Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/256

Bruksela, dnia 2 marca 2006 r.

Komisja proponuje konkretne działania mające na celu skuteczniejsze i szybsze dostarczenie pomocy UE

W trzech komunikatach przyjętych w dniu dzisiejszym Komisja proponuje konkretne działania mające na celu zwiększenie skuteczności unijnej pomocy na rozwój oraz pomocy zewnętrznej. Propozycje te są rezultatem przyjętych przez UE zobowiązań dotyczących znacznego zwiększenia pomocy oraz poprawy jej skuteczności i szybkości dostarczenia, w celu sprostania do 2015 r. wyzwaniom stawianym przez milenijne cele rozwoju. Komisja proponuje plan działań obejmujący wspólne programowanie pomocy wraz z państwami członkowskimi oraz czuwa nad tym, aby Unia wywiązała się ze swoich zobowiązań finansowych.

„Dzięki tym propozycjom możemy wywiązać się z naszych obietnic: podjąć bardziej zdecydowane i szerzej zakrojone działania na rzecz rozwoju. To nie dla tego, że rozwój należy i będzie należał do kompetencji dzielonych między Wspólnotę i państwa członkowskie, nie możemy połączyć sił, zharmonizować naszych procedur i podzielić się pracą. UE jest największym na świecie źródłem pomocy, ale każde jedno wydane euro, lepiej przyczyni się do walki z ubóstwem jeżeli wspólnie podejmiemy się realizacji tego poważnego zadania w sposób mądry i skoordynowany, tak jak to wszyscy obiecaliśmy w zeszłym roku na kilku międzynarodowych forach” - stwierdził komisarz Michel.

Komisarz ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa, Benita Ferrero-Waldner, stwierdziła: „Skuteczność pomocy zewnętrznej jest jednym z priorytetowych zadań Komisji. Obecnie Komisja toruje drogę ku lepszej koordynacji, spójności i skuteczności europejskiej pomocy na całym świecie. Szybkie i sprawne dostarczanie pomocy powinno stać się regułą. Oto mój cel na najbliższe lata!”

Trzy komunikaty przyjęte w dniu dzisiejszym mają na celu zwiększenie skuteczności i spójności unijnej pomocy na rozwój. Komisja zaproponowała plan działań obejmujący dziewięć ograniczonych czasowo programów, które zostaną przeprowadzone wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie. Niektóre działania, takie jak na przykład nakreślenie precyzyjnej mapy pomocy UE przy pomocy regionalnych atlasów donatorów, wsparcie lokalnych procesów koordynacji oraz stworzenie wspólnych ram programowania pomocy, można rozpocząć natychmiast. Inne, takie jak zaproponowany mechanizm współfinansowania z funduszy UE, będzie można wdrożyć w ciągu najbliższych czterech lat.

  • W komunikacie zatytułowanym „Realizując więcej, szybciej i lepiej" przedstawiono konkretny plan działań. W odniesieniu do każdego programu plan ten przewiduje harmonogramy działań na lata 2006-2007.
  • Komunikat „Wspólne wieloletnie programowanie” jest jednym z pierwszych konkretnych programów planu działań. Zaproponowano w nim wspólne ramy UE dla programowania pomocy na rozwój w celu poprawy jej skuteczności.
  • Komunikat „Finansowanie rozwoju i skuteczność pomocy” służy kontrolowaniu stopnia wywiązania się UE z jej zobowiązań w aspekcie wielkości pomocy oraz jej skuteczności. Autorzy komunikatu informują, że w okresie 2003-2004, UE terminowo realizowała swoje zobowiązania finansowe. Jednakże stopień realizacji w niektórych państwach członkowskich jest wciąż niewystarczający. Zdolność nowych państw członkowskich do wypełnienia zobowiązań oceniono bardzo pozytywnie.

Jako uzupełnienie dla trzech wspomnianych komunikatów, Komisja poprawiła i uaktualniła „Atlas donatorów UE 2006”, który zawiera globalną mapę pomocy unijnej. Dodatkowe części poświęcone poszczególnym regionom ułatwią bardziej szczegółową analizę współpracy donatorów unijnych w kontekście regionalnym, jak również ułatwią podział obowiązków w ramach UE („poszczególne zadania konkretnych stron prowadzone wobec określonych odbiorców”). W chwili obecnej dostępny jest już pierwszy tom poświęcony Afryce Zachodniej.

Informacje ogólne

W świetle ograniczonego postępu w realizacji milenijnych celów rozwoju, szczególnie w regionie Afryki Subsaharyjskiej, UE przejęła przewodnictwo polityczne we wdrażaniu polityki rozwoju w czerwcu 2005 r. Unia przyjęła ambitną inicjatywę polegającą na przekazaniu większej ilości pomocy krajom rozwijającym się (0,56 % DNB do 2010 r. lub dodatkowo około 20 mld EUR rocznie do 2010 r.), zwiększenie skuteczności tej pomocy poprzez koordynację i harmonizację pomiędzy państwami członkowskimi oraz na skoncentrowaniu się na potrzebach Afryki, uznając że kontynent afrykański powinien otrzymać przynajmniej 50 % wielkości zwiększonej pomocy.

W grudniu 2005 r. Unia Europejska przyjęła również zmienioną deklarację w sprawie polityki rozwoju, tak zwany „konsensus europejski". Po raz pierwszy w historii UE sformułowano w nim wspólne cele strategiczne dotyczące polityki rozwoju podzielane przez całą UE.

Zatwierdzone w dniu dzisiejszym komunikaty mają na celu realizację przyjętych w 2005 r. zobowiązań UE i OECD i są logicznym następstwem „konsensusu europejskiego”.
Więcej informacji na stronie:

http://ec.europa.eu/development/body/development_policy_statement/index_en.htm


Side Bar