Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1225

Bryssel den 5 oktober 2005

En ny industripolitik: bättre villkor för tillverkningsindustrin

Mot bakgrund av globaliseringen och den hårdnande internationella konkurrensen lade kommissionen idag fram en ny, mer enhetlig industripolitik för att skapa bättre villkor för tillverkningsindustrin under de kommande åren. Tillverkningsindustrin spelar en viktig roll inom EU. Den sysselsätter mer än 34 miljoner människor och står för tre fjärdedelar av EU:s export samt mer än 80 % av utgifterna för FoU inom EU:s privata sektor. EU:s nya industripolitik kommer att komplettera insatserna i medlemsstaterna för att skapa en stark och dynamisk industriell bas. Industripolitiken omfattar sju nya initiativ som berör flera olika sektorer och de handlar bl.a. om konkurrenskraft, energi och miljö, immaterialrätt, bättre lagstiftning, forskning och innovation inom industrisektorn, marknadstillträde, kompetens samt hur man ska hantera strukturella förändringar – och kommer därför att kunna gynna en lång rad olika industrisektorer. Kommissionen lägger också fram sju nya initiativ som är inriktade på specifika sektorer, t.ex. läkemedelsindustrin, försvarsindustrin och sektorn för informations- och kommunikationsteknik. Det fokuseras också på investeringar i kunskap och behovet att förbereda människor för förändringar. Denna nya industripolitik syftar till att främja anpassningsförmåga och strukturella förändringar för att öka konkurrenskraften för EU:s tillverkningsindustri, särskilt mot bakgrund av den hårdnande konkurrensen från Kina och Asien. Detta är ett viktigt steg på vägen mot det nya ”Partnerskapet för tillväxt och sysselsättning” inom Lissabonstrategin. Mer information finns i MEMO/05/352.

Günter Verheugen, kommissionens vice ordförande med ansvar för näringsliv och industri förklarade: ”Tillverkningsindustrin har en mycket viktig roll att spela när det gäller Europas framtida välstånd. Svunna tiders protektionism och bidragspolitik är ett avslutat kapitel. Politiker skapar inga arbetstillfällen. Vad vi däremot kan göra är att skapa de ramar som gör det möjligt för industrin att blomstra. Den strategi vi lagt fram idag omfattar en rad nya skräddarsydda initiativ som ska göra det attraktivt att investera i våra industrier och skapa nya arbetstillfällen”.

Kommissionen har analyserat de politiska utmaningar som olika sektorer står inför genom en systematisk undersökning av 27 sektorer inom EU:s tillverkningsindustri och bygg- och anläggningsindustri.

För att möta dessa utmaningar föreslår kommissionen en rad nya initiativ:

I) Sju nya och omfattande viktiga sektorsöverskridande politiska initiativ[1]:

 • 1. Ett initiativ avseende immaterialrätt och varumärkesförfalskning (startar 2006)
 • 2. En högnivågrupp för konkurrenskraft, energi och miljö (startar före slutet av 2005)
 • 3. Externa aspekter av konkurrenskraft och marknadstillträde (våren 2006)
 • 4. Ett nytt program för förenkling av lagstiftning (oktober 2005)
 • 5. Förbättring av branschkunskaper (2006)
 • 6. Hantering av strukturella förändringar inom tillverkningsindustrin (slutet av 2005)
 • 7. En enhetlig EU-strategi för forskning och innovation inom industrin (slutet av 2005).

II) Sju nya sektorsspecifika initiativ eller åtgärder:

 • 1. Upprättande av ett nytt läkemedelsforum (första mötet under 2006)
 • 2. Halvtidsutvärdering av strategin för biovetenskap och bioteknik (2006-2007)
 • 3. Nya högnivågrupper för kemikalieindustrin och försvarsindustrin (2007)
 • 4. Europeiska rymdprogrammet
 • 5. Arbetsgrupp om konkurrenskraften inom sektorn för informations- och kommunikationsteknik (IKT) (2005/2006)
 • 6. Politisk dialog om maskinteknik (2005/2006)
 • 7. En rad undersökningar av konkurrenskraften, bl.a. inom IKT-sektorn, livsmedelssektorn samt sektorn för mode och design.

Genom att lägga fram denna nya industripolitik lever kommissionen upp till sitt löfte om att bidra till en stark industriell bas. För att uppnå detta mål kommer kommissionen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna förbättra ramvillkoren för tillverkningsindustrin och garantera samstämmighet mellan olika politikområden. Kommissionen understryker vikten av enhetlighet och synergi mellan olika politiska initiativ och betonar särskilt att bättre lagstiftning är ett mycket viktigt medel för att öka den europeiska industrins konkurrenskraft.

Kommissionens nya strategi kommer att bidra till ökad samstämmighet mellan olika politikområden för att på så sätt höja konkurrenskraften. Kommissionen kommer att försöka uppnå större enighet om den politik som ska föras. Detta ska ske genom att man på ett tidigt stadium involverar huvudaktörerna, arbetsmarkandens parter och medlemsstaterna i beslutsprocessen. Initiativen ska komplettera insatserna i medlemsstaterna för att möta de viktigaste utmaningar som de olika sektorerna inom tillverkningsindustrin står inför.

Majoriteten av tillverkningssektorerna inom EU har uppnått goda resultat i jämförelse med deras konkurrenter i andra industrialiserade ekonomier. Industristrukturen i EU över lag placerar emellertid inte EU i någon idealsits för att kunna hantera den pågående globaliseringsprocessen. EU:s handel koncentreras fortfarande till sektorer med en medelhög teknisk nivå och låg- till medelkvalificerad arbetskraft. Detta gör att EU utsätts för konkurrens från tillverkare i de nya tillväxtekonomierna. Därför är anpassningsförmåga och strukturella förändringar av högsta betydelse för EU för att det ska kunna dra full nytta av Kinas, Indiens och andra snabbt växande ekonomiers integrering i världsekonomin.

Den fullständiga texten om den nya industripolitiken finns på:

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/index_en.htm


[1] De föreslagna sektorsöverskridande initiativen kommer att genomföras genom ett särskilt kommissionsbeslut. Detta gäller också mandatet för högnivågruppen för konkurrenskraft, energi och miljö, vars vice ordförande kommer att vara den ansvarige kommissionsledamoten.


Side Bar