Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/158

Брюксел, 8 февруари 2007 г.

Защита на потребителите: Комисията предприема действия за изграждане на повече доверие към света на цифровите технологии

Мащабна нова инициатива за основно преосмисляне на базовите правила в защитата на потребителите в ЕС, в т. ч. гаранции, възстановяване на заплатени суми, време за размисъл, и за тяхната адаптация към предизвикателствата на бързо променящия се дигитален свят стартира днес с приемането на зелена книга на Европейската комисия, която прави преглед на действащите към момента разпоредби. Гражданското потребление (в т. ч. домакинства и нестопански субекти) дава общо 58 на сто от БВП на ЕС. Доверието на потребителя е ключов фактор за това как и кога той харчи в различните сектори на икономиката. Налице са категорични доказателства, че потребителите все още не се чувстват достатъчно комфортно в света на интернет и цифровите технологии, за да се възползват максимално от техните възможности. Към днешна дата едва 6 на сто от потребителите в ЕС пазаруват по интернет зад граница. Комисията си поставя за цел подпомогната от дискусията по зелената книга да укрепи доверието на потребителя в единния европейски пазар като въведе комплекс от общи несложни правила, с помощта на които потребителят да знае какви са правата му, да прави добър избор и да си осигурява подобаваща защита в случай на нужда. Ясните правни разпоредби ще бъдат и стимул за фирмите, особено за малките и средните, да прекрачат границите и да усвоят интеграционните възможности на пазара на дребно. Зелената книга търси мненията на заинтересованите страни и съдържа над 28 конкретни предложения (засягащи 8 директиви) за възможни нови действия.

„Необходими са спешни действия — светът се придвижва напред толкова бързо, че Европа рискува да изостане“, изтъкна Меглена Кунева, новият еврокомисар по защитата на потребителите по време на своята първа пресконференция в Брюксел. „Необходим е цялостен преглед на разпоредбите при защитата на потребителите. Към днешна дата онези, които пазаруват онлайн, не получават полагащото им се, а усложнените правила спъват развитието на следващото поколение добри бизнес идеи. Трябва да намерим нови решения на новите предизвикателства. Въпросът е можем ли да си позволим да поддържаме 27 мини онлайн пазари в Европа и така да лишаваме потребителите от избор, възможности и конкурентни цени. Светът на интернет търговията се нуждае от нов прилив на потребителско доверие, за да се превърне в пазарно пространство, ползващо се с доверието на потребителя. Правилата на играта вече са други и е време политиката в сферата на защитата на потребителите да отговори на тази промяна.“

Положението към днешна дата

По последни данни Европейските потребителски центрове (ECC) ежегодно получават стотици жалби относно трансгранични покупки по интернет, сред които се открояват проблеми като неизпълнение на доставката, закъснение, нарушаване на условията относно времето за размисъл, връщане на стоките и обратно получаване на заплатените суми.

Целеви области

Въпреки доброто дотук представяне на съществуващите правила, същите са резултат на процес, продължил 15-20 години. На практика съществуват различни национални разпоредби като отделните страни надграждат до различни нива над основните стандарти на ЕС. Светът на интернет разкрива и нова серия от предизвикателства, които не се посрещат адекватно и така потребителят не получава полагащото му се, а бизнесът от своя страна е изправен пред лабиринт от правила.

Зелената книга открива процес на консултация по 28 въпроса, сред които:

  • Утвърждаване на разбирането за задълженията по доставката при трансграничните покупки (областта с най-многобройни жалби от потребителите), подсилване закрилата на потребителите и постигане на повече яснота относно техните права в случаи на просрочена доставка, неизпълнение или частично изпълнение.
  • Изясняване и опростяване на правилата при връщането на продукти на търговеца действащите към момента норми показват сериозни различия за територията на ЕС: практиките варират от уведомяване на търговеца по електронна поща до изрично задължение за изпращане на препоръчано писмо.
  • Определяне на общи правила относно правата и поемането на разноските при връщането на стоки на търговеца — към настоящия момент практиките се простират от напълно безплатно за потребителя връщане на стоките до поемане на всички разноски от него.
  • Опростяване посредством общи правила на правната защита на потребителите. Към днешна дата отстъпка в цената или прекратяване на договора могат да се търсят единствено ако поправката или подмяната на стоката е невъзможна или несъразмерна. За потребителите е трудно, особено от разстояние, да преценят дали е оправдана позицията на търговеца, че прилагането на даден вид правна защита би било непропорционално. В зелената книга се разглежда система, при която потребителите биха могли свободно да избират между възможните компенсации.
  • Изясняване посредством общовалидни за ЕС норми на правилата, уреждащи „времето за размисъл“ — правото на потребителя в определен срок да върне обратно дадена стока след като е променил решението си.
  • Нови предизвикателства ще се разкрият и ако приложението на гаранциите и правата, отнасящи се до стоките, бъде разширено и по отношение на определени услуги — потребителят, закупил компютърен диск от магазина получава гаранция, в случай че същият не работи, докато потребителят, изтеглил музика от интернет не се ползва с подобна защита. Необходимо е изясняване на правилата и с цел премахване на несигурността около изключението, което се прави в директивата за търговията за „употребявани стоки, продавани на публичен търг“.

Какви са следващите стъпки?

Консултациите по зелената книга за преглед на общностното законодателство в сферата на защитата на потребителите ще продължат три месеца. През този период комисарят по защитата на потребителите ще „изнесе навън“ консултационния процес. Комисарят ще проведе срещи с широк кръг от заинтересовани страни, като се започне от женски организации, потребители от по-възрастното поколение, потребителски организации и се стигне до МСП, членове на Европейския парламент, правителства на страните-членки и големи търговци на дребно. Впоследствие ще бъдат представени предложения за конкретни инициативи, както регулаторни, така и нерегулаторни, за разрешаване на съществуващите проблеми и премахване на недостатъците.

Вж. MEMO/07/48 за по-подробно представяне на основните права на потребителите в ЕС и най-често срещаните жалби.


Side Bar