Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT HU SK SL

CJE/06/58

13. července 2006

Tisk a informace

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 58/06

13. července 2006

Rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-295/04 až C-298/04

Vincenzo Manfredi a další v. Loyd Adriatico Assicurazioni SpA a další

Kartelová dohoda, která porušuje vnitrostátní právo hospodářské soutěže, může rovněž porušovat právo Společenství

Každá osoba může uplatňovat právo Společenství a požadovat náhradu utrpěné újmy podle pravidel stanovených členskými státy.

Italský vnitrostátní orgán pověřený ochranou hospodářské soutěže a trhu v červenci 2000 prohlásil, že pojišťovací společnosti Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, Fondiaria Sai SpA a Assitalia SpA uskutečnily protiprávní dohodu, jejímž předmětem byla výměna informaci týkajících se odvětví pojištění. Tato dohoda umožnila navýšení pojistného v rámci povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti týkající se pojistných událostí způsobených motorovými vozidly, plavidly a mopedy, jež není odůvodněno podmínkami trhu.

Vincenzo Manfredi a další požadovali, aby Giudice di pace di Bitonto (Itálie) uložil pojišťovacím společnostem vrátit navýšení pojistného zaplaceného na základě kartelové dohody prohlášené za protiprávní.

Italský soudce položil Soudnímu dvoru Evropských společenství několik předběžných otázek týkajících se práva hospodářské soutěže Společenství (článku 81 ES), aby se dozvěděl, zda tato dohoda porušuje vedle italského zákona o ochraně hospodářské soutěže, také Smlouvu o ES, v rozsahu, v němž se pojišťovací společnosti z jiných členských států vykonávající svou činnost také v Itálii rovněž účastnily sankcionované dohody, zda třetí osoby mohou požadovat odškodnění utrpěné újmy způsobené zakázanou kartelovou dohodou, zda vnitrostátní pravidla, jako jsou pravidla dotčená v původním řízení, týkající se určení příslušných soudů, promlčecích lhůt žalob na náhradu škody, jakož i výše odškodnění jsou v rozporu s článkem 81 ES.

Soudní dvůr konstatuje, že kartelová dohoda, jako je dotčená kartelová dohoda, může rovněž porušovat[1] Smlouvu o ES, pokud s přihlédnutím k vlastnostem vnitrostátního trhu existuje dostatečný stupeň pravděpodobnosti, že tato kartelová dohoda může mít vliv na poskytování dotčeného pojištění v dotčeném členském státě subjekty usazenými v jiných členských státech a že tento vliv není zanedbatelný.

Soudní dvůr dále uvádí, že článek 81 ES má přímé účinky ve vztazích mezi jednotlivci. Z toho vyplývá, že každá osoba se na něj může odvolávat za účelem uplatnění neplatnosti kartelové dohody nebo jednání zakázaného článkem 81 ES a požadovat náhradu utrpěné újmy, pokud existuje příčinná souvislost mezi uvedenou újmou a kartelovou dohodou nebo jednáním zakázaných tímto článkem.

Soudní dvůr konečně rozhodl, že v nepřítomnosti právní úpravy Společenství v této oblasti přísluší členským státům:

– aby určily příslušné soudy a upravily procesní podmínky řízení směřující k zajištění ochrany práv, která procesním subjektům vyplývají z přímého účinku práva Společenství, za předpokladu, že dotčená ustanovení nejsou méně příznivá než ta, která se týkají obdobných žalob vnitrostátní povahy (zásada rovnocennosti), a že v praxi neznemožňují nebo nadměrně neztěžují výkon práv přiznaných právním řádem Společenství (zásada efektivity);

– aby upravily promlčecí lhůty pro požadování náhrady škody způsobené kartelovou dohodou nebo jednáním zakázanými článkem 81 ES a určily kritéria umožňující vymezit rozsah náhrady škody za předpokladu, že jsou dodrženy zásady rovnocennosti a efektivity.

Vnitrostátnímu soudu přísluší ověřit, zda vnitrostátní pravidlo, na základě kterého promlčecí lhůta pro požadování náhrady škody počíná běžet dnem, kdy k zakázané kartelové dohodě nebo jednání došlo, zvláště pokud toto vnitrostátní pravidlo rovněž stanoví krátkou promlčecí lhůtu, která nemůže být přerušena, v praxi znemožňuje nebo nadměrně ztěžuje výkon práva požadovat náhradu škody.

Co se týče rozsahu náhrady škody, Soudní dvůr jednak upřesňuje, že pokud může být v rámci vnitrostátních žalob obdobných žalobám založeným na pravidlech hospodářské soutěže Společenství přiznána zvláštní náhrada škody, jako je exemplární nebo represivní náhrada škody, musí být možné ji rovněž přiznat v rámci posledně uvedených žalob. Krom toho osoby, které utrpěly újmu, musí mít možnost požadovat náhradu nejen skutečné škody, ale i ušlého zisku, jakož i zaplacení úroků.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.
Dostupné jazyky: CS, DE, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL, SK, SL
Úplný text rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=C-295/04
Obecně ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vydání.
Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028


[1] Soudní dvůr konstatuje, že kartelová dohoda, jako je dotčená kartelová dohoda, která porušuje vnitrostátní právo hospodářské soutěže, může rovněž porušovat Smlouvu o ES.


Side Bar