Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/204

V Bruselu, dne 21. února 2007

25% snížení počtu pracovních úrazů do roku 2012 – nová strategie Evropské unie

Počet výskytů nemocí z povolání a pracovních úrazů by měl být v EU snížen o čtvrtinu na základě nové pětileté strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která byla dnes přijata Komisí. Tato strategie navazuje na skutečnost, že mezi lety 2002 a 2004 došlo k 17% poklesu v počtu smrtelných úrazů a 20% poklesu v počtu úrazů vedoucích k nepřítomnosti na pracovišti v trvání tří a více dnů. Nicméně tento pokrok zůstává nevyvážený, vezmeme-li v úvahu různé státy, odvětví, podniky a kategorie zaměstnanců. Změny v pracovním životě vedou k novým rizikům na pracovišti a četnost výskytů některých nemocí z povolání se zvyšuje.

„Nemoci z povolání a pracovní úrazy zatěžují v zemích EU významným způsobem jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Každoročně dochází ke 4 milionům pracovních úrazů, které pro evropské hospodářství představují významné ekonomické náklady. Značnou část těchto nákladů nesou systémy sociálního zabezpečení a veřejné finance,“ řekl Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. „Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců je základním kamenem agendy EU pro růst a zaměstnanost. Tím, že zvýšíme produktivitu a kvalitu práce, podpoříme růst a konkurenceschopnost Evropy.“

Přestože se v posledních pěti letech dosáhlo významného pokroku, stále existuje velký prostor pro zlepšování. Náklady způsobené pracovními úrazy a nemocemi nenesou všichni zúčastnění rovnoměrně. Evropští zaměstnanci přicházejí ročně přibližně o jednu miliardu euro z důvodu nepřítomnosti na pracovišti. Zaměstnavatelé nesou náklady spojené s nemocenskou, nahrazováním nepřítomných pracovníků a snížením produktivity – mnohé z těchto nákladů nejsou kryty pojištěním.

To se týká zejména malých a středních podniků, ve kterých dochází k 82 % všech pracovních úrazů a 90 % smrtelných úrazů. Většímu než průměrnému riziku pracovních úrazů jsou vystaveni pracovníci ve stavebnictví, zemědělství, dopravě a zdravotnictví. Zároveň jsou zvětšenému riziku vystaveni mladí pracovníci, pracovníci ze zahraničí, staří pracovníci a pracovníci s nezajištěnými pracovními podmínkami.

Zvyšuje se výskyt specifických chorob včetně onemocnění pohybového aparátu – jako například bolestí zad, zranění kloubů a syndromu z opakovaného přetížení – a chorob způsobených psychickým vypětím.

Nová strategie na roky 2007 – 2012 si klade za cíl dosáhnout celkového snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání o 25 %. Stanoví řadu opatření na evropské a vnitrostátní úrovni v těchto hlavních oblastech:

  • Zlepšení a zjednodušení stávající legislativy a zlepšení jejího provádění v praxi pomocí nezávazných nástrojů, jako například výměnou osvědčených postupů, informačními kampaněmi a školením.
  • Stanovení a praktické provádění národních strategií přizpůsobených specifickým podmínkám v každém členském státě. Tyto strategie by se měly zaměřit na oblasti a podniky s největšími problémy a určit národní cíle pro snižování počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání.
  • Zohlednění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ostatních oblastech zahrnutých v národních a evropských politikách (vzdělávání, veřejné zdraví, výzkum) a nalézání nových oblastí součinnosti.
  • Lepší identifikace a posuzování možných nových rizik posílením výzkumu, výměny znalostí a uplatňování výsledků v praxi.

Další informace najdete na stránkách:

http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_en.htm


Side Bar