Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1916

Brüssel, 12. detsember 2007

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi presidendid ning nõukogu eesistuja kirjutavad Strasbourgis alla põhiõiguste hartale ja kuulutavad selle pidulikult välja

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi presidendid ning nõukogu eesistuja kirjutasid täna Strasbourgis alla Euroopa Liidu põhiõiguste hartale ja kuulutasid selle pidulikult välja. Sellega on avatud tee, et kirjutada homme alla Lissaboni lepingule. Põhiõiguste hartas on kehtestatud Euroopa Liidu kodanike õigused, mis on ELi institutsioonidele, asutustele ja ametitele ning liikmesriikidele liidu õiguse kohaldamisel õiguslikult siduvad. See on tähtis samm Euroopa Liidu ülesehitamisel.

Täna Euroopa Liidu põhiõiguste hartale alla kirjutades lausus Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso: „Kirjutades alla põhiõiguste hartale ja kuulutades selle pidulikult välja, väljendavad Euroopa Parlamendi president, nõukogu eesistuja ning komisjoni president avalikult oma selget tahet muuta harta ELi institutsioonidele õiguslikult siduvaks. ELi kodanike õiguseid on tugevdatud sellistes olulistes valdkondades nagu inimväärikus, põhivabadused, võrdsus, solidaarsus, kodakondsus ja õiguskaitse.” Ta jätkas: „Viited hartale Lissaboni lepingus, millele kirjutatakse alla homme, annab tunnistust, et läbitud on oluline etapp Euroopa Liidu ülesehitamisel.”

Harta on täiendus muudele rahvusvahelistele dokumentidele, nagu Euroopa inimõiguste konventsioon, millega Euroopa Liidul on samuti kavas ühineda.

Taust

Euroopa Parlamendi president, nõukogu eesistuja ning komisjoni president kuulutasid põhiõiguste harta esimest korda pidulikult välja Euroopa Ülemkogu kohtumisel Nice'is 7. detsembril 2000. Harta väljakuulutamine 2000. aastal oli vaid poliitiline sündmus, millel puudus õiguslik toime. Selleks et muuta harta juriidiliselt siduvaks, kohandati seda, eriti üldsätteid, Euroopa konvendi ja valitsustevahelise konverentsi 2003.–2004. aastal toimunud kohtumiste raames. Kõnealust lähenemisviisi toetati ka 2007. aasta juunis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kui käisid läbirääkimised valitsustevahelise konverentsi volituste üle, ning ka valitsustevahelise konverentsi kohtumistel.

Lissaboni lepingu artikli 1 punktis 8 on sätestatud, et Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„Liit tunnustab 7. detsembri 2000. aasta Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, nagu seda on kohandatud 12. detsembril 2007. aastal Strasbourgis, sätestatud õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, millel on aluslepingutega võrreldes samaväärne õigusjõud.

Harta sätted ei laienda mingil viisil liidu pädevust, mis on määratletud aluslepingutega.

Hartas esitatud õigusi, vabadusi ja põhimõtteid tõlgendatakse vastavalt harta VII jaotise üldsätetele, mis reguleerivad selle tõlgendamist ja kohaldamist, võttes nõuetekohaselt arvesse hartas osutatud selgitusi, milles on esitatud asjaomaste sätete allikad.”

Harta 2007. aasta muudetud versioon ja ajakohastatud selgitused avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Lisaks tuleb märkida, et artikli 51 kohaselt on: „käesoleva harta sätted subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele ja asutustele ning liikmesriikidele üksnes liidu õiguse kohaldamise korral.”

Hartaga seondub veel kolm dokumenti, mis on koostatud 2007. aasta valitsustevahelise konverentsi raames: protokoll nr 7 harta kohaldamise kohta Poola ja Ühendkuningriigi suhtes, Poola Vabariigi deklaratsioon nr 51 harta kohaldamise kohta ning Poola Vabariigi deklaratsioon nr 53 Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamist Poola ja Ühendkuningriigi suhtes käsitleva protokolli kohta. Ühendkuningriigi ja Poolaga kokku lepitud erikord võimaldas tagada harta juriidilise siduvuse ning selle täieliku ja igakülgse kohaldamise 25 liikmesriigis.


Side Bar