Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL HU PL SK BG

Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 90/11

V Lucemburku dne 15. září 2011

Rozsudek ve věci C-155/10

Williams a další v. British Airways plc

Odměna vyplácená pilotům leteckých společností během jejich dovolené za kalendářní rok musí zahrnovat příplatek za čas strávený létáním, protože tento příplatek je inherentně spojen s plněním jejich úkolů

Naproti tomu příplatek, který je určen k pokrytí nákladů spojených s časem stráveným mimo leteckou základnu, není součástí jejich obvyklé odměny, a nemusí proto být zohledněn.

Podle směrnice o úpravě pracovní doby1 má každý pracovník nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok v trvání nejméně čtyř týdnů.

Několik pilotů leteckých společností, mezi nimi paní Williams, zaměstnaných u společnosti British Airways zpochybnilo výpočet částky, která jim je vyplácena za dovolenou za kalendářní rok. Odměna těchto pilotů se skládá ze tří složek: 1) pevné roční částky; 2) příplatku za čas strávený létáním, který činí 10 GBP za každou plánovanou letovou hodinu; 3) příplatku za čas strávený mimo základnu ve výši 2,73 GBP za hodinu. Pouze první složka (základní plat) se zohledňuje při výpočtu odměny vyplácené za dovolenou za kalendářní rok. Piloti tvrdí, že částka vyplacená za dovolenou za kalendářní rok musí vycházet z jejich odměny za práci jako celku, včetně obou příplatků.

Supreme Court of the United Kingdom (nejvyšší soud Spojeného království), kterému byl spor předložen, žádá Soudní dvůr, aby upřesnil požadavky vyplývající z práva Unie týkající se odměny, na kterou má nárok pilot letecké společnosti během své dovolené za kalendářní rok.

Ve svém rozsudku, který byl vydán dnešního dne, Soudní dvůr nejprve připomněl, že během doby své dovolené za kalendářní rok musí pracovník obdržet svou obvyklou odměnu. Cílem požadavku proplatit tuto dovolenou je umístit pracovníka během této doby odpočinku do situace, která je stran mzdy srovnatelná s obdobím, kdy pracuje. Z toho vyplývá, že odměna vyplácená za dovolenou za kalendářní rok musí být v zásadě vypočtena tak, aby odpovídala obvyklé odměně vyplácené pracovníkovi.

Pokud se však odměna, jako v případě pilotů, skládá z několika složek, vyžaduje si určení této obvyklé odměny, a tedy částky, na kterou má tento pracovník během své dovolené za kalendářní rok nárok, zvláštní analýzu.

Soudní dvůr konstatoval, že každá negativní okolnost inherentně spojená s výkonem úkolů, které pracovníkovi příslušejí podle jeho pracovní smlouvy a kompenzovaná finanční částkou, která se promítá do výpočtu celkové odměny pracovníka, jakou je v případě pilotů letecké společnosti čas strávený létáním, musí nutně být součástí částky, na kterou má pracovník nárok během své dovolené za kalendářní rok.


Naproti tomu složky celkové odměny pracovníka, které jsou určeny pouze k pokrytí příležitostných nebo vedlejších nákladů, které vznikají při plnění úkolů uložených pracovníkovi pracovní smlouvou, jako jsou náklady spojené s časem, který jsou piloti povinni strávit mimo základnu, nemusejí být zohledněny při výpočtu platby, která má být vyplacena během dovolené za kalendářní rok.

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, s. 9; Zvl. vyd. 05/04, s. 381).

Po tomto upřesnění Soudní dvůr rovněž uvedl, že vedle uvedených složek celkové odměny musejí být během placené dovolené za kalendářní rok pilota letecké společnosti zachovány všechny složky spojené s osobním a odborným postavením (jako například příplatky spojené s její vedoucí funkcí, počtem odpracovaných let, profesní kvalifikací atd.).

Posouzení, zda jednotlivé složky tvořící celkovou odměnu pilota letecké společnosti jsou na straně jedné inherentně spojeny s plněním úkolů, které mu příslušejí podle jeho pracovní smlouvy, a na straně druhé jsou spojeny s jeho osobním a odborným postavením, přísluší vnitrostátnímu soudu.

UPOZORNĚNÍ: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce umožňuje soudům členských států, aby v rámci sporu, který projednávají, položily Soudnímu dvoru otázky týkající se výkladu práva Unie nebo platnosti aktu Unie. Soudní dvůr nerozhoduje ve sporu před vnitrostátním soudem. Vnitrostátní soud musí věc rozhodnout v souladu s rozhodnutím Soudního dvora. Toto rozhodnutí je stejně tak závazné pro ostatní vnitrostátní soudy, které případně budou projednávat podobný problém.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki (+352) 4303 5499


Side Bar