Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/04/663

Bruxelles, den 19 maj 2004

Kommissionen tillader import af genmodificeret sukkermajs på dåse på grundlag af nye, strenge mærkningskrav – forbrugerne kan selv vælge

Europa-Kommissionen gav i dag tilladelse til markedsføring af sukkermajs af genetisk modificeret Bt11-majs. Beslutningen gælder i ti år og er rettet til virksomheden Syngenta. Det skal altid klart fremgå af mærkningen, at de importerede dåsemajs er høstet fra genetisk modificerede planter. Det har siden 1998 været tilladt at importere frø af genetisk modificeret Bt11-majs til EU, hvor majsen er meget anvendt i foder[1] og i fødevarer fremstillet heraf[2], som f.eks. majsolie, majsmel, snacks, bagværk, stegte fødevarer, konditorvarer og læskedrikke. Den nye tilladelse gælder specifikt import af sukkermajs på dåse og friske sukkermajs. Det skal af mærkningen klart fremgå, at majsen er en genmodificeret organisme (GMO), i overensstemmelse med den nye EU-lovgivning. En ansøgning om tilladelse til dyrkning af Bt11-majs er ved at blive behandlet, uden at tilladelsen foreligger endnu.

Kommissær for sundhed og forbrugerbeskyttelse David Byrne udtalte: "Genmodificeret sukkermajs har været underkastet verdens strengeste vurdering forud for markedsføringen. Den videnskabelige vurdering er, at den er lige så sikker som konventionel majs. Det er derfor ikke fødevaresikkerhed, det drejer sig om, men derimod forbrugernes valg. Med de nye EU-regler for GMO'er stilles der krav om tydelig mærkning og sporbarhed. Mærkningen sikrer forbrugerne de oplysninger, de skal bruge for at kunne træffe et bevidst valg. Det er således helt op til forbrugerne, hvad de vil købe. Kommissionen handler ansvarligt på grundlag af strenge og klare regler."

Sukkermajs af genmodificeret Bt11-majs vil blive mærket i overensstemmelse med de nye bestemmelser, som Rådet og Europa-Parlamentet har vedtaget i de senere år, og som har været gældende siden den 18. april 2004[3]. Bt11-sukkermajs har i overensstemmelse med internationale retningslinjer været underkastet en tilbundsgående sikkerhedsvurdering af de potentielle skadelige virkninger for folkesundheden. Den er blevet tildelt en entydig identifikator, som sikrer sporbarhed, og som opføres i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Tilladelsen gælder i ti år. Det var Kommissionen, der traf beslutningen, som det er påkrævet, når Rådet hverken vedtager eller forkaster Kommissionens forslag.

EU har i løbet af de seneste fire år indført et letforståeligt, gennemskueligt og strengt regelsæt til regulering af genetisk modificerede fødevarer, foderstoffer og planter. Lovgivningen sikrer, at GMO'er, der tillades i EU, ikke udgør en sikkerhedsrisiko for mennesker, og at det er sikkert at udsætte dem i miljøet. Klare mærkningskrav gør det muligt for landbrugerne selv at vælge, hvad de vil dyrke, og for forbrugerne selv at vælge, hvad de vil købe. Det er derfor kun naturligt, at dette sikre system anvendes i praksis. Tilladelser gives på grundlag af de omstændigheder, der gør sig gældende i de enkelte tilfælde, og ansøgninger, der ikke opfylder alle kriterier, vil blive afvist – ligesom de altid er blevet det. De relevante beslutninger træder i kraft den dag, de bekendtgøres for ansøgeren.
Der findes flere oplysninger på følgende adresse:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm
og i dokument
MEMO/04/102
("Reguleringen af GMO'er – spørgsmål og svar").
Bilag: Tilladte GMO'er i EU og ikke færdigbehandlede ansøgninger

NOTER:

Novartis (nu Syngenta) indgav den 11. februar 1999 en ansøgning til de kompetente myndigheder i Nederlandene om tilladelse til at markedsføre sukkermajs af genetisk modificeret Bt11-majs som et nyt levnedsmiddel eller en ny levnedsmiddelingrediens. Majsen er høstet fra en plante, som er genetisk modificeret til at producere Bt-toksin - dette minder om et bakterieproduceret stof, der i mange år har været flittigt anvendt som en naturlig insektgift.

