Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1916

Bruksela, dnia 12 grudnia 2007 r.

Karta praw podstawowych: przewodniczący Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady podpisują i uroczyście ogłaszają kartę w Strasburgu.

Dziś w Strasburgu przewodniczący Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady podpisali i uroczyście ogłosili Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, otwierając tym samym drogę do podpisania traktatu lizbońskiego jutro. Karta ofiarowuje obywatelom europejskim prawdziwy katalog praw wiążących dla instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, jak również dla państw członkowskich w zakresie, w jakim wdrażają one prawo Unii. Jest to znaczący krok na drodze do integracji europejskiej.

Podpisując dzisiaj kartę, przewodniczący Komisji, José Manuel Barroso, stwierdził: „Podpisując i ogłaszając kartę, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji wyrażają publicznie swoją niezachwianą wolę nadania karcie prawnie wiążącego charakteru dla instytucji Unii. Prawa obywateli europejskich zostaną w ten sposób wzmocnione w tak kluczowych dziedzinach, jak godność ludzka, wolności podstawowe, równość, solidarność, obywatelstwo i sprawiedliwość”. Przewodniczący dodał również: „Dzięki odesłaniu do karty w traktacie, który zostanie jutro podpisany w Lizbonie, Unia rozpoczyna następny ważny etap integracji europejskiej”.

Karta będzie cennym uzupełnieniem innych międzynarodowych aktów prawnych, takich jak europejska Konwencja o ochronie praw człowieka, do której Unia ma również przystąpić.

Kontekst

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji po raz pierwszy uroczyście ogłosili Kartę praw podstawowych przy okazji szczytu Rady Europejskiej w Nicei w dniu 7 grudnia 2000 r. Ogłoszenie tej karty w roku 2000 było jednak jedynie zobowiązaniem politycznym bez wiążącego charakteru prawnego. Podczas prac konwentu europejskiego i konferencji międzyrządowej obradującej w latach 2003-2004 kartę zmieniono – w szczególności jej przepisy ogólne – w celu nadania jej prawnie wiążącego charakteru. Podejście to potwierdzono na szczycie Rady Europejskiej w czerwcu 2007 r. podczas negocjacji mandatu konferencji międzyrządowej oraz podczas samej konferencji.

Artykuł 1 punkt 8 traktatu lizbońskiego stanowi, że artykuł 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie:

„Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym [12 grudnia 2007 roku], która ma taką samą moc prawną jak Traktaty.

Postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych w Traktatach.

Prawa, wolności i zasady zawarte w Karcie są interpretowane zgodnie z postanowieniami ogólnymi określonymi w tytule VII Karty regulującymi jej interpretację i stosowanie oraz z należytym uwzględnieniem wyjaśnień, o których mowa w Karcie, które określają źródła tych postanowień”.

Karta w wersji zatwierdzonej w 2007 r. oraz „wyjaśnienia” do niej zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 51 „postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii w poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim wdrażają one prawo Unii”.

Ponadto trzy inne teksty przyjęte na konferencji międzyrządowej w 2007 r. odnoszą się do karty: protokół nr 7 w sprawie stosowania karty do Polski i Zjednoczonego Królestwa, deklaracja Polski nr 51 w sprawie karty oraz deklaracja Polski dotycząca Protokołu w sprawie stosowania karty w odniesieniu do Polski i Zjednoczonego Królestwa. Szczególne zasady uzgodnione ze Zjednoczonym Królestwem i z Polską pozwoliły zachować prawnie wiążący charakter karty oraz zapewnić jej pełne stosowanie w pozostałych 25 państwach członkowskich.


Side Bar