Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/675

Briselē, 2007. gada 16. maijā

GALILEO krustcelēs: Eiropas satelītu radionavigācijas programmas īstenošana

Šodien Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu par rezultātiem, kas panākti, īstenojot programmu GALILEO. Šis paziņojums ir atbilde uz Transporta Ministru padomes un Eiropas Parlamenta izteikto prasību. Komisija secina, ka Galileo vadlīnijās ir jāizdara pielāgojumi, lai ievērotu noteikto termiņu, proti, 2012. gadu, kad programmai Galileo jāfunkcionē pilnībā. Lai Galileo 2012. gadā sekmīgi darbotos, jāmaina programmas īstenošanas nolūkā izveidotās sabiedriskā un privātā sektora partnerības specifika.

„Eiropas satelītu radionavigācijas sistēmai ir jābūt būtiskai infrastruktūrai, kura nodrošinātu tādus nozīmīgus lietojumus kā, piemēram, robežu kontrole, pārvadājumu loģistika, dažādas finanšu operācijas vai arī stratēģiski svarīgu enerģētikas un sakaru infrastruktūru pārraudzība. Komisija dara visu, kas ir tās spēkos, lai programma izdotos,” paziņoja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un atbildīgais transporta politikas jautājumos Žaks Barro. „Galileo, pirmkārt, sniedz būtisku ieguldījumu Kopienas politiskajās iniciatīvās un, otrkārt, ietver sevī Eiropas politiskās ieceres kosmosa, tehnoloģiju un inovāciju politikas jomā,” viņš piebilda.

Satelītu radionavigācija ir tehnoloģija, kuru izmantojot tās lietotāji jebkurā brīdī, jebkurā pasaules malā esot, var noteikt savu atrašanās vietu.

Eiropas satelītu radionavigācijas sistēmu GALILEO veido 30 satelītu konstelācija, kuri atrodas orbītā 24 000 km attālumā no zemes un nodrošina 5 dažādus pakalpojumus.

Darbs saistībā ar Eiropas satelītu navigācijas programmām GALILEO un EGNOS[1] pašlaik ir krustcelēs, un ir jāizdara politiska izvēle par to, kā šīs programmas īstenot.

Tas, ka netika panākti pozitīvi rezultāti sarunās par koncesiju līgumu, kurā bija paredzēts, ka infrastruktūru attīstīs un pārvaldīs privātais sektors, būtiski apdraud projekta turpmāko norisi. Šā iemesla dēļ 2007. gada 22. marta Transporta Ministru padomē tika izteikts lūgums Komisijai turpmākās sanāksmes laikā, kas notiks jūnijā, iesniegt sīki izstrādātu ziņojumu par sarunās ar potenciālo konsorciju panāktajiem rezultātiem, kā arī par alternatīvajiem scenārijiem Kosmosa infrastruktūras operatīvai izveidei. Komisija secina, ka, īstenojot pašreizējās vadlīnijas, kurās paredzēta privātā sektora iesaistīšanās jau agrīnā programmas īstenošanas posmā, projektu paredzētajos termiņos īstenot nebūs iespējams, un tas var radīt papildu izmaksas sabiedriskajam sektoram. Komisija ierosina izdarīt tādus pielāgojumus vadlīnijās, lai varētu veikt labāku termiņu ievērošanas un izmaksu kontroli, kā arī lai sniegtu satelītu radionavigācijas lietojumu un pakalpojumu industrijai lielāku drošību attiecībā uz to, kad Galileo signāli būs faktiski pieejami. Komisija norāda, ka daudz izdevīgāk, reālāk un ilgtermiņā finansiāli visizdevīgāk ir ieviest visu sākotnējo infrastruktūru, to koordinējot un finansējot no sabiedriskā sektora puses. Savukārt sistēmas darbību uzticēs privātam koncesijas īpašniekam.

Komisija aicina Eiropas Savienības dalībvalstis pieņemt visus vajadzīgos lēmumus attiecībā uz īstenojamo politiku, finansēm un programmas vadību, lai visīsākajā laikā panāktu programmas izpildi un atbildētu uz satelītu navigācijas tirgus dalībnieku vajadzībām.

Ikdienas dzīvē no satelītu radionavigācijas izrietošie lietojumi būs visdažādākie: sākot no automobiļu vadības līdz transporta drošībai, tostarp dažādi komerciāli lietojumi (banku nozarē, ģeoloģijā, būvdarbiem, enerģētikas nozarē u.c.). Satelītu radionavigācija arvien lielākā mērā kļūst par neatņemamu dzīves sastāvdaļu visās sabiedrības daļās, un var teikt, ka programmai GALIELO ir nozīme katra pilsoņa dzīvē.

Lai saņemtu plašāku informāciju par programmu GALILEO, skatīt

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_fr.htm

http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html


[1] EGNOS jeb „European Geostationary Navigation Overlay Service” (Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests) jau šodien ļauj nodrošināt tos pakalpojumus, kas līdzīgi nākotnē GALILEO sniegtajiem pakalpojumiem, jo īpaši runa ir par integrētu atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumu. Tomēr tas ir atkarīgs no GPS sistēmas.


Side Bar