Det kompetente fødevarevurderingsorgan i Nederlandene konkluderede, at Bt11-sukkermajs er lige så sikker som konventionel sukkermajs; en vurdering, som EU's Videnskabelige Komité for Levnedsmidler tilsluttede sig. I den videnskabelige udtalelse fra EU-komitéen fokuserede man på de spørgsmål, der var rejst af medlemsstaternes myndigheder (bl.a. molekylær karakterisering og toksicitetsundersøgelser, som påpeget i udtalelsen fra "Agence française de sécurité sanitaire des aliments" (AFSSA)).

Den metodologi, der blev anvendt ved sikkerhedsvurderingen af Bt11, var ligeledes i overensstemmelse med EU's Videnskabelige Styringskomités seneste retningslinjer for vurdering af GMO'er og genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer og med Codex Alimentarius' principper og retningslinjer for fødevarer fremstillet ved anvendelse af bioteknologi.

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC) har i samarbejde med Det Europæiske Net af GMO-laboratorier (ENGL) gennemført en komplet valideringsundersøgelse (ringtest) efter internationalt accepterede retningslinjer for at undersøge ydeevnen for en kvantitativ begivenhedsspecifik metode til at påvise og bestemme Bt11-transformationsbegivenheden i sukkermajs. Den validerede metode er blevet udviklet af det nationale veterinærinstitut i Norge og INRA i Frankrig. Såvel metoden som resultaterne af valideringen er blevet offentliggjort.

Sukkermajs af genetisk modificeret Bt11-majs og levnedsmidler, der indeholder sukkermajs af genetisk modificeret Bt11-majs som ingrediens, skal mærkes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1829/2003 og underkastes de krav til sporbarhed, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1830/2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF.

Fra det register, Kommissionen skal oprette i henhold til artikel 28 i forordning (EF) nr. 1829/2003, skal der kunne indhentes oplysninger om identifikationen af sukkermajs af genetisk modificeret Bt11-majs, herunder den validerede påvisningsmetode og referencematerialet, jf. bilaget.

Genetisk modificeret Bt11-majs er blevet anmeldt til clearinginstituttet for biosikkerhed, jf. artikel 11, stk. 1, og artikel 20, stk. 3, litra c), i Cartagena-protokollen om biosikkerhed til konventionen om den biologiske mangfoldighed.

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed har ikke afgivet udtalelse. Kommissionen forelagde derfor den 4. februar 2004 Rådet et forslag i henhold til artikel 13, stk. 4, litra b), i forordning (EF) nr. 258/97, jf. artikel 5, stk. 4, i Rådets afgørelse 1999/468/EF, med en anmodning til Rådet om at reagere inden for tre måneder.

Forslaget blev behandlet på samlingen i Rådet (landbrug og fiskeri) den 26. april 2004. Irland, Italien, Nederlandene, Finland, Sverige og UK stemte for, mens Danmark, Grækenland, Frankrig, Luxembourg, Østrig og Portugal stemte imod. Belgien, Tyskland og Spanien undlod at stemme. Eftersom Rådet ikke reagerede inden for den fastsatte frist, vil beslutningen nu blive vedtaget af Kommissionen.

I henhold til forordning (EF) nr. 1830/2003 om sporbarhed og mærkning skal virksomheder videregive og opbevare oplysninger om produkter, der indeholder eller er fremstillet af GMO'er, på hvert enkelt stadium i markedsføringen. Sporbarhed er et middel til at spore produkter, der indeholder eller er fremstillet af GMO'er, i hele produktions- og distributionskæden.

