Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/256

Bryssel, den 2 mars 2006

Kommissionen föreslår konkreta åtgärder för att EU:s bistånd ska nå fram bättre och snabbare

I tre meddelanden som antagits i dag föreslår kommissionen konkreta åtgärder för att göra EU:s utvecklingsbistånd och yttre bistånd effektivare. Förslagen är en följd av de åtaganden som EU gjorde 2005 och som gick ut på att kännbart öka biståndets omfattning, förbättra dess verkningsgrad och få det att nå fram snabbare. Syftet med åtagandena var att sörja för att utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration kan nås före 2015. Kommissionen lägger fram en handlingsplan som inbegriper bl.a. gemensam programplanering av biståndet med medlemsstaterna och anser att EU nu är på god väg att fullgöra sina finansiella åtaganden.

”Med de här förslagen kan vi hålla våra löften: att göra mer för att främja utvecklingen och att göra det bättre och snabbare. Utvecklingsbiståndet är och förblir visserligen ett område där både gemenskapen och medlemsstaterna är behöriga, men det hindrar oss inte från att förena våra krafter, harmonisera våra förfaranden och fördela arbetet. EU är världens största biståndsgivare, och varenda euro vi ger kan bättre bidra till att bekämpa fattigdomen om vi fördelar den här enorma arbetsuppgiften på ett intelligent och samordnat sätt, något som vi alla åtog oss i flera internationella forum i fjol”, sade kommissionär Louis Michel.

Kommissinären med ansvar för yttre förbindelser och grannskapspolitiken, Benita Ferrero-Waldner, gjorde följande kommentar: "Effektiviteten i vårt yttre bistånd står högt på kommissionens dagordning. I dag lägger kommissionen grunden för bättre samordning, ökad konsekvens och högre verkningsgrad för EU:s bistånd världen över. Bistånd som lämnas snabbt och rationellt måste bli normen. Det är vad jag kommer att sträva efter under de närmaste åren.”

De tre meddelanden som antagits i dag syftar till att göra EU:s utvecklingsbistånd mer effektivt, konsekvent och verkningsfullt. Kommissionen föreslår en handlingsplan med nio tidsbegränsade åtgärder som ska vidtas gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna. Vissa av åtgärderna kan inledas omedelbart, t.ex. kartläggning av EU:s bistånd i regionala s.k. givaratlaser, stöd till lokala samordningsprocesser och utarbetande av en gemensam ram för programplanering av biståndet. Andra, exempelvis den föreslagna mekanismen för samfinansering med EU-medel, kan genomföras inom de närmaste fyra åren.

  • Meddelandet om mer, snabbare och bättre bistånd innehåller en konkret åtgärdsplan. För varje åtgärd presenteras ett operativt arbetsprogram för 2006–2007.
  • Meddelandet om gemensam flerårig programplanering är en av de första konkreta följderna av handlingsplanen. I meddelandet föreslås en gemensam EU-ram för programplanering av utvecklingsbiståndet för att öka dess effektivitet.
  • I meddelandet om utvecklingsfinansiering och effektivitet i biståndet följs EU:s arbete för att infria sina åtaganden upp, med avseende på både biståndets volym och effektiviteten i tillhandahållandet. För perioden 2003–2004 konstateras det i meddelandet att EU som helhet är på god väg att fullgöra sina finansiella åtaganden. Däremot är resultaten i vissa enskilda medlemsstater inte tillräckligt goda. De nya medlemsstaternas förmåga att fullgöra sina åtaganden får ett mycket positivt omdöme i meddelandet.

Till stöd för de tre meddelandena har kommissionen reviderat och uppdaterat EU:s givaratlas för 2006, där EU:s bistånd i hela världen kartläggs. Genom att utarbeta fler volymer av atlasen med inriktning på en viss region kommer man att underlätta en mer exakt analys av EU:s givarsamarbete på ett regionalt plan och göra det lättare att fördela arbetet inom EU (”vem gör vad, var, och med vem”). En första volym om västra Afrika finns redan att tillgå.

Bakgrund

Mot bakgrund av de begränsade framstegen när det gäller millennieutvecklingsmålen, särskilt i Afrika söder om Sahara, övertog EU i juni 2005 den politiska ledningen på biståndsområdet. EU enades om ett ambitiöst initiativ i syfte att lämna mer bistånd till utvecklingsländerna (målet är att biståndet ska ökas så att det år 2010 uppgår till 0,56 % av BNP, vilket innebär en ökning med ca 20 miljarder euro per år), göra biståndet mer effektivt genom samordning och harmonisering mellan medlemsstaterna och fokusera på Afrika genom att ange att minst 50 % av ökningen av biståndet bör gå till den afrikanska kontinenten.

I december 2005 kom EU också överens om en reviderad förklaring om utvecklingspolitiken, det s.k. ”europeiska samförståndet”. I förklaringen anges, för första gången i EU:s historia, strategiska mål för utvecklingspolitiken som är gemensamma för hela EU.

Syftet med de meddelanden som antagits i dag är att infria EU:s och OECD:s åtaganden från 2005, och de är också en logisk följd av det ”europeiska samförståndet".
Närmare information finns på

http://ec.europa.eu/development/body/development_policy_statement/index_en.htm


Side Bar