Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1225

Brüssel, 5. oktoober 2005

Uus tööstuspoliitika: tingimuste loomine tootmise edendamiseks

Globaliseerumise ja tiheda rahvusvahelise konkurentsi tingimustes algatab Euroopa Komisjon täna uue ühtsema tööstuspoliitika, et luua töötlevale tööstusele eelseisvateks aastateks paremad raamtingimused. Töötlev tööstus on EL jaoks oluline. See annab tööd enam kui 34 miljonile inimesele ja moodustab kolm neljandikku ELi ekspordist ning üle 80% ELi erasektori teadus- ja arendustegevuse kuludest. ELi uus tööstuspoliitika toetab liikmesriikide tööd, et luua tugev ja dünaamiline tööstuslik baas. Kõnealune poliitika hõlmab seitset uut sektoriülest algatust, mis käsitlevad konkurentsivõimet, energeetikat ja keskkonda, intellektuaalomandi õigusi, paremat õiguskorraldust, tööstusalaseid teadusuuringuid ja uuendustegevust, turulepääsu, oskusi ja struktuurimuutusi ning millest saavad kasu väga paljud tööstussektorid. Lisaks sellele esitab komisjon seitse uut algatust, mis on suunatud sellistele konkreetsetele sektoritele nagu farmaatsiatooted, riigikaitse ning info- ja sidetehnoloogia. Keskendutakse ka oskustesse investeerimisele ja valmistatakse inimesi ette muutusteks. Kõnealuse tööstuspoliitikaga püütakse toetada kohanemisvõimet ja struktuurimuutusi, et tugevdada ELi töötleva tööstuse konkurentsivõimet, võttes eelkõige arvesse Hiina ja teiste Aasia riikide jätkuvalt tugevnevat konkurentsi. See on oluline samm majanduskasvu soodustamist ja töökohtade loomist käsitleva uue Lissaboni partnerluse elluviimiseks. Täpsema ülevaate saamiseks vt MEMO/05/352.

Komisjoni asepresident Günter Verheugen, kes vastutab ettevõtluse ja tööstuse eest: „Töötleval tööstusel on Euroopa tulevase jõukuse tagamisel oluline osa. Me ei pöördu enam tagasi aega, kus valitses protektsionism ja subsiidiumid. Poliitikud ei loo töökohti. Kuid me saame luua õige raamistiku tööstuse edendamiseks. Tänane strateegia tähendab uusi konkreetseid algatusi, et muuta meie tööstus investeeringute ja töökohtade loomise jaoks atraktiivseks.“

Komisjon vaatas eri sektorite seatud poliitilised väljakutsed süstemaatiliselt läbi, uurides põhjalikult ELi töötleva tööstuse ja ehituse 27 eri sektori võimalusi ja probleeme.

Nendele väljakutsetele vastamiseks teeb komisjon ettepaneku uuteks algatusteks.

I) Seitse uut suurt sektoriülest poliitilist algatust:[1]

 • 1. Intellektuaalomandi õigusi ja võltsimist käsitlev algatus (algus 2006).
 • 2. Konkurentsivõime-, energeetika- ja keskkonnaalane kõrgetasemeline töörühm (algus 2005. aasta lõpp).
 • 3. Konkurentsivõime ja turulepääsu välisaspektid (kevad 2006).
 • 4. Uus õigusaktide lihtsustamise programm (oktoober 2005).
 • 5. Oskuste parandamine eri sektorites (2006).
 • 6. Tootmisalaste struktuurimuutuste juhtimine (2005. aasta lõpp).
 • 7. Ühtne üleeuroopaline lähenemisviis tööstusuuringutele ja uuendustegevusele (2005. aasta lõpp).

II) Seitse uut algatust või meedet konkreetsetes sektorites:

 • 1. Uue farmaatsiaalase foorumi loomine (esimene kohtumine 2006).
 • 2. Bioteaduste ja biotehnoloogia strateegia vahekokkuvõte (2006–2007).
 • 3. Uued keemia- ja kaitsetööstuse kõrgetasemelised töörühmad (2007).
 • 4. Euroopa kosmoseprogramm.
 • 5. Side- ja infotehnoloogia konkurentsivõime töökond (2005/2006).
 • 6. Masinatööstust käsitlev poliitiline dialoog (2005/2006).
 • 7. Konkurentsivõime uuringud, kaasa arvatud side- ja infotehnoloogia, toiduainetööstuse ning moe- ja disainitööstuse alal.

Uue tööstuspoliitika algatamisega peab komisjon kinni oma kohustusest aidata kaasa tugeva majandusliku baasi loomisele. Selleks võtab ta kõik vajalikud meetmed, et parandada raamtingimusi töötleva tööstuse jaoks ja tagada eri poliitikavaldkondade kooskõla. Komisjon rõhutab eri poliitikavaldkondade ühtsuse ja sünergia olulisust, keskendudes eelkõige paremale õiguskorraldusele, mis on oluline vahend Euroopa tööstuse konkurentsivõime suurendamiseks.

Komisjoni uus lähenemine tagab poliitikavaldkondade suurema ühtsuse, mis omakorda mõjutab märkimisväärselt konkurentsivõimet. Komisjon püüab saavutada suuremat poliitilist üksmeelt, kaasates poliitiliste otsuste tegemise varases etapis peamised huvirühmad, sotsiaalpartnerid ja liikmesriigid. Algatustega toetatakse liikmesriikide tööd, aitamaks lahendada töötleva tööstuse eri sektorite põhiprobleeme.

Suurem osa ELi töötleva tööstuse sektoreid on teiste tööstusriikidega võrreldes hästi toime tulnud. Sellest olenemata ei võimalda ELi majanduse tööstuslik struktuur tervikuna edukalt reageerida käimasolevale globaliseerumisprotsessile. ELi kaubandus keskendub endiselt madalate või keskmiste tööalaste oskustega kesktehnoloogilistele sektoritele. See seab ELi vastamisi esilekerkivate majandusriikide tootjate konkurentsiga. Seepärast on kohanemisvõime ja struktuurimuutused äärmiselt vajalikud, kui EL tahab saada maksimaalset kasu Hiina, India ja teiste kiiresti arenevate majanduskeskkondade integreerumisest maailmamajandusse.

Uue tööstuspoliitika tervikteksti leiab järgmiselt aadressilt:

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/index_en.htm


[1] Kavandatud sektoriüleste algatuste rakendamist käsitletakse komisjoni eraldi otsustes. See hõlmab volituste andmist konkurentsivõime, energeetika ja keskkonna kõrgetasemelisele töörühmale, mille kaaseesistujateks on asjaomased volinikud.


Side Bar