Forordning (EF) nr. 1829/2003 om genmodificerede fødevarer og foderstoffer indeholder krav om omfattende oplysninger via mærkning af alle fødevarer og foderstoffer, der indeholder, består af eller er fremstillet af GMO'er. Alle fødevarer, herunder også soja- og majsolie fremstillet af genmodificeret soja og majs, og fødevareingredienser såsom kiks med majsolie, der er fremstillet af genmodificeret majs, skal mærkes. Produkterne skal være mærket "Dette produkt indeholder genetisk modificerede organismer" eller "fremstillet af genetisk modificeret [organismens navn]".

ANNEX 1

GMO PRODUCTS

APPROVED UNDER DIRECTIVE 90/220/EEC AS OF MARCH 2001

Product
Notifier
Date of
Commission Decision[4] / Member State Consent[5]
1. Vaccine against Aujeszky's disease
Vemie Veterinär Chemie GmbH
18.12.92
2. Vaccine against rabies
Rhône-Mêrieux
C/B/92/B28 & C/F/93/03-02
19.10.93
3. Tobacco tolerant to bromoxynil
SEITA
C/F/93/08-02
08.06.94
4. Vaccine against Aujeszky's disease (further uses)[6]
Vemie Veterinär Chemie GmbH
C/D/92/I-1
18.07.94
5. Male sterile swede rape resistant to glufosinate ammonium (MS1, RF1)
Uses : breeding activities
Plant Genetic Systems
C/UK/94/M1/1
06.02.96
6. Soybeans tolerant to glyphosate
Uses : import and processing
Monsanto
C/UK/94/M3/1
03.04.96
7. Male sterile chicory tolerant to glufosinate ammonium
Uses : breeding activities
Bejo-Zaden BV
C/NL/94/25
20.05.96
8. Bt-maize tolerant to glufosinate ammonium
(Bt-176)
Ciba-Geigy
C/F/94/11-03
23.01.97
9. Male sterile swede rape
tolerant to glufosinate
ammonium (MS1, RF1)[7]
Uses : import and
processing
Plant Genetic Systems
C/F/95/05/01/A
06.06.97
(not finally approved by F)

Product
Notifier
Date of
Commission Decision[8] / Member State Consent[9]
10. Male sterile swede rape tolerant to glufosinate ammonium (MS1, RF2)[10]
Plant Genetic Systems
C/F/95/05/01/B
06.06.97
(not finally approved by F)
11. Test kit to detect antibiotic residues in milk
Valio Oy
C/F1/96-1NA
14.07.97
12. Carnation lines with modified flower colour
Florigene
C/NL/96/14
01.12.97
(MS consent)
13. Swede rape tolerant to glufosinate ammonium (Topas 19/2)
Uses : import and processing
AgrEvo
C/UK/95/M5/1
22.04.98
14. Maize tolerant to glufosinate ammonium (T25)
AgrEvo
C/F/95/12/07
22.04.98
15. Maize expressing the Bt cryIA(b) gene (MON 810)
Monsanto
C/F/95/12-02
22.04.98
16. Maize tolerant to glufosinate ammonium and expressing the Bt cryIA(b) gene (Bt-11)
Uses : import and processing
Novartis
(formerly Northrup King)
C/UK/96/M4/1
22.04.98
17. Carnation lines with improved vase life
Florigene
C/NL/97/12
20.10.98
(MS consent)
18. Carnation lines with modified flower colour
Florigene
C/NL/97/13
20.10.98
(MS consent)

ANNEX 2

GMO PRODUCTS

NOTIFICATIONS RECEIVED BY THE COMMISSION
UNDER DIRECTIVE 2001/18/EC

Product notification details
Company
Stage
1. Maize hybrid MON810 x NK603 (glyphosate-tolerant and containing Bt toxin)
Received by UK under Dir 90/220/EC. (C/GB/02/M3/03)
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 15/01/03
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
2. Oil seed rape – herbicide resistant GT 73
Received by the Netherlands (C/NL/98/11) under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 16/1/03

