vadībai un administrācijai.
  • Treškārt, jauns priekšlikums par PVN dos dalībvalstīm iespēju piemērot samazinātas PVN likmes vietēji sniegtiem pakalpojumiem, ieskaitot darbietilpīgus pakalpojumus, ko galvenokārt sniedz mazie un vidējie uzņēmumi.
  • Beidzot, direktīvas par novēlotiem maksājumiem grozījumi 2009. gadā palīdzēs nodrošināt, lai MVU saņemtu samaksu noteiktajā 30 dienu laikā.

Desmit principi vadīs politikas pieņemšanu un īstenošanu ES un dalībvalstu līmenī, piemēram, dodot otru iespēju pēc neveiksmes uzņēmējdarbībā, atvieglojot piekļuvi finansējumam un ļaujot vides problēmas pārvērst par iespējām.

Papildus pastāvīgajai apņēmībai līdz 2012. gadam samazināt administratīvo slogu par 25 %, laiks, kas vajadzīgs jauna uzņēmuma izveidošanai nedrīkst būt ilgāks par vienu nedēļu, ilgākais laiks uzņēmējdarbības licenču un atļauju saņemšanai nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi un vienas pieturas aģentūrām jāpalīdz atvieglot uzņēmējdarbības sākšanas un darbā pieņemšanas procedūras.

Gadījumos, kad tas ir izdevīgi, Komisija plāno noteikt konkrētas gada dienas, kad stājas spēkā regulas/lēmumi, kas attiecas uz uzņēmējdarbību. Dalībvalstīm iesaka apsvērt līdzīgus pasākumus.

MUA ietver tālejošu pasākumu paketi, kas ļaus MVU izmantot visas vienotā tirgus priekšrocības un ienākt starptautiskos tirgos, jo vairāk resursu tiek novirzīti mazo uzņēmumu piekļuvei finansējumam, pētījumiem, attīstībai un inovācijām. Tie atvieglos arī dalību standartu noteikšanas procesā, valsts pasūtījuma līgumu iegūšanu un ļaus vides problēmas pārvērst par uzņēmējdarbības iespējām.

Beidzot MUA meklē jaunus veidus, kā stimulēt interesi par uzņēmējdarbību un veidot uzņēmēja domāšanas tipu, īpaši jauniešiem. Jaunieši, kuri vēlas izveidot uzņēmumu, tagad ar tikko sāktās programmas “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” atbalstu var iegūt pieredzi, kādu laiku strādājot MVU ārzemēs. Tas palīdzēs uzturēt labā līmenī prasmes un veicinās tīklu veidošanu starp Eiropas MVU. Arī mācekļiem tiek izstrādātas līdzīgas mobilitātes programmas.

MUA ir pilnīgi iekļauts izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā. Dalībvalstis tiek aicinātas izmantot atjaunoto Lisabonas 2008. gada stratēģijas ciklu, lai savās valsts reformu programmās atspoguļotu MUA.

Pamatinformācija

Kaut gan 99 % uzņēmumu ES ir MVU (uzņēmumi, kuros ir līdz 250 darbinieku un maksimālais apgrozījums 50 miljoni eiro), lielākā daļa tiesību aktu un administratīvās procedūras nešķiro uzņēmumus pēc to lieluma. Rezultātā 23 miljoniem MVU ir noteiktas tādas pašas prasības kā 41000 Eiropas lielāko uzņēmumu. Pēdējo gadu laikā MVU ir radījuši 80 % jauno darbavietu ES.

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

Eiropas Investīciju bankas apspriešanas ziņojums:

http://www.eib.org/attachments/strategies/sme-consultation-2007-2008-en.pdf


Side Bar