Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1225

Bruksela, dnia 5 października 2005 r.

Nowa polityka przemysłowa: tworzenie warunków dla rozkwitu produkcji

W obliczu globalizacji i wzmożonej międzynarodowej konkurencji Komisja Europejska przedstawiła dziś nową, bardziej zintegrowaną politykę przemysłową, aby stworzyć lepsze warunki ramowe dla przemysłu wytwórczego w nadchodzących latach. Przemysł wytwórczy ma duże znaczenie dla UE: zatrudnia 34 miliony osób, odpowiada za trzy czwarte eksportu UE i 80 % wydatków sektora prywatnego UE na badania naukowe i rozwój. Nowa polityka przemysłowa UE uzupełni działania na poziomie Państw Członkowskich tak, aby wesprzeć silną i dynamiczną bazę przemysłową. Nowa polityka przemysłowa UE obejmuje siedem nowych międzysektorowych inicjatyw: w zakresie konkurencyjności, energii i środowiska, praw własności intelektualnej, lepszego stanowienia prawa, badań przemysłowych i innowacji, dostępu do rynku, kwalifikacji oraz w zakresie kierowania zmianami strukturalnymi. Inicjatywy te przyniosą korzyści wielu sektorom przemysłowym. Ponadto Komisja przedłożyła siedem nowych inicjatyw skierowanych do poszczególnych sektorów, takich jak sektor farmaceutyczny, sektor obronny czy technologie teleinformatyczne. Komisja koncentruje się na inwestowaniu w kwalifikacje i przygotowywaniu ludzi na zmiany. Proponowana polityka przemysłowa ma na celu wsparcie zdolności dostosowawczych i zmian strukturalnych tak, aby zwiększyć konkurencyjność przemysłu wytwórczego UE, zwłaszcza w świetle coraz silniejszej konkurencji ze strony Chin i Azji. Jest to ważny krok w kierunku realizacji nowego lizbońskiego „Partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. Więcej informacji na ten temat znajduje się w MEMO/05/352.

Wiceprzewodniczący Komisji Günter Verheugen, odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorstw i polityki przemysłowej, powiedział: „Przemysł wytwórczy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu dobrobytu w Europie w przyszłości. Czas protekcjonizmu i dotacji państwowych bezpowrotnie minął. Politycy nie tworzą miejsc pracy. Możemy jednak stworzyć odpowiednie warunki ramowe dla rozkwitu przemysłu. Dzisiejsza strategia obejmuje szereg nowych inicjatyw, specjalnie dostosowanych do potrzeb poszczególnych sektorów przemysłu, mających na celu uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów oraz sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy."

Przy pomocy systematycznego przeglądu 27 sektorów przemysłu wytwórczego i budownictwa UE, Komisja przeanalizowała wyzwania polityczne stawiane przez poszczególne sektory.

Aby sprostać tym wyzwaniom Komisja proponuje szereg nowych inicjatyw:

I) Siedem nowych, głównych międzysektorowych inicjatyw politycznych[1]:

 • 1. Inicjatywa dotycząca praw własności intelektualnej i fałszerstw (początek w 2006 r.)
 • 2. Grupa Wysokiego Szczebla ds. konkurencyjności, energii i środowiska (początek do końca 2005 r.)
 • 3. Zewnętrzne aspekty konkurencyjności i dostępu do rynku (wiosna 2006 r.)
 • 4. Nowy program uproszczenia prawodawstwa (październik 2005 r.)
 • 5. Poprawa kwalifikacji siły roboczej w poszczególnych sektorach (2006 r.)
 • 6. Zarządzanie zmianami strukturalnymi w przemyśle wytwórczym (koniec 2005 r.)
 • 7. Zintegrowane europejskie podejście do badań i innowacji w przemyśle (koniec 2005 r.)

II) Siedem nowych inicjatyw lub działań sektorowych:

 • 1. Stworzenie nowego forum farmaceutycznego (pierwsze spotkanie w 2006 r.)
 • 2. Śródokresowy przegląd strategii z zakresu nauk o życiu i biotechnologii (lata 2006-2007)
 • 3. Nowe Grupy Wysokiego Szczebla ds. przemysłu chemicznego oraz przemysłu obronnego (2007 r.)
 • 4. Europejski program kosmiczny
 • 5. Grupa zadaniowa ds. konkurencyjności technologii teleinformatycznych (ICT) (2005/2006)
 • 6. Dialog polityczny dotyczący przemysłu maszynowego (2005/2006)
 • 7. Seria badań dotyczących konkurencyjności, obejmująca branże ICT, produktów żywnościowych, mody i wzornictwa.

Dzięki opracowaniu nowej polityki przemysłowej Komisja dotrzymuje swojego zobowiązania do uczestnictwa w tworzeniu silnej bazy przemysłowej. Aby to osiągnąć, Komisja podejmie niezbędne działania w celu poprawy warunków dla przemysłu wytwórczego i zapewnienia spójności różnych obszarów polityki. Komisja podkreśla znaczenie spójności i synergii między różnymi politykami koncentrując się przede wszystkim na lepszym stanowieniu prawa będącym ważnym narzędziem wspierającym wzrost konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Przedstawione przez Komisję nowe podejście zapewni większą spójność i integrację polityk i będzie miało silniejszy wpływ na konkurencyjność. Komisja podejmie próbę osiągnięcia większego konsensusu co do polityki, poprzez zaangażowanie kluczowych zainteresowanych stron, partnerów społecznych i Państw Członkowskich już we wczesnych etapach tworzenia polityki. Celem niniejszych inicjatyw jest uzupełnienie działań na poziomie Państw Członkowskich oraz pomoc w podjęciu kluczowych wyzwań, przed którymi stoją różne sektory przemysłu wytwórczego.
Większość poszczególnych sektorów branży produkcyjnej UE osiągnęła dobre wyniki w porównaniu z ich odpowiednikami w innych gospodarkach uprzemysłowionych. Mimo to ogólna struktura przemysłowa gospodarki UE stawia ją w nienajlepszej sytuacji w obliczu trwającego procesu globalizacji. Wymiana handlowa UE w dalszym ciągu koncentruje się na sektorach średnio wysokich technologii i niskich do średnich kwalifikacji siły roboczej. UE jest w związku z tym narażona na konkurencję producentów z gospodarek wschodzących. Dlatego zdolności dostosowawcze i zmiany strukturalne są niezbędne, aby UE mogła maksymalnie spożytkować korzyści płynące z włączenia Chin, Indii i innych szybko rosnących gospodarek w gospodarkę światową.

Pełny tekst nowej polityki przemysłowej jest dostępny pod adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/index_en.htm


[1] Realizacja proponowanych międzysektorowych inicjatyw będzie przedmiotem odrębnych decyzji Komisji. Obejmuje to mandat dla Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska, której będą współprzewodniczyć właściwi Komisarze.


Side Bar