Uses: import and uses in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
EFSA Opinion published. Draft Decision pending submission to Regulatory Committee.
3. Maize Roundup Ready NK603, tolerant to glyphosate herbicide
Received by Spain (C/ES/00/01) under Dir 90/220 : 21/12/2000
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 17/01/03
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Monsanto
Draft Proposal with Council
4. Potato with altered starch composition
from Sweden (C/SE/96/3501)
Received by the Commission under Dir 90/220: 20.05.98
Favourable opinion of EU Scientific Committee 18.07.02
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 24/01/03
Uses: for cultivation and production of starch, not for use as human food.
AMYLOGENE
HB
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
5. Oilseed rape (Ms8, Rf3)
from Belgium (C/BE/96/01)
Received by the Commission: under Dir 90/220 16.01.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 19.05.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03
Uses: import and cultivation in the EU, uses in feed and industrial processing.
Bayer CropScience
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
6. Soybeans Glufosinate tolerant (Events A 2704-12 & A 5547-127)
from Belgium (C/BE/98/01)
Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03
Uses: import only, not for cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
7. Roundup Ready sugar beet (event T9100152), glyphosate tolerant
from Belgium C/BE/99/01

Received by the Commission under Dir 2001/18: 5/02/03

Uses: for cultivation and use in animal feed, processing of sugar and other products.
Monsanto/
Syngenta
Withdrawn

8. Oilseed rape tolerant for glufosinate-ammonium herbicides.
(FALCON GS40/90pHoe6/Ac)
from Germany (C/DE/96/5)
Received by the Commission under Dir 90/220: 25.11.96
Opinion of EU Scientific Committee 27.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03
Uses: for import and cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
9. Oilseed rape tolerant for glufosinate (Liberator pHoe6/Ac)
from Germany (C/DE/98/6)
Received by the Commission under Dir 90/220: 29.10.98
Favourable opinion of EU Scientific Committee 30.11.00
Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03
Uses: for import and cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
10. Roundup Ready Sugar Beet event H7-1 (tolerant to glyphosate)
from Germany C/DE/00/8

Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03

Uses: for cultivation and use in processing of sugar and other processed products.
KWS SAAT AG/Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
11. Maize MON 863 X MON 810 (protection against certain insect pests)
from Germany C/DE/02/9 (6788-01-09)

Received by the Commission under Dir 2001/18: 7/02/03

Uses:, for import and use of grain and grain products, not for cultivation.
Monsanto
EFSA Opinion published. Draft Decision pending submission to Regulatory Committee.
12. Oilseed rape (event T45) tolerant for glufosinate-ammonium herbicide
from UK C/GB/04/M5/4 (Replacing C/GB/99/M5/2 received by the Commission on 10/2/03 and withdrawn on 26/3/04).

Received by the Commission under Dir 2001/18: 30/03/04

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
13. Maize herbicide and insect resistant (line 1507 -- CRY1F)

Received by the Netherlands (C/NL/00/10) under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18 : 12/02/03

Uses: import and processing, not for cultivation
Pioneer/
Mycogen Seeds
Submitted to EFSA for Opinion
14. Insect-protected Cotton expressing the Bt cryIA(c) gene (line 531)
from Spain (C/ES/96/02)
Received by the Commission under Dir 90/220: 24.11.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 14.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 12/2/03
Uses: for import, processing and cultivation
Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
15. Roundup Ready Cotton tolerant to herbicide (line 1445)
from Spain (C/ES/97/01)
Received by the Commission under Dir 90/220: 24.11.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 14.07.98
Received by the Commission under Dir 2001/18: 12/2/03
Uses: for import, processing and cultivation
Monsanto
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed

