Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1003

Bruxelles, den 25. juni, 2008

"Tænk småt først" - en "Small Business Act" for Europa

I EU skabes de fleste arbejdspladser af små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Disse virksomheder, der har højst 250 ansatte, er af afgørende betydning for den fremtidige udvikling, men alligevel støder de ofte på bureaukratiske hindringer. Europas SMV'er fortjener bedre støtte, så de kan realisere deres fulde potentiale, når det gælder langsigtet bæredygtig vækst og yderligere jobskabelse. Med dette mål for øje offentliggjorde Europa-Kommissionen i dag en "Small Business Act" for Europa (SBA), der er baseret på ti grundprincipper, og som indeholder forslag til politiske aktioner, som skal gennemføres både af Kommissionen og af medlemsstaterne.

Kommissionens formand José Manuel Durão Barroso sagde om initiativet: "Den "Small Business Act", som offentliggøres i dag, er et skridt i retning af et iværksætternes Europa med færre røde stoplys og flere røde løbere for Europas 23 millioner SMV'er. Den skal hjælpe små virksomheder med at trives og give de bedste af dem et afsæt, der kan gøre dem til verdensførende. "Small Business Act" er en vigtig milepæl i gennemførelsen af Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse. Den vil betyde mere lydhøre offentlige myndigheder, færre for sent betalte regninger, adgang til mere hjælp med finansiering, innovation og uddannelse, lavere moms for tjenesteydelser, der leveres lokalt, og bedre muligheder for at sikre sig offentlige indkøbskontrakter. Pakken vil også give SMV'erne mulighed for at benytte en statut for et europæisk privat selskab, der skal bekæmpe bureaukratiet og øge gennemsigtigheden."

Kommissionens næstformand Günter Verheugen, der er ansvarlig for erhvervspolitik, sagde om pakken: "Iværksættere og iværksætteri er af uhyre stor betydning for vores samfund. I dag og i endnu højere grad i morgen vil de små og mellemstore virksomheder bane vej for erhvervsuddannelser og beskæftigelsesmuligheder. At passe godt på SMV'erne er derfor ensbetydende med at passe godt på EU's nuværende og fremtidige arbejdspladser. Det er derfor på tide, at en SMV-venlig politik bliver en del af den generelle politiske dagsorden i Europa. Med "Small Business Act", der er drevet af princippet om at "tænke småt først", giver EU og medlemsstaterne de små virksomheder deres fulde opbakning. Sammen kan vi klare det."

Kommissæren for det indre marked og finansielle tjenesteydelser, Charlie McCreevy, udtalte: "De små virksomheder overalt i Europa kan se frem til et nyt instrument til støtte for erhvervsaktiviteterne i det indre marked. Det europæiske private selskab (EPS) er et åbent og fleksibelt redskab, og det vil komme til at stå stærkt overalt. Jeg opfordrer derfor Rådet og Europa-Parlamentet til hurtigt at nå til enighed om Kommissionens forslag."

Formanden for Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Philippe Maystadt, tilføjede: "Kommissionens analyse bekræfter konklusionerne af EIB's egen høring: Europas fremtidige konkurrenceevne afhænger af, om de små og mellemstore virksomheder trives og kan vokse. Markedet er ikke i sig selv i stand til at skaffe tilstrækkelig finansiering til SMV'erne til en hensigtsmæssig pris, især ikke når det gælder innovative virksomheder i stærk vækst. EIB-Gruppen vil derfor bestræbe sig på at dække hullerne på markedet ved at udvide sit dækningsområde."

Kommissionen foreslår et ægte politisk partnerskab mellem EU og medlemsstaterne, der afspejler den politiske vilje til at anerkende SMV'ernes centrale rolle i EU's økonomi og til for første gang at skabe omfattende politiske rammer for dette i EU og medlemsstaterne. SBA-forslaget går hånd i hånd med Den Europæiske Investeringsbanks nyligt offentliggjorte planer om forenkling, modernisering og diversificering af bankens instrumenter til støtte for SMV'erne.

Et centralt element i SBA er overbevisningen om, at de bedst mulige rammer for SMV'er først og fremmest opnås ved, at samfundet anerkender iværksætterne, herunder håndværk, mikrovirksomheder, familieejede virksomheder og erhvervsdrivende foreninger, og gør det attraktivt at oprette egen virksomhed. Det betyder, at den ofte lidt negative opfattelse i EU af iværksætternes rolle og af risikotagning må ændres.

