Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/06/1068

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2006

Η Επιτροπή θα ανακτήσει από τα κράτη μέλη 161,9 εκατ. ευρώ που αφορούν δαπάνες της ΚΓΠ

Με απόφαση που ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ζητηθεί η επιστροφή συνολικού ποσού 161,9 εκατ. ευρώ κοινοτικών χρημάτων που δαπανήθηκαν αχρεωστήτως από τα κράτη μέλη στο γεωργικό τομέα. Οι λόγοι της επιστροφής των χρηματικών ποσών είναι πλημμελείς διαδικασίες ελέγχου ή μη συμμόρφωση προς τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις γεωργικές δαπάνες. Στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την πληρωμή και τον έλεγχο των δαπανών, η δε Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν κάνει ορθή χρήση των κονδυλίων.

Σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Mariann Fischer Boel, Επίτροπος αρμόδια για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, δήλωσε: «Πρόκειται για διαδικασία ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων και η ανάκτηση όλων των αχρεωστήτως δαπανηθέντων ποσών. Έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος κατά τα πρόσφατα έτη στη βελτίωση των ελέγχων και είμαι αποφασισμένη να εξασφαλίσω ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αυτές και στο μέλλον.»

Οι κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, που είναι η 22η από τη μεταρρύθμιση το 1995 του συστήματος ανάκτησης των ποσών που έχουν δαπανηθεί αχρεωστήτως, θα επιστραφούν χρήματα από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι σημαντικότερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:

  • 77,13 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στη Γαλλία λόγω της καταβολής άμεσης ενίσχυσης για μη επιλέξιμη γη και της μη επιβολής κυρώσεων·
  • 33,36 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ισπανία για ελλείψεις όσον αφορά το βασικό έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση του παραγωγικού δυναμικού, δηλ. την απαγόρευση της φύτευσης αμπελώνων χωρίς προηγούμενη χορήγηση δικαιωμάτων αναφύτευσης ή νέας φύτευσης·
  • 9,41 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ιταλία για ελλιπείς ελέγχους των αποσυρθέντων προϊόντων για καταστροφή, εκπρόθεσμους ελέγχους και ανεπαρκές ποσοστό ελέγχων λογιστικών βιβλίων και εγγράφων, ανεπαρκείς ελέγχους της ποσότητας που διατίθεται στο εμπόριο, αδυναμίες των ελέγχων της ποιότητας των προϊόντων, απουσία εποπτείας ή επαλήθευσης των ελέγχων που διενεργούνται κατ’ ανάθεση από άλλες υπηρεσίες·
  • 8,68 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στη Γαλλία για έλλειψη ελέγχων των σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν με επιδοτούμενα δάνεια, διάφορες ελλείψεις όσον αφορά τον έλεγχο των ελάχιστων προτύπων, έλλειψη ειδικού καθεστώτος αποκλεισμού ή μείωσης της ενίσχυσης·
  • 8,07 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ελλάδα για ασαφή προσδιορισμό των αγροτεμαχίων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση, πλημμελή εφαρμογή των διασταυρωτικών ελέγχων με βάση τα συστήματα ΟΣΔΕ, ελλιπείς επιτόπιους ελέγχους των εκτάσεων και των ορθών γεωργικών πρακτικών.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης των ετήσιων λογαριασμών, βλ. MEMO/06/178

Πλήρη στοιχεία σχετικά με τις ανακτήσεις σύμφωνα με την τελευταία απόφαση, ανά κράτος μέλος και ανά τομέα, παρέχονται στους συνημμένους πίνακες (παραρτήματα I και II).

