Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/675

Bruksela, dnia 16 maja 2007 r.

GALILEO na rozstaju dróg: wprowadzenie w życie europejskich programów radionawigacji satelitarnej

Komisja Europejska przyjęła w dniu dzisiejszym komunikat w sprawie stanu zaawansowania programu GALLILEO. Dokument ten powstał na wniosek Rady Ministrów Transportu i Parlamentu Europejskiego. Komisja stwierdza, że należy dostosować harmonogram w celu dotrzymania terminu wyznaczonego na 2012 r., do którego Galileo powinien osiągnąć pełną funkcjonalność. Aby umożliwić wprowadzenie w życie programu Galileo w 2012 roku należy przekształcić partnerstwo publiczno-prawne zajmujące się jego wdrożeniem.

„Europa potrzebuje systemu radionawigacji satelitarnej jako części podstawowej struktury zapewniającej zasadnicze funkcje takie jak kontrola granic, logistyka transportu, operacje finansowe lub monitorowanie kluczowej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej. Komisja robi wszystko, aby zagwarantować jego sukces”, powiedział Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport. „Galileo stanowi znaczący wkład w politykę Wspólnoty i jest wyrazem europejskich ambicji w zakresie polityki dotyczącej przestrzeni, technologii i innowacji”, dodał.

Radionawigacja satelitarna jest technologią pozwalającą użytkownikom na określenie swojej lokalizacji w każdej chwili i na całym świecie.

Europejski system radionawigacji satelitarnej GALILEO składa się z konstelacji 30 satelit umieszczonych na orbicie w odległości 24 000 km nad Ziemią, zapewniających 5 różnych rodzajów usług.

Prace nad ustanowieniem europejskich programów radionawigacji satelitarnej, GALILEO i EGNOS[1], znalazły się na rozstaju dróg i konieczne jest w chwili obecnej podjęcie decyzji politycznej dotyczącej ich wprowadzenia w życie.

Brak postępów w negocjacjach dotyczących umowy koncesyjnej, która przewidywała przygotowanie struktury i zarządzanie nią przez sektor prywatny, bardzo poważnie zagraża realizacji projektu. Z tego powodu Rada Ministrów Transportu w dniu 22 marca 2007 r. poprosiła Komisję o przedstawienie jej na następnym posiedzeniu w czerwcu szczegółowego sprawozdania z postępów w negocjacjach z konsorcjum starającym się o koncesję oraz alternatywnych scenariuszy szybkiego wprowadzenia w życie infrastruktury przestrzennej. Komisja stwierdza, że obecny harmonogram przewidujący zaangażowanie sektora prywatnego na wczesnym etapie nie pozwoli na realizację projektu w planowanych terminach i prawdopodobnie spowoduje duże dodatkowe koszty dla sektora publicznego. Komisja proponuje dostosowanie harmonogramu, żeby umożliwić lepsze kontrolowanie terminów i kosztów oraz zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa przemysłowi zastosowań i usług radionawigacji satelitarnej w związku z faktycznym udostępnieniem sygnałów Galileo. Komisja dowodzi, że wprowadzenie całości infrastruktury początkowej, kierowane i finansowane przez sektor publiczny będzie najbardziej korzystnym, realistycznym i w ostatecznym rozrachunku, najmniej kosztownym rozwiązaniem. Tymczasem wprowadzenie infrastruktury i użytkowanie systemu zostanie powierzone prywatnemu koncesjonariuszowi.

Komisja wzywa państwa członkowskie Unii Europejskiej do podjęcia niezbędnych decyzji dotyczących założeń, finansowania i zarządzania programem, aby zapewnić jak najszybszą realizację projektu i spełnienie potrzeb użytkowników radionawigacji satelitarnej.

Zastosowania radionawigacji satelitarnej w życiu codziennym są bardzo różnorodne: od kierowania pojazdów do bezpieczeństwa transportu, tudzież rozlicznych zastosowań w działalności handlowej (sektor bankowy, geologia, roboty publiczne, energetyka, itd.) Radionawigacja satelitarna przenika do wszystkich dziedzin życia społecznego, co nadaje programowi Galileo wymiar, który możemy nazwać „obywatelskim”.

Więcej informacji na temat programu Galileo znajduje się na stronach internetowych:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_fr.htm

http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html


[1] EGNOS lub „European Geostationary Navigation Overlay Service” (Europejski Geostarcjonarny System Nawigacji) umożliwia obecnie świadczenie usług zbliżonych do tych, które w przyszłości będzie zapewniać Galileo w szczególności dzięki przekazowi wiadomości zintegrowanych. Jest on jednakże zależny od systemu GPS.


Side Bar