Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1225

Brussel, 5 oktober 2005

Een nieuw industriebeleid: betere raamvoorwaarden voor een bloeiende industrie

Tegen de achtergrond van de mondialisering en een felle internationale concurrentie geeft de Europese Commissie vandaag het startsein voor een nieuw en beter geïntegreerd industriebeleid dat de raamvoorwaarden voor de industrie in de komende jaren zal verbeteren. De industrie is voor de EU van groot belang. Zij biedt werk aan 34 miljoen mensen en is goed voor driekwart van de EU-uitvoer en voor meer dan 80% van de uitgaven van de particuliere sector voor onderzoek en ontwikkeling. Het nieuwe industriebeleid van de EU is een aanvulling op het werk van de lidstaten om een sterke en dynamische industriële basis te scheppen. Er worden zeven nieuwe bedrijfstakoverschrijdende initiatieven voorgesteld – op het gebied van concurrentievermogen, energie en milieu; intellectuele-eigendomsrechten; betere regelgeving; onderzoek en innovatie in de industrie; markttoegang; vaardigheden; de aansturing van structurele verandering – die aan een hele reeks industriële bedrijfstakken ten goede zullen komen. Daarnaast presenteert de Commissie zeven nieuwe initiatieven die op specifieke bedrijfstakken zijn gericht, zoals de farmaceutische industrie, de defensie-industrie en de sector informatie- en communicatietechnologie. Een ander belangrijk punt is de investering in vaardigheden en de voorbereiding van de mensen op de verandering. Het nieuwe beleid heeft tot doel het aanpassingsvermogen en de structurele verandering te ondersteunen om zo het concurrentievermogen van de EU-industrie, met name ten aanzien van de steeds fellere concurrentie vanuit China en Azië, te vergroten. Het is een belangrijke stap bij de verwezenlijking van het Partnerschap voor groei en werkgelegenheid, dat deel uitmaakt van het nieuwe Lissabonprogramma. Zie MEMO/05/352 voor meer bijzonderheden.

Vice-voorzitter van de Commissie Günter Verheugen, verantwoordelijk voor het ondernemingen- en industriebeleid, zegt hierover het volgende: "De industrie is van levensbelang voor de toekomstige welvaart van Europa. De dagen van protectionisme en subsidies liggen voorgoed achter ons. Politici creëren geen banen. Wel kunnen we de juiste raamvoorwaarden voor een bloeiende industrie scheppen. De vandaag gepresenteerde strategie omvat een reeks nieuwe, pasklare initiatieven om de industrie aantrekkelijk te maken voor investeerders en voor het scheppen van nieuwe banen".

De Commissie heeft de beleidsuitdagingen voor verschillende bedrijfstakken door een systematisch onderzoek van 27 industriële bedrijfstakken en de bouwnijverheid onder de loep genomen.

Om deze uitdagingen aan te pakken stelt de Commissie een reeks nieuwe initiatieven voor:

I) Zeven nieuwe grote beleidsinitiatieven op bedrijfstakoverschrijdend niveau[1]:

 • 1. Een initiatief op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten en de bestrijding van namaak (vanaf 2006)
 • 2. Een Groep op hoog niveau voor concurrentievermogen, energie en milieu (vanaf eind 2005)
 • 3. Externe aspecten van het concurrentievermogen en de markttoegang (voorjaar 2006)
 • 4. Nieuw programma voor de vereenvoudiging van de wetgeving (oktober 2005)
 • 5. Verbetering van vaardigheden in de bedrijfstakken (2006)
 • 6. Aansturing van de structurele verandering in de industrie (eind 2005)
 • 7. Een geïntegreerde Europese aanpak van onderzoek en innovatie in de industrie (eind 2005)

II) Zeven nieuwe bedrijfstakspecifieke initiatieven of maatregelen:

 • 1. Oprichting van een farmaceuticaforum (eerste vergadering in 2006)
 • 2. Tussentijdse evaluatie van de strategie voor biowetenschappen en biotechnologie (2006-2007)
 • 3. Nieuwe groepen op hoog niveau voor de chemische industrie en voor de defensie-industrie (2007)
 • 4. Europees ruimtevaartprogramma
 • 5. Taskforce voor het concurrentievermogen van de sector informatie- en communicatietechnologie (ICT) (2005/2006)
 • 6. Overleg over het beleid inzake de machinebouw (2005/2006)
 • 7. Een reeks studies over het concurrentievermogen, onder andere voor de ICT-industrie, de voedingsindustrie en de mode- en ontwerpindustrie.

Met dit nieuwe industriebeleid houdt de Commissie vast aan haar verplichting tot een sterke industriële basis bij te dragen. Zij zal hiertoe de nodige maatregelen treffen om de raamvoorwaarden voor de industrie te verbeteren en de onderlinge samenhang tussen verschillende beleidssectoren te verzekeren. De Commissie onderstreept het belang van samenhang en synergie tussen de verschillende beleidssectoren en wijst er met name op dat een betere regelgeving een belangrijk middel is om het concurrentievermogen van de Europese industrie te vergroten.

Door de nieuwe aanpak van de Commissie zal de samenhang en integratie tussen beleidssectoren en daardoor het effect op het concurrentievermogen worden vergroot. De Commissie zal naar een grotere beleidsconsensus streven en belangrijke stakeholders, de sociale partners en de lidstaten in een vroeg stadium bij de beleidsvorming betrekken. De initiatieven zijn bedoeld als aanvulling op het werk van de lidstaten om de belangrijkste uitdagingen voor de verschillende bedrijfstakken van de industrie aan te pakken.

In vergelijking met hun tegenhangers in andere geïndustrialiseerde economieën hebben de meeste industriële bedrijfstakken in de EU behoorlijk gepresteerd. Toch zou de industriële structuur van de EU-economie als geheel veel beter opgewassen kunnen zijn tegen het lopende proces van mondialisering. De EU-handel wordt nog altijd vooral door medium-hightechbedrijfstakken en laag- en middelhooggeschoolde arbeidskrachten gekenmerkt. Hierdoor is de EU blootgesteld aan de concurrentie van producenten uit opkomende economieën. Een beter aanpassingsvermogen en structurele verandering zijn dus dringend noodzakelijk om de EU optimaal voordeel te doen trekken van de integratie van China, India en andere snel groeiende economieën in de wereldeconomie.
De volledige tekst van de mededeling over het nieuwe industriebeleid kunt u raadplegen op:

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/index_en.htm


[1] De uitvoering van de voorgestelde bedrijfstakoverschrijdende initiatieven zal in afzonderlijke wetgevingsbesluiten van de Commissie worden geregeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor het mandaat van de Groep op hoog niveau voor concurrentievermogen, energie en milieu waarin de betrokken leden van de Commissie als medevoorzitter zullen optreden.


Side Bar