Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/256

Bryssel, 2. maaliskuuta 2006

Komissio ehdottaa konkreettisia toimia Euroopan unionin avun toimittamiseksi nopeammin ja paremmin

Kolmessa tänään hyväksytyssä tiedonannossa komissio ehdottaa konkreettisia toimia EU:n kehitysavun ja ulkoisen avun tehostamiseksi. Nämä ehdotukset ovat seurausta EU:n vuonna 2005 antamista sitoumuksista lisätä tukea huomattavasti ja tehostaa sen vaikutusta ja toimitusnopeutta, niin että YK:n vuosituhattavoitteet saavutetaan vuoteen 2015 mennessä. Komissio ehdottaa toimintasuunnitelmaa, johon sisältyy yhteinen ohjelmatyö jäsenvaltioiden kanssa ja huolehtiminen siitä, että unioni täyttää taloudelliset sitoumuksensa.

”Näiden ehdotusten avulla me voimme täyttää lupauksemme: tehdä enemmän, paremmin ja nopeammin kehitysyhteistyön hyväksi. Unioni ja jäsenvaltiot jakavat nyt ja vastaisuudessa toimivallan kehitysyhteistyössä, ja ne voivat myös yhdistää voimavaransa, yhdenmukaistaa menettelyjään ja jakaa tehtäviä. EU on suurin avunantaja maailmassa, mutta jokainen käyttämämme euro auttaa enemmän köyhyyden torjunnassa, jos jaamme tämän valtavan tehtävän järkevällä ja yhteensopivalla tavalla niin kuin kaikki osapuolet viime vuonna lupasivat useilla kansainvälisillä foorumeilla”, komissaari Louis Michel totesi.

Ulkosuhteista ja naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Benita Ferrero-Waldner sanoi: ”Ulkoisen avun tuloksellisuudella on keskeinen sija komission asialistalla. Komissio viitoittaa tietä EU:n avun paremmalle koordinoinnille, johdonmukaisuudelle ja vaikutuksille kaikkialla maailmassa. Nopean ja sujuvan avun on oltava sääntö. Tämä on lähivuosien tavoitteeni!”

Kolmella tänään hyväksytyllä tiedonannolla tähdätään EU:n kehitysavun tuloksellisuuden, johdonmukaisuuden ja vaikutuksen parantamiseen. Komissio ehdottaa toimintasuunnitelmaa, jonka mukaan komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat yhdessä yhdeksän ajallisesti rajattua toimenpidettä. Jotkut toimenpiteet, kuten EU:n avun täsmällinen kartoitus alueellisten avunantajatietokantojen avulla, paikallisten koordinointiprosessien tukeminen ja yhteisen ohjelmatyökehyksen luominen, voidaan käynnistää välittömästi. Muita toimenpiteitä, kuten ehdotettu EU:n rahastojen yhteisrahoitusmekanismi, voidaan toteuttaa seuraavien neljän vuoden aikana.

  • Tiedonantoon suuremmasta, nopeammasta ja paremmasta avusta sisältyy konkreettinen toimintasuunnitelma. Jokaista toimenpidettä varten esitetään toiminnallinen ohjelma vuosiksi 2006–2007.
  • Tiedonanto yhteisestä monivuotisesta ohjelmatyöstä edustaa yhtä ensimmäisistä toimintasuunnitelman konkreettisista toteutuksista. Siinä ehdotetaan yhteistä kehystä EU:n kehitysavun ohjelmatyölle sen tehokkuuden parantamiseksi.
  • Tiedonannossa kehityksen rahoittamisesta ja avun tuloksellisuudesta tarkastellaan EU:n toimintaa sen sitoumusten valossa tuen määrän ja sen toimittamisen tehokkuuden suhteen. Tiedonannossa todetaan, että vuosina 2003–2004 EU kokonaisuutena on täyttämässä taloudelliset sitoumuksensa. Joidenkin yksittäisten jäsenvaltioiden kehitysapu on kuitenkin edelleen riittämätöntä. Uusien jäsenvaltioiden kyky täyttää sitoumuksensa arvioidaan hyvin myönteisesti.

Näiden kolmen tiedonannon tukemiseksi komissio on uudistanut ja päivittänyt EU:n vuoden 2006 avunantajatietokannan, joka kartoittaa EU:n avustukset maailmanlaajuisesti. Lisäksi tietylle alueelle keskitetyillä avunantajatietokannoilla helpotetaan EU:n avunantajien alueellisen yhteistyön tarkempaa analysointia ja EU:n sisäistä työnjakoa (”kuka tekee mitä ja kenen kanssa”). Ensimmäinen tietokanta Länsi-Afrikasta on jo saatavilla.

Taustaa

Edistysaskeleet vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ovat olleet vaatimattomia erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, ja kesäkuussa 2005 EU alkoi johtaa kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Unioni hyväksyi kunnianhimoisen aloitteen lisäavusta kehitysmaille (0,56 prosenttia BKT:stä vuoteen 2010 mennessä, mikä merkitsee noin 20 miljardin euron lisäystä vuodessa), avun tuloksellisuuden lisäämisestä jäsenvaltioiden välisen koordinoinnin ja yhdenmukaistamisen avulla ja keskittymisestä Afrikkaan myöntämällä sille vähintään 50 prosenttia lisäavusta.

Joulukuussa 2005 EU sopi myös uudistetusta kehitysyhteistyöpoliittisesta lausunnosta, ”eurooppalaisesta konsensuksesta”. Siinä muotoillaan ensimmäistä kertaa EU:n historiassa yhteiset strategiset tavoitteet koko unionin yhteiselle kehitysyhteistyöpolitiikalle.

Tänään hyväksytyillä tiedonannoilla pyritään täyttämään EU:n ja OECD:n vuonna 2005 tekemät sitoumukset sekä noudattamaan johdonmukaisesti ”eurooppalaista konsensusta”.
Lisätietoja on osoitteessa:
http://ec.europa.eu/development/body/development_policy_statement/index_en.htm


Side Bar