Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1003

Brüssel, 25. juuni 2008

Euroopa väikeettevõtete õigusakti sõnum: „Mõtle esmalt väikestele!”

Enamik töökohti ELis on loodud tänu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) ehk äriühingutele, kus töötab kuni 250 inimest. VKEd on arengu jätkumiseks ülimalt olulised, kuid tihti seab bürokraatia nende teele suuri tõkkeid. Euroopa VKEd on seda väärt, et kasutada ära kogu nende potentsiaal pikaajalise jätkusuutliku kasvu ja tööhõive suurendamise seisukohalt. Selle eesmärgi saavutamiseks avaldas Euroopa Komisjon täna Euroopa väikeettevõtete õigusakti, mis toetub kümnele juhtpõhimõttele ja mille kohaselt nii komisjon kui ka liikmesriigid peaksid võtma poliitilisi meetmeid.

Komisjoni president José Manuel Durão Barroso: „Täna avaldatud väikeettevõtete õigusakt on samm ettevõtliku Euroopa loomise suunas, kus 23 miljonit VKEd võtaks vastu punane vaip, mitte bürokraatia kombitsad. Uue õigusaktiga soovitakse toetada väikeettevõtjate äri õitsengut ja anda parimaile neist hüppelaud maailma vallutamiseks. Väikeettevõtete õigusakt on tähtis verstapost majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegia elluviimisel. Tänu sellele muutub paindlikumaks haldusasutuste töö, vähenevad hilinemised arvete tasumisel, paraneb juurdepääs finants-, uuendus- ja koolitusabile, langeb kohapeal osutatavate teenuste pealt makstav käibemaks ja suurenevad võimalused kandideerimiseks riigihangetel. Samuti võimaldab õigusakt VKEdel võtta omaks Euroopa eraühingu põhikirja, mis kärbib bürokraatiat ja suurendab läbipaistvust.”

Ettevõtluse ja tööstuspoliitika eest vastutav komisjoni asepresident Günter Verheugen: „Ettevõtjad ja ettevõtlus on meie ühiskonna jaoks äärmiselt olulised. VKEdel on juba täna kutsehariduse ja tööhõive seisukohalt tähtis roll ning see tugevneb tulevikus veelgi. Toetades VKEsid, toetame ELis olemasolevate töökohtade säilimist ja uute loomist. Seepärast on ülim aeg muuta VKEde-sõbralik poliitika ELis normiks. Väikeettevõtete õigusakt juhindub põhimõttest „mõtle esmalt väikestele” ja ühendab väikeettevõtjate kaitseks ELi ja tema liikmesriikide kogu jõu. Koos suudame oma eesmärgi saavutada.”

Siseturu ja teenuste eest vastutav volinik Charlie McCreevy: „Uus õigusakt toob kogu Euroopa väikeettevõtjatele uusi võimalusi ühisturul tegutsemiseks. Euroopa eraühingu raamistik on läbipaistev, paindlik ja universaalselt tunnustatud. Seepärast kutsun nõukogu ja Euroopa Parlamenti üles komisjoni ettepaneku üle kiiresti kokkuleppele jõudma.”

Euroopa Investeerimispanga (EIP) president Philippe Maystadt: „Komisjoni analüüs kinnitab EIP korraldatud konsultatsioonide põhjal tehtud järeldust, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate edust ja kasvust saab tulevikus Euroopa konkurentsivõime võti. Turg ise ei suuda pakkuda VKEdele piisavas koguses ja mõistlikel tingimustel rahalisi vahendeid, eriti kui tegu on kiiresti kasvava ja uuendusliku ettevõttega. EIP grupp püüab seega turul valitsevate lünkade korvamiseks laiendada oma rahastamistegevust.”
Komisjoni ettepanek on luua ELi ja liikmesriikide poliitiline partnerlus, mis väljendaks poliitilist tunnustust VKEde kesksele rollile ELi majanduses ja töötada esmakordselt välja kõikehõlmav poliitiline raamistik, mis ühendaks ELi ja tema liikmesriike. Väikeettevõtete õigusakti käsitlev ettepanek on tihedalt seotud Euroopa Investeerimispanga grupi hiljuti välja kuulutatud kavaga lihtsustada, tänapäevastada ja mitmekesistada VKEde toetamiseks mõeldud vahendeid.

Uue õigusakti alustalaks on veendumus, et võimalikult heade tingimuste loomiseks VKEde jaoks on eelkõige vaja, et ühiskond tunnustaks ettevõtlust, sealhulgas käsitöö-, mikro-, pere- ja sotsiaalmajanduslikke ettevõtteid, ning muudaks ettevõtjaks hakkamise perspektiivikaks. See tähendab, et tuleb muuta praegu ELis levinud arusaama, nagu oleks ettevõtja elukutse midagi negatiivset ja riskantset.

