Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA PRESSITEADE

ECA/12/9

Luxembourg, 27. märts 2011

Eriaruanne: Euroopa Kontrollikoda leiab, et VKEd ei saa ERFi finantskorraldusvahenditele tehtud kulutustest kavandatud kasu osaliselt seetõttu, et õigusnormid ei ole piisavad

Euroopa Kontrollikoda järeldab oma eriaruandes nr 2/2012, et Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) poolt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) rahastamisvahenditele tehtud kulutuste tõhusust ja mõjusust vähendas erinevat liiki rahastamisvahendite rakendamiseks ebasobiv õigusraamistik. VKEd said rahalised vahendid kätte suure hilinemisega ja toetusmeetmed olid erainvesteeringute abil finantsvõimenduse tekitamisel ebamõjusad. VKE rahastamislünga hindamistes, kui neid tehti, esines olulisi puudusi. Lisaks küsisid finantsvahendajad mõnelt toetust saavalt VKElt põhjendamatuid halduskulusid.

Euroopa Kontrollikoja tulemusaudit näitab, et struktuurifondide õigusraamistik, mida kasutati VKEde toetamiseks rahastamisvahendite kaudu, oli esialgselt kavandatud tagastamatute toetuste andmiseks ja ei võtnud seega arvesse võla- ja omakapitaliinstrumentide eripärasid. Esines puudusi fondide finantsvõimendust ja kapitali taaskasutavaid fonde käsitlevates sätetes, finantskorraldusvahenditele tehtavate eraldiste põhjendamises, erasektori eelistavat kohtlemist põhjendavates tingimustes ja käibekapitali abikõlblikkustingimustes.

Euroopa Kontrollikoda teeb komisjonile mitmeid soovitusi selleks, et parandada kõnealuste rahastamisvahendite õigusraamistikku ning muuta nende haldamist tõhusamaks ja mõjusamaks. Nende soovituste põhjal tuleb:

  • tagada, et meetmete heakskiitmisel põhjendatakse liikmesriikide ettepanekuid piisavalt kvaliteetse rahastamislünga hindamisega;

  • luua usaldusväärne ja tehniliselt laitmatu seire- ja hindamissüsteem;

  • leida võimalus anda liikmesriikidele lihtsustatud ja kontrollitud struktuurid ja vahendid selleks, et kiirendada rakendamist ja vähendada halduskulusid;

  • määratleda fondide finantsvõimenduse ja fondide kapitali taaskasutamise mõisted ning esitada nendega seonduvad miinimumnõuded.

Kui nimetatud soovitusi ei saa rakendada ühtekuuluvuspoliitika raames, siis järeldatakse eriaruandes, et tuleks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate seda laadi vahendite abil toetamiseks kaaluda mõjusamaid viise.

Taustateave: Euroopa Kontrollikoda auditeeris ERFi kaasrahastatud finantskorraldusvahendite tõhusust ja mõjusust programmitöö perioodidel 2000–2006 ja 2007–2013, tuginedes Ühendkuningriigis, Saksamaal, Slovakkias, Ungaris ja Portugalis teostatud projektide valimile ning ka komisjoni ja liikmesriikide haldus-., seire- ja infosüsteemide uurimisele.

VKEd on ELi majanduse nurgakiviks, luues töökohti, uuendusi ja jõukust. Nende tegutsemist võivad raskendada rahastamislüngad, mis piiravad juurdepääsu neile vajalikku liiki ja vajalikus mahus rahastamisele. EL toetab ettevõtjaid ettevõtlus- ja ühtekuuluvuspoliitika kaudu. Ühtekuuluvuspoliitika kohaselt kasutatakse peamiselt toetusi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi raames rahastamisivahendeid, mis on tagasimakstavad ja tagavad VKEdele järjepideva rahalise toetuse.


Side Bar