16. Maize 1507 (or Bt Cry1F 1507)
Received by Spain (C/ES/01/01) 11/7/2001 under Dir 90/220/EC.
Received by the Commission under Dir 2001/18: 13/2/03
Uses: Cultivation
Pioneer/
Mycogen Seeds
Consideration of assessment report and notification by Member States (45 day period)
17. Roundup Ready Fodder beet (line A5/15)
from Denmark (C/DK/97/01)
Received by the Commission under Dir 90/220: 09.10.97
Favourable opinion of EU Scientific Committee 23.06.98
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 26/02/03

Uses: for cultivation and animal feed.
DLF-Trifolium, Monsanto and Danisco Seed
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
18. Maize tolerant to glufosinate ammonium and expressing the Bt cryIA(b) gene (Bt-11)
from France (C/F/96/05-10)
Received by the Commission under Dir 90/220: 12.04.99 and 03.05.99 respectively
Favourable opinion of EU Scientific Committee 30.11.00
Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 16.6.2003

Uses : for cultivation, feed and industrial processing
Syngenta Seeds SAS
Submitted to EFSA for Opinion
19. Bromoxynil-tolerant cotton lines 10215 and 10222
from Spain (C/ES/99/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC: 18.07.2003

Uses : for importation and processing to non-viable products
Stoneville Pedigreed Seed Company
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
20. NK603 Roundup Ready® maize
from Spain (C/ES/03/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 22/07/2003

Uses: Cultivation
Monsanto
Application with lead competent authority (90 day period)
21. Rice tolerant to glufosinate-ammonium, event LLRICE62
from UK (C/GB/03/M5/3)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 3/9/2003

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation.
Bayer CropScience Ltd.
Consideration of assessment report and notification by Member States (60 day period)
22. NK603 X MON 810 maize from Spain (C/ES/04/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 12/1/2004

Uses: import and use in feed and industrial processing, and for cultivation.
Monsanto
Application with lead competent authority (90 day period)
23. Cotton, insect resistant (281-24-236/3006-210-23) from the Netherlands (C/NL/04/01)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 18/2/2004

Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation
Agrigenetics Inc.
d/b/a Mycogen Seeds, c/o Dow AgroSciences
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed
24. Cotton (LLCotton25) glufosinate tolerant from Spain (C/ES/04/02)

Received by the Commission under Dir 2001/18/EC : 26/3/2004
Uses: import and use in feed and industrial processing, not for cultivation
Bayer CropScience
Application to be transformed into an application under Regulation 1829/2003 on GM Food and Feed


ANNEX 3

GENETICALLY MODIFIED (GM) FOODS AUTHORISED IN THE EUROPEAN UNIONEVENT
CROP
APPLICANT
TRAIT
POTENTIAL FOOD USES
DATE
LEGAL BASIS
1
GTS 40/3/2
Soybean
Monsanto
Insect protection and herbicide tolerance

Soy foods. Soy foods include soy beverages, tofu, soy oil, soy flour, lecithin.
03.04.1996
Dir. 90/220/EEC – Art. 13
2
Bt 176
Maize
Ciba-Geigy
Insect protection and herbicide tolerance

Maize foods. Maize foods include kernels, oil, maize flour, sugar, syrup.
23.01.1997
Dir. 90/220/EEC – Art. 13
3
TOPAS 19/2
Oilseed rape
AgrEvo
Herbicide tolerance

24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
4
MS1 / RF2
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

Rapeseed oil. Products made with rapeseed oil may
24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
5
MS1 / RF1
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

include fried foods, baked products and snack foods.
24.06.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
6
GT 73
Oilseed rape
Monsanto
Herbicide tolerance

21.11.1997
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
7
MON 810
Maize
Monsanto
Insect protection