Euroopa väikeettevõtete õigusaktis on sõnastatud 10 põhimõtet, mis tuleks kiita heaks kõige kõrgemal poliitilisel tasemel, ja konkreetsed meetmed väikeettevõtjate elu lihtsustamiseks. Ettevõtjate ja nende esindajatega peetud konsultatsioonide tulemusena on Euroopa Komisjon samuti kindlalt otsustanud esitada ettepanekuid uute õigusaktide vastuvõtmiseks neljas valdkonnas, mille mõju VKEdele on eriti tuntav:

  • esiteks riigiabiga seotud üldine grupierandi määrus, mis lihtsustab menetlusi ja vähendab kulusid. See õigusakt lubab VKEde puhul tõsta abi osatähtsust ja teeb koolituseks, uurimis- ja arendustegevuseks, keskkonnakaitseks ja muuks otstarbeks antava abi saamise nende jaoks lihtsamaks;
  • teiseks uus Euroopa eraühingu põhikiri, mis võimaldab kõikides liikmesriikides luua ühtsete põhimõtete järgi toimivaid Euroopa eraühinguid. Põhikirja eesmärk on kaotada praegune koormav kohustus, mis sunnib piiriüleselt tegutsevaid VKEsid teistes liikmesriikides äri ajamiseks looma tütarettevõtte, mis vastaks kohalikule õiguslikule vormile. Euroopa eraühingu idee võimaldab VKEdel kasutada sama õiguslikku vormi, olenemata sellest, kas nad tegutsevad oma kodumaal või teises liikmesriigis. Valides Euroopa eraühingu vormi, säästavad ettevõtjad aega ja raha õigusnõustamise ning juhtimis- ja halduskulude pealt;
  • kolmandaks ettepanek anda liikmesriikidele võimalus vähendada käibemaksu kohapeal osutatavate teenuste, sealhulgas töömahukate teenuste pealt, mida pakuvad põhiliselt VKEd;
  • neljandaks 2009. aastal hilinenud maksete direktiivis kavandatav muudatus, mis aitab tagada, et VKEde arved tasutaks ettenähtud 30päevase tähtaja jooksu.

ELi ja liikmesriigi tasandil juhindutakse poliitika väljatöötamisel ja elluviimisel 10 põhimõttest, mille hulka kuulub näiteks uue võimaluse andmine läbikukkunud ettevõtetele, lihtsam juurdepääs rahastamisallikatele ja selliste VKEde toetamine, kes loovad keskkonnaprobleemide lahendamiseks uusi töökohti.

Juba praegu on võetud kohustus vähendada 2012. aastaks 25 % võrra halduskoormat. Lisaks tuleks tagada, et ühegi ettevõtte loomiseks ei kuluks üle nädala ja tegevusloa saamiseks üle kuu ning et äsja asutatud ettevõtete tegevuse ja värbamise hõlbustamiseks loodaks ühtne kontrollpunkt.

Kui see on praktikas võimalik, kavatseb komisjon valida tulevikus ettevõtlust käsitlevate määruste/otsuste jõustamiseks kindla kuupäeva aastas. Sama kutsutakse üles tegema ka liikmesriike.

Väikeettevõtete õigusakt sisaldab ambitsioonikat meetmete komplekti, mis suurendab väikeettevõtete rahastamisele ning uurimis-, arendus- ja uuendustegevusele suunatud vahendeid, et aidata VKEdel saada täielikult kasu ühisturust ja laieneda rahvusvahelistele turgudele. Nimetatud meetmed lihtsustavad ühtlasi osalemist standardimisprotsessis, riigihankelepingute võitmist ja võimaluste ärakasutamist, mida pakub ettevõtlusele keskkonnaprobleemide lahendamine.

Lisaks püütakse väikeettevõtete õigusaktis leida uusi teid huvi äratamiseks ettevõtluse vastu ja ettevõtliku mõtteviisi soodustamiseks, eriti noorte hulgas. Ettevõtja karjäärist huvitatud noortel on nüüdsest võimalus omandada mõnda aega kogemusi teise riigi VKEs, osaledes hiljuti käivitunud programmis „Erasmus noortele ettevõtjatele”. See aitab neil lihvida oma oskusi ja luua Euroopas VKEde võrke. Praktikantide liikuvuse edendamiseks töötatakse välja sarnaseid programme.

Väikeettevõtete õigusakt lähtub täielikult majanduskasvu ja tööhõive strateegiast. Liikmesriike kutsutakse üles võtma väikeettevõtete õigusakti arvesse juba reformikavades, mis nad koostavad Lissaboni tsükli 2008. aasta ajakohastuse raames.

Taust

Ehkki 99 % ELi ettevõtjatest on VKEd (äriühingud, mille töötajate arv ei ületa 250 inimest ja käive 50 miljonit eurot), ei tehta enamikes õigusaktides ettevõtetel nende suuruse järgi vahet. Seetõttu peavad 23 miljonit VKEd sageli täitma samu haldusnõudeid nagu Euroopa 41 000 suurettevõtjat. Viimastel aastatel on 80 % ELi uutest töökohtadest loodud just VKEdes.

Lisateavet saab järgmiselt aadressilt:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

Euroopa Investeerimispanga korraldatud konsultatsiooni aruanne:

http://www.eib.org/attachments/strategies/sme-consultation-2007-2008-en.pdf


Side Bar