Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/622

Briuselis, 2006 m. gegužės 16 d.

Komisija vertina Lietuvos konvergencijos būklę

Lietuvos valdžios institucijų prašymu Europos Komisija įvertino Lietuvos pasirengimą įvesti eurą ir padarė išvadą, kad šiuo metu Lietuvos, kaip ES valstybės narės, kuriai taikoma nukrypti leidžianti nuostata[1], statusas neturėtų būti keičiamas.

„Lietuva atitinka visus konvergencijos kriterijus, išskyrus vieną – infliacijos. Nuo 2005 m. balandžio mėn. vidutinis infliacijos lygis šiek tiek viršijo nustatytą pamatinę vertę ir numatoma, kad iki šių metų pabaigos laipsniškai didės. Noriu pagirti Lietuvą už gerus ekonominės veiklos rezultatus ir tikiuosi, kad ji greitai atitiks visas narystės euro zonoje sąlygas. Komisija remia šio tikslo įgyvendinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visose ES valstybėse narėse“, sakė už ekonomikos ir pinigų reikalus atsakingas Komisijos narys Joaquínas Almunia.

Sutarties 122 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad bent kartą per dvejus metus arba valstybės narės prašymu Europos Komisija įvertintų, ar valstybės narės, kurioms taikoma nukrypti leidžianti nuostata, atitinka visateisio dalyvavimo ekonominėje ir pinigų sąjungoje reikalavimus.

Kovo 16 d. Lietuvos valdžios institucijos paprašė Komisijos ir Europos centrinio banko (ECB) įvertinti, ar šalis atitinka būtinas euro įvedimo sąlygas. Slovėnija tokį prašymą pateikė kovo 2 d. (žr. šiandien paskelbtą pranešimą spaudai IP/06/623).

Vadinamojoje konvergencijos ataskaitoje pagal 121 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, susijusius su valstybės biudžeto būkle, kainų stabilumu, valiutų keitimo kurso stabilumu ir ilgalaikių palūkanų normų konvergencija, Komisija įvertina, ar Lietuva pasiekė aukštą tvarios konvergencijos lygį. Taip pat nagrinėjama, ar teisės sistema atitinka Sutartį. Kaip numatyta Sutartyje, šiandien ECB taip pat paskelbė konvergencijos ataskaitą.

Konvergencijos vertinimo rezultatai

Remdamasi ataskaitomis, Komisija daro išvadą, kad Lietuvos, kaip ES valstybės narės, kuriai taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal 122 straipsnio 1 dalį, statusas neturėtų būti keičiamas.

Infliacija

Vidutinis infliacijos lygis 12 mėnesių iki 2006 m. kovo mėn. Lietuvoje buvo 2,7 % ir šiek tiek viršijo 2,6 % pamatinę vertę. Nuo 2005 m. balandžio mėn. 12 mėnesių vidutinis infliacijos lygis Lietuvoje kiek viršijo pamatinę vertę ir, remiantis infliacijos prognozėmis, tikėtina, kad viršys ją iki šių metų pabaigos. Auganti vidaus paklausa, kylančios energijos kainos ir didėjantys netiesioginiai mokesčiai per ilgą laiką tampa infliacijos rizikos veiksniais. Gebėjimas pasiekti ir išlaikyti žemą infliacijos lygį vidutinės trukmės laikotarpiu taip pat priklausys nuo gebėjimo vykdyti tinkamą fiskalinę politiką ir suderinti darbo užmokesčio ir našumo augimą.

Valstybės biudžeto būklė

Po narystės ES Lietuvai nė karto nebuvo taikyta perviršinio deficito procedūra. Šalies valdžios sektoriaus deficitas sumažėjo nuo 1,5 % 2004 m. iki 0,5 % BVP 2005 m. Valdžios sektoriaus skola vis mažėjo ir nuo tada, kai buvo pasiektas žemesnis nei 20 % BVP lygis, išlieka mažesnė už Sutartyje nustatytą ribą. Remiantis 2005 m. gruodžio mėn. Lietuvos Vyriausybės pateikta konvergencijos programa, biudžeto strategija siekiama laipsniškai mažinti valdžios sektoriaus deficitą iki 1 % 2008 m. ECOFIN taryba mano, kad Lietuvos biudžeto tikslai yra patikimi, o rizika subalansuota. Vis dėlto ji paragino Lietuvą stiprinti struktūrinio biudžeto tikslinimo pastangas.

Valiutų keitimo kursas

Nuo 2004 m. birželio 28 d. litas įtrauktas į antrąjį valiutų kurso mechanizmą (VKM II), o Lietuva vykdė įsipareigojimą vienašališkai laikytis valiutų valdybos principų pagal VKM II. Dvejus metus iki konvergencijos vertinimo lito kursas VKM II centrinio kurso atžvilgiu išliko stabilus.

Ilgalaikės palūkanų normos

Nuo prisijungimo prie VKM II 2004 m. birželio mėn. iki 2006 m. kovo mėn. ilgalaikių Vyriausybės obligacijų pelningumo skirtumas euro zonos atžvilgiu sumažėjo nuo 55 bazinių punktų iki maždaug 25 bazinių punktų – tai Lietuvos konvergencijos proceso patikimumo įrodymas. Vidutinė 12 mėnesių ilgalaikė palūkanų norma nuolat mažėjo per visą vertinamąjį laikotarpį. Metus iki 2006 m. kovo mėn. vidutinė ilgalaikė palūkanų norma Lietuvoje buvo 3,7 %, taigi gerokai mažesnė už 5,9 % pamatinę vertę.

Teisinė konvergencija

Likę Lietuvos teisės aktų ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) bei ECB statuto neatitikimai, susiję su centrinio banko integracija į ECBS, buvo pašalinti priėmus tris įstatymus, kurie, kaip planuojama, įsigalios panaikinus Lietuvai taikomą nukrypti leidžiančią nuostatą.


[1] 10 valstybių, tapusių ES narėmis 2004 m. gegužės mėn., buvo pritaikyta leidžianti nukrypti nuostata dėl euro įvedimo, nes jos dar neatitiko keliamų reikalavimų.


Side Bar