Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS HU PL BG

Tlač a informácie

Súdny dvor Európskej únie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 90/11

v Luxemburgu 15. septembra 2011

Rozsudok vo veci C-155/10,

Williams a i./British Airways plc

Odmena vyplácaná pilotom leteckých spoločností počas ich ročnej dovolenky musí zahŕňať príplatok za čas strávený letom, pretože tento príplatok je priamo spojený s výkonom ich úloh

Naopak príplatok, ktorý je určený na pokrytie nákladov spojených s časom stráveným mimo leteckej základne, nie je súčasťou ich bežnej odmeny, a preto nemusí byť zohľadnený

Podľa smernice o pracovnom čase1 má každý pracovník právo na platenú ročnú dovolenku v dĺžke aspoň štyroch týždňov.

Viacero pilotov zamestnaných v British Airways, medzi ktorých patrí pani Williams, spochybnilo výpočet sumy vyplácanej za ich ročnú dovolenku. Odmena týchto pilotov zahŕňa tri zložky: 1. pevnú ročnú sumu, 2. príplatok za čas strávený plánovaným letom vo výške 10 libier za hodinu, 3. príplatok za čas strávený mimo základne vo výške 2,73 libry za hodinu. Pri výpočte odmeny vyplácanej za ročnú dovolenku sa zohľadňuje iba prvá zložka (základný plat). Piloti tvrdia, že suma, ktorá im je vyplácaná za ročnú dovolenku, sa musí zakladať na celej ich odmene vrátane dvoch príplatkov.

Supreme Court of the United Kingdom (Najvyšší súd, Spojené kráľovstvo), ktorý spor prejednáva, žiada od Súdneho dvora, aby spresnil požiadavky, ktoré vyplývajú z práva Únie, pokiaľ ide o odmenu, na ktorú má pilot leteckej spoločnosti právo počas svojej ročnej dovolenky.

V dnešnom rozsudku Súdny dvor v prvom rade pripomína, že počas trvania ročnej dovolenky pracovníka musí pracovník dostať svoju bežnú odmenu. Cieľom požiadavky zaplatiť túto dovolenku je, aby bol pracovník počas tohto obdobia odpočinku v takej situácii, ktorá je, pokiaľ ide o mzdu, porovnateľná s obdobiami výkonu práce. Z toho vyplýva, že odmena vyplácaná za ročnú dovolenku sa musí v zásade vypočítať tak, aby to zodpovedalo bežnej odmene, ktorú pracovník dostáva.

Keď sa taká odmena, akú dostávajú piloti, skladá z viacerých zložiek, určenie tejto bežnej odmeny, a teda aj sumy, na ktorú má pracovník počas svojej ročnej dovolenky právo, si vyžaduje špecifickú analýzu.

Súdny dvor konštatuje, že každá ťažkosť skutočne spojená s výkonom úloh prináležiacich pracovníkovi podľa jeho pracovnej zmluvy a kompenzovaná peňažnou sumou, ktorá spadá do výpočtu celkovej odmeny pracovníka, akou je v prípade pilotov leteckej spoločnosti čas strávený letom, musí byť nevyhnutne časťou sumy, na ktorú má pracovník právo počas svojej ročnej dovolenky.

Naproti tomu zložky celkovej odmeny pracovníka, ktoré smerujú výlučne k pokrytiu príležitostných alebo vedľajších nákladov vznikajúcich pri výkone úloh prináležiacich pracovníkovi podľa jeho pracovnej zmluvy – akými sú náklady spojené s časom, ktorý sú piloti povinní stráviť mimo základnenemôžu byť zohľadnené pri výpočte platby, ktorá sa má vyplatiť počas ročnej dovolenky.


1Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).

V tejto súvislosti Súdny dvor ďalej tiež rozhodol, že popri uvedených zložkách celkovej odmeny musia byť všetky zložky, ktoré sú spojené s osobným a odborným postavením pilota leteckej spoločnosti (teda napríklad príplatky spojené s postavením nadriadeného pracovníka, odpracovanými rokmi, odbornou kvalifikáciou a pod.), počas platenej ročnej dovolenky tohto pracovníka ponechané.

Prináleží vnútroštátnemu súdu posúdiť, či sú rôzne zložky, z ktorých sa skladá celková odmena pilota leteckej spoločnosti, jednak skutočne spojené s výkonom úloh, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy, jednak spojené s osobným a odborným postavením pilota.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki (+352) 4303 5499


Side Bar