Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/02/1258

Brussel, 2 september 2002

Financiële diensten: nieuwe FIN-NET-gids zal consumenten helpen bij grensoverschrijdende klachten

De Europese Commissie heeft een nieuwe consumentengids gepubliceerd over FIN-NET, het grensoverschrijdende buitengerechtelijke klachtennetwerk voor financiële diensten. FIN-NET is gebaseerd op de samenwerking tussen nationale instellingen voor geschillenbeslechting en is het eerste volledig operationele grensoverschrijdende netwerk voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting (ADR) in de Europese Unie. Aldus speelt het een fundamentele rol in het elan van de Commissie om een werkelijk interne markt in de financiële diensten aan de consument te ontwikkelen. De nieuwe gids, die deel uitmaakt van het initiatief "dialoog met de burgers" om de mensen bewust te maken van hun rechten binnen de interne markt, heeft ten doel de Europese burgers te helpen het FIN-NET-netwerk te begrijpen en te gebruiken. De gids is beschikbaar in de elf officiële EU-talen en kan onder andere telefonisch worden besteld via de telefoondienst van Europe Direct (00800 67891011). Er zullen anderhalf miljoen exemplaren worden verspreid. De gids is ook on-line beschikbaar op: http://ec.europa.eu/internal_market/en/finances/consumer/index.htm

"Indien wij een werkelijk interne markt in financiële diensten aan de consument willen, moeten wij het vertrouwen van de consument versterken, zodat de burgers met een gerust gemoed financiële diensten in een andere lidstaat kunnen kopen indien zij daar meer waarde voor hun geld kunnen krijgen. We moeten er dus voor zorgen dat de consumenten weten dat zij buitengerechtelijk verhaal kunnen krijgen ingeval van problemen" verklaarde de commissaris voor de interne markt Frits Bolkestein. "FIN-NET maakt het veel gemakkelijker om een "grensoverschrijdende" klacht in te dienen. Het zal de bedrijven en consumenten helpen om hun geschillen snel en efficiënt te regelen zonder langdurige en kostbare juridische procedures" zo voegde hij daaraan toe.

In de gids vinden de consumenten informatie over:

  • Wat zij moeten doen indien zij een klacht hebben tegen een financiële dienstverlener in een andere lidstaat

  • Procedures voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen over financiële diensten in de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

  • Hoe FIN-NET werkt

  • Hoe contact op te nemen met de nationale stelsels voor de behandeling van klachten die bij FIN-NET zijn aangesloten

Achtergrond

Na een proeffase van een jaar is FIN-NET vandaag volledig operationeel. De resultaten van dat eerste jaar waren bevredigend. Tussen februari en december 2001 werden meer dan 400 klachten in verband met bank-, verzekerings-, of beleggingsdiensten behandeld. Het netwerk telt nu 41 leden.

Met FIN-NET wordt beoogd het indienen van grensoverschrijdende klachten ook "gebruiksvriendelijker" te maken door sommige van de praktische problemen bij de behandeling van dergelijke klachten te verhelpen. Om dit netwerk te kunnen oprichten, heeft de Europese Commissie bestaande en pas in het leven geroepen nationale klachtenstelsels ertoe gebracht zich aaneen te sluiten in een samenwerkingsverband op basis van een Memorandum van overeenstemming.

FIN-NET heeft drie belangrijke doelstellingen:

  • De consumenten vlot en met kennis van zaken toegang bieden tot buitengerechtelijke verhaalsmogelijkheden bij grensoverschrijdende geschillen: het netwerk helpt de consumenten het juiste stelsel voor hun specifieke klacht te vinden en geeft hen alle noodzakelijke informatie over de relevante stelsels in hun eigen taal.

  • Zorgen voor daadwerkelijke informatie-uitwisseling tussen de diverse Europese stelsels, zodat grensoverschrijdende klachten zo snel, efficiënt en professioneel mogelijk kunnen worden behandeld. Het netwerk FIN-NET zorgt voor een vlotte uitwisseling van zowel algemene informatie als bepaalde details die vereist zijn voor specifieke gevallen, bijvoorbeeld over de regels inzake de consumentenbescherming in een bepaalde lidstaat.

  • Ervoor zorgen dat de stelsels voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting van de verschillende Europese landen aan een gemeenschappelijk geheel van minimumgaranties voldoen. Het is van vitaal belang dat de consumenten de bij FIN-NET aangesloten stelsels kunnen vertrouwen. Zonder het consumentenvertrouwen zou het netwerk waardeloos zijn. Daarom voldoen alle deelnemende stelsels aan bepaalde minimumnormen die een onpartijdige, rechtvaardige en efficiënte geschillenbeslechtingsprocedure garanderen. In aanbeveling 98/257 van de Commissie betreffende de principes die van toepassing zijn op de beslechting van consumentengeschillen zijn deze kernbeginselen die op de instelling en werking van dergelijke buitengerechtelijke procedures van toepassing zijn, vermeld. Alle deelnemende stelsels hebben er zich in een Memorandum van overeenstemming toe verbonden zich aan deze beginselen te zullen houden ten einde de billijkheid en doeltreffendheid van hun procedures te waarborgen.

De beste dekking van FIN-NET wordt bereikt in de bank- en verzekeringssector, aangezien daar de meeste nationale geschillenbeslechtingsstelsels bestaan.

De Commissie richt haar inspanningen nu op de verdere succesvolle ontwikkeling van FIN-NET. De geografische en sectorale dekking zal worden verbeterd en de samenwerking tussen de deelnemende stelsels zal geïntensiveerd worden. Prioritair wil de Commissie ook FIN-NET beter bekend maken bij de Europese burgers. De thans gepubliceerde gids past in dit kader.

Standaardinformatie over alle bij FIN-NET aangesloten stelsels is ook beschikbaar op de web-pagina van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/internal_market/en/finances/consumer/intro.htm) en op de veeltalige FIN-NET database (http://finnet.jrc.it).


Side Bar