Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/256

Briselē 2006. gada 2. martā

Komisija ierosina konkrētus pasākumus, lai labāk un ātrāk sniegtu ES palīdzību

Trijos šodien apstiprinātos paziņojumos Komisija ierosina konkrētus pasākumus ES attīstības un ārējās palīdzības efektivitātes palielināšanai. Pirms šiem priekšlikumiem ES 2005. gadā uzņēmās saistības ievērojami palielināt palīdzību un uzlabot tās iedarbīgumu un sniegšanas ātrumu, lai līdz 2015. gadam sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus. Komisija ierosina rīcības plānu, tostarp plānot palīdzību kopā ar dalībvalstīm, un uzskata, ka Eiropas Savienība ir spējīga izpildīt savas finanšu saistības.

„Pateicoties šiem priekšlikumiem, mēs varam izpildīt savus solījumus – vairāk paveikt attīstības labā un darīt to labāk un ātrāk. Tas, ka attīstība ir un paliks gan Kopienas, gan dalībvalstu kompetencē, netraucēs mums apvienot spēkus, saskaņot mūsu procedūras un kopīgi veikt darbu. ES ir lielākais palīdzības sniedzējs pasaulē, bet ar katru mūsu iztērēto eiro tiks panākts nozīmīgāks ieguldījums cīņā pret nabadzību, ja mēs šo milzīgo uzdevumu inteliģentā un saskaņotā veidā veiksim kopīgi, kā mēs to pagājušajā gadā apsolījām vairākos starptautiskos forumos,” teica komisārs Mišels.

Ārējo attiecību un kaimiņattiecību politikas komisāre Benita Ferrero-Valdnere teica: „Ārējās palīdzības efektivitāte ir Komisijas darba plāna nozīmīga prioritāte. Šodien Komisija nolīdzina ceļu tam, lai Eiropas palīdzība pasaulē tiktu labāk koordinēta, būtu saskanīgāka un iedarbīgāka. Straujai un racionālai palīdzībai jākļūst par normu. Tas ir mans mērķis turpmākajiem gadiem!”

Ar trim šodien apstiprinātajiem paziņojumiem plānots palielināt ES attīstības palīdzības efektivitāti, saskanību un iedarbīgumu. Komisija ierosina rīcības plānu, kurā pēc noteikta grafika paredzēti 9 pasākumi, kurus kopīgi jāīsteno Komisijai un dalībvalstīm. Dažus pasākumus, piemēram, precīzu ES palīdzības kartēšanu reģionālajos palīdzības sniedzēju atlantos, vietēju saskaņošanas procesu atbalstu un kopīga palīdzības plānošanas pamata izstrādi, var sākt nekavējoties. Citus pasākumus, piemēram, ierosināto ES fondu līdzfinansēšanas mehānismu, var īstenot nākamajos 4 gados.

  • Paziņojumā „Palīdzēt vairāk, ātrāk un labāk” sniegts konkrēts rīcības plāns. Katram pasākumam tajā paredzēta darbības programma 2006.–2007. gadam.
  • Paziņojums „Kopīga daudzgadu plānošana” ir viens no rīcības plāna pirmajiem konkrētajiem rezultātiem. Tajā ierosināts kopīgs ES attīstības palīdzības plānošanas pamats, lai palielinātu tās efektivitāti.
  • Paziņojumā „Attīstības finansēšana un palīdzības efektivitāte” tiek izskatīti ES rezultāti, lai noteiktu, ciktāl tā izpildījusi savas saistības attiecībā uz palīdzības apjomu un tās sniegšanas efektivitāti. Paziņojumā teikts, ka 2003.–2004. gadā ES kopumā ir labi izpildījusi savas finanšu saistības. Tomēr atsevišķu dalībvalstu rezultāti joprojām ir nepietiekami. Jauno dalībvalstu spēja izpildīt savas saistības tiek vērtēta ļoti pozitīvi.

Triju paziņojumu atbalstam Komisija ir pārskatījusi un atjauninājusi „ES palīdzības sniedzēju atlantu 2006", atzīmējot uz kartes ES palīdzību pasaulē. Papildu sējumi, kas būs veltīti konkrētam reģionam, veicinās ES palīdzības sniedzēju sadarbības dziļāku analīzi reģionālā kontekstā un atvieglinās darba dalīšanu ES („kas, ko, kur, ar ko dara”). Jau ir pieejams pirmais sējums par Rietumāfriku.

Pamatinformācija

Ņemot vērā nelielos panākumus, īstenojot Tūkstošgades attīstības mērķus, īpaši Aizsahāras Āfrikā, 2005. gada jūnijā ES uzņēmās politisku vadību attīstības politikā. Tā vienojās par nozīmīgu iniciatīvu, kurā paredzēts vairāk palīdzības sniegt jaunattīstības valstīm (0,56 % no NKI līdz 2010. gadam vai papildus aptuveni 20 mljrd. eiro gadā līdz 2010. gadam), kā arī plānots palielināt palīdzības efektivitāti, koordinējot un saskaņojot dalībvalstu rīcību, un pastiprinātu uzmanību veltīt Āfrikai, nosakot, ka šim kontinentam jāpiešķir vismaz 50 % no papildu līdzekļiem.

2005. gada decembrī Eiropas Savienība vienojās arī par pārskatīto attīstības politikas ziņojumu, tā saucamo „Eiropas konsensu”. Tajā pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē izvirzīti kopīgi attīstības politikas stratēģiskie mērķi.

Ar šodien apstiprinātajiem paziņojumiem, kuri atbilst „Eiropas konsensa” loģikai, paredzēts dot ieguldījumu ES un ESAO 2005. gada saistību izpildē.
Vairāk informācijas var atrast:
http://ec.europa.eu/development/body/development_policy_statement/index_en.htm


Side Bar