Παράρτημα I

Εκκαθάριση λογαριασμών ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων

Απόφαση 22: Διορθώσεις ανά κράτος μέλος


Ποσό σε εκατ. ευρώ
Ελλάδα
Αγροτική ανάπτυξη: διάφορες αδυναμίες στο σύστημα διαχείρισης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
6,46
Αγροτική ανάπτυξη: ελλιπής εφαρμογή των βασικών ελέγχων
8,07
Ισπανία

Αροτραίες καλλιέργειες: ελλείψεις στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, απουσία μηχανογραφικού συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) σε μια περιφέρεια (1998-1999)
2,07
Αροτραίες καλλιέργειες: μη επιβολή κυρώσεων
0,32
Πριμοδοτήσεις για ζώα – OTMS (προγράμματα σφαγής ζώων ηλικίας άνω των 30 μηνών): ζώα που αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης τόσο για την αγορά όσο και για τη θανάτωσή τους, αναξιόπιστο σύστημα διοικητικής και λογιστικής καταγραφής
0,32
Γαλακτοκομικά προϊόντα: καταβολή ενίσχυσης για ένα μέρος των προστεθέντων ιχνηθετών
0,14
Οπωροκηπευτικά: αδυναμίες κατά τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που διοχετεύονται στο εμπόριο, μη αντιπροσωπευτική δειγματοληψία κατά τους ελέγχους ποιότητας
5,29
Οπωροκηπευτικά: μη τήρηση των προθεσμιών πληρωμής
0,64
POSEI (προγράμματα ειδικών μέτρων για τις άκρως απόκεντρες περιοχές): μη τήρηση των προθεσμιών πληρωμής, ελλείψεις στους βασικούς ελέγχους
4,35
Οίνος: ελλείψεις στη διαχείριση του παραγωγικού δυναμικού
33,36
Γαλλία

Αροτραίες καλλιέργειες: χρηματοδότηση μη επιλέξιμων εκτάσεων, κυρώσεις για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις
77,13
Ελαιόλαδο: οι βασικοί έλεγχοι δεν διενεργούνται με επαρκή αυστηρότητα
0,16
Αγροτική ανάπτυξη: αδυναμίες των βασικών και επικουρικών ελέγχων και των ελέγχων των επιδοτούμενων δανείων
8,68
Ιρλανδία

Πριμοδοτήσεις για ζώα – OTMS (προγράμματα σφαγής ζώων ηλικίας άνω των 30 μηνών): διοικητικές ελλείψεις
0,17
Ιταλία

Οπωροκηπευτικά: ανεπαρκές ποσοστό ελέγχων για τη λιπασματοποίηση και τη βιοαποδόμηση, ελλείψεις στο σύστημα ελέγχου
9,41
Αποθέματα παρέμβασης: παρουσία υλικού ειδικού κινδύνου (ΥΕΚ), αφαίρεση των μυών του λαιμού, αποδοχή μη επιλέξιμων σφαγίων, κακές συνθήκες αποθήκευσης, παραλείψεις κατά την επισήμανση, ελλείψεις κατά την υποβολή των στοιχείων και αδυναμίες κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, εκπρόθεσμες πληρωμές
2,64
Πορτογαλία

Οπωροκηπευτικά: ελλείψεις στους ελέγχους των ποσοτήτων που λαμβάνουν ενισχύσεις και της καταβολής στο ακέραιο των ενισχύσεων στους δικαιούχους, απουσία εποπτείας των ανατιθέμενων σε άλλες υπηρεσίες ελέγχων
0,26
Ηνωμένο Βασίλειο

Γαλακτοκομικά προϊόντα: ανεπάρκεια των ποσοτικών ελέγχων για τις μεταποιούμενες ποσότητες, καταβολή ενίσχυσης για ένα μέρος των προστεθέντων ιχνηθετών
2,02
Επιστροφές κατά την εξαγωγή: ελλείψεις στο καθεστώς χρονικού προγραμματισμού, αδυναμία διενέργειας του απαιτούμενου αριθμού ελέγχων υποκατάστασης
0,37

ΣΥΝΟΛΟ
161,9

Παράρτημα II

Εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων

Απόφαση 22: Διορθώσεις ανά τομέα


Σε εκατ. ευρώ


Πριμοδοτήσεις για ζώα
0,49


Αροτραίες καλλιέργειες
79,51


Επιστροφές κατά την εξαγωγή
0,37


Οπωροκηπευτικά
15,60


Αποθέματα παρέμβασης
2,64


Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
2,16


Ελαιόλαδο
0,16


POSEI (προγράμματα ειδικών μέτρων για τις άκρως απόκεντρες περιοχές)
4,35


Αγροτική ανάπτυξη
23,21


Οίνος
33,36
ΣΥΝΟΛΟ
161,9Side Bar