Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL BG

Presă și informare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr.°20/10

Luxemburg, 4 martie 2010

Hotărârea în cauza C-297/08

Comisia/Italia

Curtea de Justiţie constată că Italia nu a adoptat toate măsurile necesare în vederea eliminării deşeurilor în regiunea Campania

O astfel de situaţie a pus în pericol sănătatea umană şi a adus prejudicii mediului

Reglementarea europeană 1 privind deşeurile are ca obiectiv protejarea sănătăţii umane şi a mediului. Statele membre sunt chemate să asigure eliminarea și recuperarea deşeurilor, precum şi să reducă producerea acestora, în special prin promovarea unor tehnologii curate şi a produselor care pot fi reciclate sau reutilizate. Statele membre trebuie să creeze o reţea integrată şi adecvată de eliminare, care să permită Uniunii în ansamblu şi statelor membre în mod individual să asigure eliminarea deşeurilor.

Italia a transpus noua Directivă deşeuri în anul 2006 2 şi, în ceea ce priveşte regiunea Campania, o lege regională a definit cele 18 zone teritoriale omogene în cadrul cărora trebuia să se efectueze gestionarea şi eliminarea deşeurilor urbane produse în bazinele aferente.

Ca urmare a unei situaţii de criză în procesul de eliminare a deşeurilor, apărută în regiunea Campania în anul 2007, Comisia a formulat împotriva Italiei o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, reproşând acestui stat membru că nu a creat, în cadrul regiunii menţionate, o reţea integrată şi adecvată de instalaţii care să poată asigura autonomia în materie de eliminare a deşeurilor pe baza criteriului proximităţii geografice. Comisia a considerat că această situaţie a dus la apariţia unui pericol atât pentru sănătatea umană cât şi pentru mediu.

Infrastructurile destinate valorificării şi eliminării deşeurilor urbane

Italia a susţinut că a sporit nivelul colectării diferenţiate a deşeurilor, a deschis două depozite de deşeuri şi a construit noi incineratoare. Statul membru a invocat totodată o serie de neexecutări ale unor contracte şi unele comportamente infracţionale independente de voinţa sa, care ar constitui cazuri de forţă majoră.

Curtea de Justiţie aminteşte că, în vederea instituirii unei reţele integrate, statele membre dispun de o marjă de apreciere cu privire la alegerea bazei teritoriale pe care o consideră corespunzătoare pentru a obţine o autonomie naţională. Pentru anumite tipuri de deşeuri, dat fiind gradul lor de specificitate, tratarea poate fi în mod util regrupată în cadrul uneia sau a mai multor structuri la scară naţională, sau chiar în cadrul unei cooperări cu alte state membre. În schimb, în ceea ce priveşte deşeurile urbane nepericuloase – care nu necesită instalaţii specializate – statele membre trebuie să dispună de o reţea de eliminare cât mai aproape de locurile de producere, fără a se aduce atingere posibilităţii de a institui o serie de mecanisme de cooperare interregională sau chiar transfrontalieră, care răspund principiului proximităţii.

În cazul în care un stat membru, precum în speţă Italia, a ales să conceapă acoperirea teritoriului propriu pe o bază regională, fiecare regiune trebuie să asigure tratarea şi eliminarea deşeurilor cât mai aproape de locul producerii lor, potrivit criteriului proximităţii.


1 Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile (JO L 114, p. 9, Ediție specială, 15/vol. 16, p. 45), care a efectuat o codificare a Directivei 75/442/CEE (JO L 194, p. 39).

2 Legea 152/2006 din 3 aprilie 2006.

În cadrul regiunii Campania, cantităţile importante de deşeuri răspândite pe drumurile publice, în pofida asistenţei acordate de alte regiuni italiene şi de autorităţile germane, demonstrează existenţa unui deficit structural de instalaţii, a cărui remediere nu a fost posibilă. De altfel, Italia a recunoscut că, la expirarea termenului prevăzut în avizul motivat, instalaţiile existente și funcţionale în regiunea Campania nu acopereau nicidecum nevoile reale ale acestei regiuni.

Nici opoziţia manifestată de populaţie, nici neexecutările contractuale şi nici existenţa unor activităţi criminale nu constituie cazuri de forţă majoră care să poată justifica neîndeplinirea obligaţiilor care decurg din directivă sau nerealizarea concretă şi în termenul preconizat a infrastructurilor.

Pericolul pentru sănătatea umană şi prejudiciul adus mediului

Italia a susţinut că gestionarea deşeurilor în regiunea Campania nu a avut consecinţe dăunătoare pentru siguranţa publică şi nici pentru sănătatea umană.

Curtea aminteşte că, deşi directiva stabileşte obiective de protejare a mediului şi a sănătăţii umane, aceasta nu precizează conţinutul concret al măsurilor care trebuie luate şi lasă statelor membre o anumită marjă de apreciere. În ceea ce priveşte cel din urmă obiectiv, Curtea subliniază totuşi că acesta are o natură preventivă, în sensul că statele membre nu trebuie să expună sănătatea umană niciunui pericol cu ocazia desfăşurării operaţiunilor de valorificare şi de eliminare a deşeurilor.

Italia nu a contestat faptul că, la expirarea termenului stabilit în avizul motivat, 55 000 de tone de deşeuri se aflau răspândite pe drumurile publice, că 110 000-120 000 de tone de deşeuri se găseau în aşteptarea tratării în siturile de stocare şi că populaţia exasperată provocase incendii în grămezile de gunoaie. Astfel, deşeurile au provocat neplăceri prin mirosuri şi au adus atingere zonelor rurale, constituind aşadar atingeri aduse mediului. De altfel, Italia însăşi a recunoscut periculozitatea situaţiei pentru sănătatea umană, care a fost expusă unui risc cert.

Prin urmare, Curtea concluzionează că, prin neinstituirea unui sistem adecvat şi integrat de instalaţii de valorificare şi de eliminare a deşeurilor în proximitatea locului de producere a acestora şi prin neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a evita periclitarea sănătăţii umane şi aducerea de prejudicii mediului în cadrul regiunii Campania, Italia nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul Directivei deşeuri.


MENȚIUNE: O acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, care este îndreptată împotriva unui stat membru care nu își respectă obligațiile care decurg din dreptul Uniunii, poate fi formulată de către Comisie sau de către un alt stat membru. În cazul în care Curtea de Justiție constată neîndeplinirea obligațiilor, statul membru în cauză trebuie să se conformeze de îndată hotărârii pronunțate.

În cazul în care consideră că statul membru nu s-a conformat hotărârii, Comisia poate introduce o nouă acțiune prin care să solicite aplicarea unor sancțiuni pecuniare. Cu toate acestea, în situația în care nu au fost comunicate Comisiei măsurile de transpunere a unei directive, Curtea poate aplica sancțiuni, la propunerea Comisiei, de la stadiul primei hotărâri.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie.

Textul integral al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Claudiu Ecedi-Stoisavlevici (+352) 4303 3720

Imagini de la pronunțarea hotărârii sunt disponibile pe „ Europe by Satellite ( (+32) 2 2964106


Side Bar