Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1653

V Bruseli 21. decembra 2005

Štátna pomoc: Komisia prijala nové usmernenia o regionálnej pomoci na obdobie 2007 – 2013

Európska komisia prijala nové usmernenia o regionálnej pomoci podľa pravidiel Zmluvy o ES o štátnej pomoci. Tieto usmernenia sa budú uplatňovať od roku 2007 do roku 2013, to znamená v období, ktoré sa zhoduje s budúcim programovým obdobím štrukturálnych fondov EÚ. V usmerneniach sa ustanovujú pravidlá poskytovania štátnej pomoci zameranej na podporu rozvoja chudobnejších regiónov a týkajú sa priamych investičných grantov a daňových úľav pre podniky. V usmerneniach sa špecifikujú pravidlá výberu regiónov oprávnených dostávať štátnu pomoc a vymedzujú sa v nich najvyššie prípustné úrovne tejto pomoci. V súlade s kohéznou politikou EÚ a požiadavkami Európskej rady na nižšiu a cielenejšiu štátnu pomoc sa nové usmernenia opätovne zaoberajú regionálnou štátnou pomocou v najzaostalejších regiónoch rozšírenej Únie a potrebou zlepšiť hospodársku súťaž a zabezpečiť plynulý prechod.

Európska komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Usmernenia vytvárajú optimálnu rovnováhu medzi rôznymi dotknutými záujmami, podporujú naše kohézne ciele a prispievajú k uskutočňovaniu zámeru akčného plánu poskytovať nižšiu a cielenejšiu pomoc. Som rada, že sme dokončili prieskum včas, aby členské štáty mohli pripraviť svoje stratégie regionálneho rozvoja na obdobie 2007 – 2013.“

Podľa usmernení žije 52,2 % populácie EÚ-25 v regiónoch, ktoré sú oprávnené dostávať štátnu pomoc, z toho 34,2 % populácie EÚ žije v regiónoch, ktoré sa považujú za znevýhodnené v porovnaní s celkovým priemerom EÚ-25 (a ktoré sú oprávnené dostávať štátnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy[1]) a ktoré sú oprávnené dostávať najvyššiu pomoc (40 % - 50 %), a 18 % populácie žije v relatívne menej znevýhodnených regiónoch (ktoré sú oprávnené dostávať pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy[2]), ktoré sú oprávnené dostávať nižšiu pomoc vo výške 10 % - 20 %.

Podľa nových usmernení sa regionálnou štátnou pomocou pokryje 43,1 % populácie EÚ-25. Takto sa zahrnie sociálna záchranná sieť, aby sa zabezpečilo, že členské štáty neprídu o viac ako 50 % svojho súčasného oprávnenia.

Regióny s HDP nižším ako 75 % priemeru EÚ-25 (t.j. znevýhodnené regióny) sú oprávnené dostávať najvyššiu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a), ako aj operačnú pomoc (regionálnu pomoc zameranú na zníženie súčasných podnikových nákladov). Tieto regióny predstavujú 27,7 % populácie EÚ-25. Vzhľadom na veľký rozdiel v životnej úrovni, ktorý sa pohybuje medzi 32,2 % až 74,9 % priemeru Spoločenstva, sa regióny rozdeľujú do troch kategórií. Znamená to, že ak sa regionálna pomoc poskytne veľkým podnikom v týchto regiónoch, predstavuje maximálna výška pomoci:

HDP regiónu ako % HDP EÚ-25
% populácie EÚ-25
Maximálna výška pomoci pre veľké podniky
<75%
14.05%
30%
<60%
6.30%
40%
<45%
7.37%
50%

Vzhľadom na svoje špecifické znevýhodnenia predstavujú najvzdialenejšie regióny regióny znevýhodnené v zmysle článku 87 ods. 3 písm. a), bez ohľadu na ich relatívny HDP.

Takzvané „regióny so štatistickým efektom“ – ktoré majú HDP nižší ako 75 % HDP EÚ-15, ale vyšší ako 75 % HDP EÚ-25 (3,6 % populácie EÚ-25) – budú profitovať z prechodného štatútu „znevýhodnených regiónov“ a do 31.12.2010 dostávať najnižšiu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES, s pomocou vo výške 30 % pre veľké podniky. Situácia týchto regiónov bude predmetom opätovného preskúmania v roku 2010. Ak sa ich situácia zhorší, budú i naďalej profitovať z výhod podľa článku 87 ods. 3 písm a). V opačnom prípade budú od 1.1.2011 oprávnené dostávať pomoc vo výške 20 % podľa článku 87 ods. 3 písm c).