06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
8
T 25
Maize
AgrEvo
Herbicide tolerance
Maize derivatives. These may include maize oil, maize flour, sugar and syrup. Products made with maize
06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
9
Bt 11
Maize
Novartis
Insect protection

derivatives may include snack foods, baked foods, fried foods, confectionary and soft drinks.
06.02.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
10
MON 809
Maize
Pioneer
Insect protection

23.10.1998
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
11
Falcon GS 40/90
Oilseed rape
Hoechst / AgrEvo
Herbicide tolerance

08.11.1999
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
12
Liberator L62
Oilseed rape
Hoechst / AgrEvo
Herbicide tolerance
Rapeseed oil. Products made with rapeseed oil may include fried foods, baked foods and snack foods.
08.11.1999
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
13
MS8/RF3
Oilseed rape
Plant Genetic Systems
Herbicide tolerance

26.04.2000
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
14
1445
Cotton
Monsanto
Herbicide tolerance

Cottonseed oil. Products made with cottonseed oil may
19.12.2002
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
15
531
Cotton
Monsanto
Insect protection
include fried foods, baked foods and snack foods.
19.12.2002
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5
16
pRF69/pRF93
Bacillus subtilis
F. Hoffmann - La Roche
Riboflavin
Vitamin B2
23.03.2000
Reg. (EC) 258/97 – Art. 5


ANNEX 4

GENETICALLY MODIFIED (GM) FOODS PENDING AUTHORISATION IN THE EUROPEAN UNION


EVENT
CROP
APPLICANT
TRAIT
FOOD USES
INITIAL ASSESSMENT
SCIENTIFIC OPINION
LEGAL BASIS /
Stage of procedure
1
Bt 11
Maize
Syngenta
Insect resistance
Processed sweet maize.
NL – 27/04/2000
SCF – 13.03.2002
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Back to Commission on 4 May 2004, since no qualified majority was reached in Council
2
GA 21
Maize
Monsanto
Herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – 21/12/1999
SCF – 02.02.1999
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Awaiting validation of detection method
3
NK 603
Maize
Monsanto
Herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – 13/08/2002
EFSA – 04.12.2003
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Opinion by Member States on Commission proposal scheduled for the meeting of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 30 April 2004
4
MON 863
Maize
Monsanto
Insect protection
Maize and maize derivatives
DE – 08/04/2003
EFSA – Opinion adopted on 2April 2004
Reg. (EC) No. 258/97 – Art. 7
Awaiting validation of detection method
5
MON 863 x
MON 810
Maize
Monsanto
Insect protection
Maize and maize derivatives
DE – 08/04/2003
EFSA - pending
Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1
6
1507
Maize
Pioneer
Insect protection
Maize and maize derivatives
NL – 04/11/2003
EFSA - pending
Reg. (EC) 258/97 – Art. 7
7
MaisGard/RoundupReady
Maize
Monsanto
Insect protection and herbicide tolerance
Maize and maize derivatives
NL – pending

Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1
8
RoundupReady Sugar Beet
Sugar Beet
Monsanto
Herbicide tolerance
Sugar Beet derivatives
NL – pending

Application withdrawn on 16 April 2004
9
Liberty Link Soybean
Soybean
AgrEvo
Herbicide tolerance
Soybean derivatives
B – pending

Reg. (EC) No. 1829/2003 Art. 46.1


[1] Tilladelse givet den 22. april 1998 i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF.

[2] Anmeldt den 6. februar 1998 i henhold til artikel 5 (i alt væsentligt svarende til eksisterende fødevarer) i forordning (EF) nr. 258/97.

[3] Forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer

Forordning (EF) nr. 1830/2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer.

[4] where objections were raised by Member State authorities
[5] in the absence of objections by Member State authorities
[6] linked to item 1 (same product, further uses)
[7] linked to item 5 (same product, further uses)
[8] where objections were raised by Member State authorities
[9] in the absence of objections by Member State authorities
[10] this product is the result of a different transformation event to that of No. 9


Side Bar