Den europæiske "Small Business Act" fremsætter 10 principper, der bør vedtages på højeste politiske plan, og konkrete foranstaltninger, der vil gøre livet nemmere for små virksomheder. Efter at have konsulteret erhvervslivet og dets repræsentanter, har Kommissionen besluttet at stille forslag om ny lovgivning på fire områder af særlig betydning for SMV'erne:

  1. En ny forordning om gruppefritagelse vedrørende statsstøtte vil forenkle procedurerne og reducere omkostningerne. Den vil øge støtteintensiteten i forbindelse med SMV'er og gøre det nemmere for SMV'er at opnå støtte til uddannelse, forskning og udvikling, miljøbeskyttelse og andre typer støtte.
  2. En ny statut for et europæisk privat selskab vil gøre det muligt at oprette og drive et "europæisk privat selskab" (EPS) efter samme principper i alle medlemsstater. Statutten er udformet med henblik på de nuværende byrdefulde forpligtelser for SMV'er, der opererer på tværs af grænser, idet disse tvinges til at oprette datterselskaber i forskellig form i alle de medlemsstater, hvor de ønsker at drive forretning. Rent praktisk betyder EPS, at SMV'erne kan oprette deres selskaber i samme form, uanset om de ønsker at drive forretning i deres eget land eller i et andet EU-medlemsland. Indførelsen af EPS vil spare iværksætterne tid og udgifter til juridisk rådgivning, forvaltning og administration.
  3. Et nyt forslag vedrørende moms vil gøre det muligt for medlemsstaterne at anvende reducerede momstakster på tjenesteydelser, der leveres lokalt, herunder arbejdskraftintensive tjenesteydelser, som hovedsagelig leveres af små og mellemstore virksomheder.
  4. I 2009 forventes direktivet om overskridelse af betalingsfrister ændret med henblik på at hjælpe med at sikre, at SMV'er modtager deres betalinger inden for den fastsatte frist på 30 dage.

10 principper skal være styrende ved udformningen og gennemførelsen af politikker på EU-plan og medlemsstatsplan: det gælder bl.a. princippet om at give konkursramte endnu en chance, at lette adgangen til finansiering og at gøre det muligt for SMV'er at gøre miljømæssige udfordringer til forretningsmuligheder.

Foruden den langvarige forpligtelse til at reducere de administrative byrder med 25 % frem til 2012 bør der udfoldes bestræbelser med henblik på at sikre, at den tid, der kræves til oprettelsen af en ny virksomhed, ikke overstiger en uge; den maksimale tid til indhentelse af erhvervstilladelser bør ikke overstige en måned, og kvikskranker bør lette procedurerne i forbindelse med virksomhedsoprettelse og rekruttering.

Kommissionen vil for fremtiden så vidt muligt anvende bestemte datoer i året som ikrafttrædelsesdatoer for forordninger, afgørelser og beslutninger, der har betydning for erhvervslivet. Medlemsstaterne opfordres til at overveje lignende foranstaltninger.

SBA omfatter et vidtrækkende sæt foranstaltninger, der ved at afsætte flere ressourcer til finansiering, forskning og udvikling samt innovationsfaciliteter for små virksomheder gør det muligt for SMV'er at drage fuld nytte af det indre marked og at udvide deres virksomhed til internationale markeder. Disse foranstaltninger vil også gøre det lettere for SMV'er at deltage i fastlæggelsen af standarder, få tildelt offentlige indkøbskontrakter og at gøre miljømæssige udfordringer til forretningsmuligheder.

Endelig tilstræbes det i SBA at finde nye måder til at stimulere interessen for iværksætteri og at fremme en mere iværksættervenlig kultur, særligt blandt unge mennesker. Unge, der ønsker at starte en virksomhed, vil fremover takket være det nyoprettede program "Erasmus for unge iværksættere" kunne indhente erfaring ved ophold hos SMV'er i udlandet. Dette vil støtte opgraderingen af deres færdigheder og fremme netværk blandt Europas SMV'er. Lignende mobilitetsprogrammer er undervejs for lærlinge.

SBA er fuldt integreret med strategien for vækst og beskæftigelse. Medlemsstaterne opfordres til at drage nytte af den opdaterede Lissaboncyklus 2008 og inddrage SBA i deres nationale reformprogrammer.

Baggrund

Selv om 99 % af EU's virksomheder er SMV'er (og dermed har højst 250 ansatte og en maksimal omsætning på 50 mio. EUR), skelnes der i størstedelen af lovgivningen og de administrative procedurer ikke mellem store og små virksomheder. Det betyder, at 23 mio. SMV'er ofte er underlagt de samme administrative forpligtelser som Europas 41 000 store virksomheder. I de senere år har SMV'er skabt 80 % af de nye arbejdspladser i EU.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

Den Europæiske Investeringsbanks høringsrapport:

http://www.eib.org/attachments/strategies/sme-consultation-2007-2008-en.pdf


Side Bar