Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/256

Brusel 2. marca 2006

Komisia navrhuje konkrétne opatrenia na poskytovanie lepšej a rýchlejšej pomoci zo strany EÚ

V troch oznámeniach, ktoré boli dnes schválené, navrhuje Komisia konkrétne opatrenia na zlepšenie efektívnosti rozvojovej a vonkajšej pomoci EÚ. Tieto návrhy nadväzujú na záväzky EÚ z roku 2005, ktorých cieľom je výrazne zvýšiť pomoc a zlepšiť jej vplyv a rýchlosť poskytovania, aby sa do roku 2015 splnili úlohy Miléniových rozvojových cieľov. Komisia navrhuje akčný plán vrátane spoločného programovania pomoci s členskými štátmi a je presvedčená, že Únia je na ceste k plneniu svojich finančných záväzkov.

„Týmito návrhmi môžeme splniť svoje sľuby: robiť viac pre rozvoj a robiť to lepšie a rýchejšie. Dôvodom toho, že nie sme schopní spojiť sily, harmonizovať naše postupy a rozdeliť si prácu, nie je skutočnosť, že rozvoj je a zostane v právomoci rozdelenej medzi Spoločenstvo a členské štáty. EÚ je najväčším svetovým poskytovateľom pomoci, ale každé jedno euro, ktoré poskytujeme, prispeje k boju proti chudobe účinnejšie, ak si rozdelíme túto obrovskú úlohu inteligentným a koordinovaným spôsobom, ako sme všetci minulý rok sľúbili na niekoľkých medzinárodných fórach,“ uviedol komisár Michel.

Komisárka pre vonkajšie vzťahy a susedskú politiku Benita Ferrerová-Waldnerová vyhlásila: „Efektívnosť vonkajšej pomoci je vysokou prioritou v rámci programu Komisie. V súčasnosti Komisia pripravuje cestu pre lepšiu spoluprácu, koherentnosť a vplyv európskej pomoci na celom svete. Je potrebné, aby sa rýchla, praktická pomoc stala pravidlom. Toto je môj cieľ pre nasledujúce roky!“

Tri oznámenia, ktoré boli dnes schválené, sa zameriavajú na zlepšovanie efektívnosti, koherentnosti a vplyvu rozvojovej pomoci EÚ. Komisia navrhuje akčný plán s deviatimi časovo ohraničenými akciami, ktoré majú spoločne implementovať Komisia a členské štáty. Niektoré akcie, ako presné mapovanie pomoci EÚ prostredníctvom atlasov regionálnych darcov, podpora miestnych koordinačných procesov a rozvoj spoločného rámca programovania pomoci, sa môžu začať okamžite. Iné, ako napríklad navrhovaný mechanizmus spolufinancovania pre fondy EÚ, možno implementovať v priebehu budúcich štyroch rokov.

  • Oznámenie „Poskytovať viac, rýchlejšie a lepšie“ predstavuje konkrétny akčný plán. Pre každú akciu rozvíja operačný pracovný program na roky 2006 – 2007.
  • Oznámenie „Spoločné viacročné programovanie“ je jedným z prvých konkrétnych cieľov akčného plánu. Navrhuje sa v ňom spoločný rámec EÚ, týkajúci sa programovania rozvojovej pomoci s cieľom zlepšiť jej efektívnosť.
  • Oznámenie „Financovanie rozvoja a efektívnosti pomoci“ monitoruje konanie EÚ vzhľadom na jej záväzky v zmysle objemu pomoci a efektívnosti jej poskytovania. Na obdobie rokov 2003 – 2004 sa v oznámení uvádza, že EÚ je spoločne na ceste k plneniu svojich finančných záväzkov. Individuálne konanie niektorých členských štátov je však stále nedostatočné. Schopnosť nových členských štátov plniť si záväzky sa hodnotí veľmi pozitívne.

Na podporu týchto troch oznámení Komisia revidovala a aktualizovala „Atlas darcov EÚ“, ktorý mapuje pomoc EÚ vo svetovom  meradle. Dodatočné objemy so zameraním na osobitný región uľahčia špecifickejšiu analýzu spolupráce darcov EÚ v regionálnom kontexte a rozdelenie práce v rámci EÚ („kto, čo, kde a s kým“). Prvý objem určený pre západnú Afriku je už k dispozícii.

Súvislosti

Na základe obmedzeného pokroku vo vzťahu k Miléniovým rozvojovým cieľom, najmä v subsaharskej Afrike, prevzala EÚ v júni 2005 politické vedenie v oblasti rozvojovej politiky. Únia schválila ambicióznu iniciatívu na väčšiu pomoc rozvojovému svetu (0,56 % HND do roku 2010, čo predstavuje nárast približne o 20 miliárd eur ročne do roku 2010), na zvýšenie efektívnosti svojej pomoci prostredníctvom koordinácie a harmonizácie medzi členskými štátmi a na zameranie sa na Afriku s vyhlásením, že africký kontinent by mal prijať minimálne polovicu navýšenej pomoci.

V decembri 2005 Európska únia schválila aj revidované vyhlásenie o rozvojovej politike „Európsky konsenzus“. Po prvýkrát v histórii EÚ sa v ňom formulujú spoločné strategické ciele pre rozvojovú politiku spoločnú pre celú EÚ.

Zámerom oznámení, ktoré boli dnes schválené, je plniť záväzky EÚ a OECD z roku 2005 a logicky nadviazať na „Európsky konsenzus“.
Viac informácií možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/development/body/development_policy_statement/index_en.htm


Side Bar