Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 106/11

Luxemburg, 6 oktober 2011

Plechtige zitting van het Hof van Justitie

Ambtsaanvaarding door een nieuw Lid van het Hof van Justitie en gedeeltelijke vernieuwing van het Gerecht voor ambtenarenzaken

Plechtige zitting van 6 oktober 2011

Aangezien mevrouw Pernilla LINDH haar ambt gaat neerleggen, hebben de vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie bij besluit van 8 september 2011 de heer Carl Gustav FERNLUND tot rechter in het Hof van Justitie benoemd voor de resterende ambtstermijn van mevrouw LINDH, te weten tot en met 6 oktober 2012.

Aangezien de ambtstermijnen van de heer Stephane GERVASONI, de heer Paul J. MAHONEY en de heer Haris TAGARAS verstrijken, heeft de Raad van de Europese Unie bij besluit van 18 juli 2011 voor de periode van 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2017

- de heer René BARENTS

- de heer Kieran BRADLEY

- de heer Ezio PERILLO

tot rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie benoemd.

Ter gelegenheid van de eedaflegging en de ambtsaanvaarding door de nieuwe rechters heeft heden ter zetel van het Hof van Justitie een plechtige zitting plaatsgevonden.

Curricula vitae van de nieuwe rechters

Carl Gustav FERNLUND

geboren in 1950; diploma rechtsgeleerdheid van de universiteit van Lund (1975); griffier van de districtsrechtbank te Landskrona (1976-1978); assessor in het Kammarrätt (bestuurlijke beroepsinstantie)(1978-1982); plaatsvervangend rechter in het Kammarrätt (1982); juridisch adviseur bij het permanente comité voor de grondwet van het Zweedse parlement (1983-1985); juridisch adviseur bij het ministerie van financiën (1985-1990); directeur van de afdeling inkomstenbelasting van natuurlijke personen bij het ministerie van Financiën (1990-1996); directeur van de afdeling accijnzen bij het ministerie van Financiën (1996-1998); belastingadviseur bij de permanente vertegenwoordiging van Zweden bij de Europese Unie (1998-2000); directeur-generaal juridische zaken bij het departement douane en accijnzen van het ministerie van Financiën (2000-2005); rechter in het Regeringsrätt (hoogste rechtscollege voor bestuursrechtspraak) (2005-2009); president van het Kammarrätt te Göteborg (2009-2011); rechter in het Hof van Justitie sedert 6 oktober 2011.


René BARENTS

geboren in 1951; meester in de rechten, onderwijsbevoegdheid economie (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1973); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (Universiteit Utrecht, 1981); wetenschappelijk onderzoeker in Europees en internationaal economisch recht (1973-1974) en wetenschappelijk medewerker in dezelfde vakgebieden aan het Europa Instituut, RU Utrecht (1974-1979) en aan het Europa Instituut, RU Leiden (1979-1981); referendaris bij het Hof van Justitie (1981-1986), vervolgens afdelingshoofd statutaire rechten bij het Hof van Justitie (1986-1987); lid van de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1987-1991); referendaris bij het Hof van Justitie (1991-2000); afdelingshoofd bij (2000-2009) en directeur van (2009-2011) de directie Onderzoek en Documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie; gewoon hoogleraar (1988-2003) en honorair hoogleraar (sinds 2003) Europees recht aan de Universiteit van Maastricht; raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-Hertogenbosch (1993-2011); corresponderend lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (sinds 1993); talrijke publicaties op het terrein van Europees recht; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken sedert 6 oktober 2011.

Kieran BRADLEY

geboren in 1957; diploma rechtsgeleerdheid (Trinity College, Dublin, 1975-1979); onderzoeksassistent van senator Mary Robinson (1978-1979 en 1980); Pádraig Pearse Scholarship aan het Europacollege (Brugge, 1979); Advanced European Studies (Law) aan het Europacollege (1979-1980); Masters degree in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van de Cambridge (1980-1981); stagiair bij het Europees Parlement (Luxemburg, 1981); administrateur bij het secretariaat van de juridische commissie van het Europees Parlement (Luxemburg, 1981-1988); lid van de juridische dienst van het Europees Parlement (Brussel, 1988-1995); referendaris bij het Hof van Justitie (1995-2000); Distinguished Lecturer on European Law aan de Harvard Law School (2000); lid (2000-2011) en directeur (2011) van de juridische dienst van het Europees Parlement; auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken sedert 6 oktober 2011.

Ezio PERILLO

geboren in 1950; doctoraat in de rechtsgeleerdheid en advocaat aan de balie van Padua; assistant en vervolgens senior onderzoeker burgerlijk en vergelijkend recht aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Padua (1977-1982); hoofddocent gemeenschapsrecht aan de Fondazione Collegio Europeo di Parma (1990-1998) en aan de rechtenfaculteiten van de universiteit van Padua (1985-1987), de universiteit van Macerata (1991-1994), de universiteit van Napels (1995) en de Università degli studi di Milano (2000-2001); lid van het wetenschappelijk comité „Master in European integration” aan de universiteit van Padua; ambtenaar van het Hof van Justitie bij de directie bibliotheek, onderzoek en documentatie (1982-1984); referendaris van advocaat-generaal Mancini (1984-1988); juridisch adviseur van de secretaris-generaal van het Europees Parlement, de heer Enrico Vinci (1988-1993); tevens, binnen dezelfde instelling, afdelingshoofd bij de juridische dienst (1995-1999); directeur wetgevingscoördinatie en bemiddeling, interinstitutionele betrekkingen en betrekkingen met de nationale parlementen (1999-2004); directeur externe betrekkingen (2004-2006); directeur wetgevingszaken bij de juridische dienst (2006-2011); auteur van meerdere publicaties op het terrein van Italiaans burgerlijk recht en het recht van de Europese Unie; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken sedert 6 oktober 2011.


Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170

Beelden van de plechtige zitting zijn beschikbaar op „Europe by Satellite (+32) 2 2964106.


Side Bar