Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/256

Brussel, 2 maart 2006

Commissie presenteert concrete maatregelen om EU-hulp beter en sneller te maken

In drie mededelingen die vandaag zijn aangenomen stelt de Commissie concrete maatregelen voor om de effectiviteit van de ontwikkelingshulp en de externe steun van de EU te verbeteren. Deze voorstellen volgen op de verbintenissen die de EU in 2005 aanging om de hulp aanzienlijk te verhogen en het effect en de snelheid ervan te vergroten, teneinde vóór 2015 de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te verwezenlijken. De Commissie presenteerde een actieplan, waaronder gemeenschappelijke programmering van de hulp met de lidstaten en stelt vast dat de Unie op schema ligt wat betreft de tenuitvoerlegging van de financiële verplichtingen.

“Met deze voorstellen kunnen we onze beloften nakomen: meer doen voor ontwikkeling, en het beter en sneller doen. Ontwikkelingssamenwerking is en blijft een terrein waarop de Gemeenschap en de lidstaten de bevoegdheid delen, maar dat neemt niet weg dat we onze krachten kunnen bundelen, onze procedures op elkaar kunnen afstemmen en de klus samen kunnen klaren. De EU is de grootste donor ter wereld, maar elke euro die we hieraan besteden, zal meer effect sorteren op het gebied van armoedebestrijding als we deze gigantische taak op intelligente en gecoördineerde wijze aanpakken, zoals we vorig jaar binnen verschillende internationale fora hebben beloofd”, aldus commissaris Michel.

Benita Ferrero-Waldner, de commissaris voor buitenlandse betrekkingen en het nabuurschapsbeleid, verklaarde: “De doelmatigheid van de buitenlandse hulp staat hoog op de agenda van de Commissie. Vandaag maakt de Commissie de weg vrij voor betere coördinatie, meer samenhang en meer doelmatigheid van de Europese hulp wereldwijd. Snelle, gestroomlijnde hulp moet de regel worden. Dat is mijn doelstelling voor de komende jaren!”

Met de drie vandaag aangenomen mededelingen wordt beoogd de doelmatigheid, de samenhang en het effect van de ontwikkelingshulp van de EU te vergroten. De Commissie stelt een actieplan voor met negen maatregelen met een welomschreven tijdschema, die door de Commissie en de lidstaten gezamenlijk moeten worden uitgevoerd. Sommige maatregelen, zoals het nauwkeurig in kaart brengen van de EU-hulp door middel van regionale donoratlassen, de ondersteuning van lokale coördinatieprocessen en de ontwikkeling van een gezamenlijk kader voor de programmering van de hulp, kunnen meteen van start gaan. Andere, zoals het voorgestelde cofinancieringmechanisme voor EU-middelen, zullen de komende vier jaren worden uitgevoerd.

  • In de mededeling “Delivering more, faster and better” wordt een concreet actieplan gepresenteerd, met voor iedere maatregel een operationeel werkprogramma voor 2006-2007.
  • De mededeling “Joint multiannual programming” vormt een van de eerste concrete resultaten van het actieplan. In deze mededeling wordt een gemeenschappelijk EU-kader voorgesteld voor de programmering van de ontwikkelingshulp teneinde de effectiviteit ervan te vergroten.
  • In de mededeling “Financing for Development and Aid Effectiveness” worden de prestaties van de EU afgezet tegen haar verbintenissen wat betreft omvang van de hulp en effectiviteit van de uitvoering. Volgens de mededeling ligt de EU als geheel op schema bij de uitvoering van haar financiële verbintenissen voor de periode 2003-2004. De individuele prestaties van enkele lidstaten zijn echter nog steeds onvoldoende. Het vermogen van de nieuwe lidstaten om aan hun verplichtingen te voldoen, wordt als zeer positief beoordeeld.

Ter ondersteuning van de drie mededelingen heeft de Commissie de “EU Donoratlas 2006”, waarin de EU-steun wereldwijd in kaart wordt gebracht, herzien en bijgewerkt. Met aanvullende delen voor bepaalde regio’s zal het gemakkelijker worden de EU-donorsamenwerking in regionaal verband te analyseren en de taken binnen de EU te verdelen (“wie doet wat wanneer en met wie?”). Het eerste deel over West-Afrika is reeds beschikbaar.

Achtergrond

Vanwege de beperkte vooruitgang van de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, nam de EU in juni 2005 de politieke leiding over het ontwikkelingsbeleid op zich. De Unie stelde een ambitieus initiatief vast voor meer hulp voor ontwikkelingslanden (0,56% van het BNI vóór 2010, dat wil zeggen ongeveer 20 miljard euro per jaar extra), meer effectiviteit van de hulp door middel van coördinatie en afstemming tussen de lidstaten en bijzondere aandacht voor Afrika, op grond waarvan het Afrikaanse continent minimaal 50% van de extra hulp zou moeten ontvangen.

Daarnaast presenteerde de Europese Unie in december 2005 een herziene beleidsverklaring, de “Europese consensus”. Daarin zijn voor het eerst in de geschiedenis van de EU gemeenschappelijke strategische doelstellingen voor het ontwikkelingsbeleid geformuleerd.

Het doel van de vandaag aangenomen mededelingen, die logisch voortvloeien uit de Europese consensus, is vorm te geven aan de verbintenissen die de EU en de OESO in 2005 zijn aangegaan.
Nadere informatie is beschikbaar op het volgende Internetadres:

http://ec.europa.eu/development/body/development_policy_statement/index_en.htm


Side Bar