Pokiaľ ide o regióny s HDP vyšším ako 75 % priemeru EÚ-25, budú môcť členské štáty dostávať nižšiu regionálnu pomoc (medzi 10 % a 15 %) podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES určenú pre oblasti, ktoré vymedzia v súlade s politikou vnútroštátneho regionálneho rozvoja, pričom sa musí zohľadniť podmienka maximálneho pokrytia populácie a niektoré ďalšie minimálne podmienky, aby sa zabránilo zneužívaniu pomoci.

V regiónoch, ktoré najviac postihne zníženie pomoci, sa do roku 2010 počíta s prechodným režimom; tento režim sa bude do roku 2008 takisto uplatňovať v regiónoch, ktoré podľa nových usmernení stratili oprávnenie.

Vo všetkých podporovaných oblastiach sa pomoc môže zvýšiť do výšky 20 %, ak bola poskytovaná malým podnikom, a do výšky 10 %, ak bola poskytovaná stredným podnikom.

Nová forma pomoci umožní podporovať rozvoj podnikov v príslušných oblastiach a bude sa uplatňovať na účely zakladania a rozširovania malých podnikov počas prvých piatich rokov.

Nová forma operačnej pomoci taktisto umožní obmedziť vyľudňovanie v najmenej osídlených oblastiach a pravidlá poskytovania operačnej pomoci v najvzdialenejších regiónoch sa zjednodušia.

Nové usmernenia takisto obsahujú niekoľko ďalších zmien, aby sa sprehľadnili a zjednodušili súčasné pravidlá. Najmä pravidlá pre veľmi veľké investičné projekty nad 50 miliónov eur sa zahŕňajú do usmernení o regionálnej pomoci po prvýkrát.
Nové usmernenia sú k dispozícii na internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional/
MEMO/05/491

Pokrytie populácie regionálnou pomocou, 2007 – 2013

V %
B
Dk
D
Gr
Esp
F
Irl
I
Lux
Nl
Ös
Port
SF
S
UK
EÚ-15
Cz
Hu
Cy
Slk
EÚ-25
EÚ-27
Znevýhodnené
oblasti
(Čl. 87 ods. 3 písm. a))
0
0
12.5
36.6
36.2
2.9
0
29.2
0
0
0
70.1
0
0
4.0
15
88.6
72.2
0
88.9
27.7
32.2
„Oblasti so štatistickým efektom“
12.4
0
6.1
55.5
5.8
0
0
1.0
0
0
3.4
3.8
0
0
0.6
4.3
0
0
0
0
3.6
3.4
Ostatné oblasti
(Čl. 87 ods. 3 písm. c))
13.5
8.6
11.0
7.9
17.7
15.5
50.0
3.9
16
7.5
19.1
2.8
33.0
15.3
19.3
13.3
0
27.8
50
0
11.8
10.8
Spolu
25.9
8.6
29.6
100
59.6
18.4
50
34.1
16
7.5
22.5
76.7
33.0
15.3
23.9
32.5
88.6
100
50
88.9
43.1
46.4

* Poznámka: Estónsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko a Slovinsko majú 100 % pokrytie podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES a v tabuľke sa neuvádzajú, ale sú zahrnuté do položky EÚ-25. Bulharsko a Rumunsko budú mať takisto 100 % pokrytie podľa článku 87 ods. 3 písm a) a sú zahrnuté do položky EÚ-27.


[1] V článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES je ustanovené, že „pomoc na podporu ekonomického rozvoja oblastí s výnimočne nízkou životnou úrovňou alebo oblastí s vysokou nezamestnanosťou“ sa môže považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom.

[2] V článku 87 ods. 3 písm c) Zmluvy o ES je ustanovené, že „pomoc na uľahčenie rozvoja určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych oblastí, pokiaľ táto pomoc neovplyvňuje podmienky obchodovania v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom“, sa môže považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom.


Side Bar