Navigation path

Left navigation

Additional tools

CJE/06/39

3 ta' Mejju 2006

Stampa u Informazzjoni

KOMUNIKAT STAMPA Nru 39/06

3 ta' Mejju 2006

* * *

Membri godda mal-Qorti tal-Gustizzja u mal-Qorti
tal-Prim’Istanza

Udjenza solenni tat-3 ta’ Mejju 2006

Permezz tad-decizjonijiet tar-rapprezentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri tal-Komunitajiet Ewropej tas-6 ta’ April 2006, Antonio Tizzano u Paolo Mengozzi gew mahtura rispettivament Imhallef u Avukat Generali mal-Qorti tal-Gustizzja tal-Komunitajiet Ewropej sas-6 ta’ Ottubru 2006. Enzo Moavero Milanesi gie mahtur Imhallef mal-Qorti tal-Prim’Istanza tal- Komunitajiet Ewropej sal-31 ta’ Awwissu 2007.

Antonio Tizzano, Avukat Generali mal-Qorti tal-Gustizzja mis-7 ta’ Ottubru 2000, jidhol minflok Antonio Mario La Pergola li ezercita l-funjonijiet ta’ Mhallef mal-Qorti tal-Gustizzja mis-7 ta’ Ottubru 1994 sal-31 ta’ Dicembru 1994, dawk ta’ Avukat Generali mill-1 ta’ Jannar 1995 sa l-14 ta’ Dicembru 1994 u mill-gdid dawk ta’ Mhallef mal-Qorti tal-Gustizzja mill-15 ta’ Dicembru 1999. Paolo Mengozzi, Imhallef mal-Qorti tal-Prim’Istanza mill-4 ta’ Marzu 1998, jidhol minflok Antonio Tizzano fil-funzjonijiet ta’ Avukat Generali fil-Qorti talGustizzja. Enzo Moavero Milanesi jidhol minflok Paolo Mengozzi fil-funzjonijiet ta’ Mhallef mal-Qorti tal-Prim’Istanza. Illum inzammet udienza solenni fil-Qorti tal-Gustizzja fl-okkazjoni tat-tluq ta’ Antonio Mario La Pergola kif ukoll tad-dhul fis-servizz ta’ Antonio Tizzano, Paolo Mengozzi u Enzo Moavero Milanesi.

Antonio Mario La Pergola

Imwieled fl-1931; professor tad-Dritt Kostituzzjoniali u tad-Dritt Pubbliku Generali u Komparattiv (Universitajiet ta’ Padova, ta’ Bologna u ta’ Ruma) ; membru tal-Kunsill Superjuri tal-Magistratura (1976-1978), Membru tal-Qorti Kostituzzjonali u President tal- Qorti Kostituzzjonali (1986-1987) ; Ministru ghall-Politika Komunitarja (1987-1989) ; Membru tal-Parlament Ewropew (1989-1994) ; Imhallef fil-Qorti tal-Gustizzja mis-7 ta’ Ottubru 1994 sal-31 ta’ Dicembru 1994 ; Avukat Generali mill-1 ta’ Jannar 1995 sa l-14 ta’ Dicembru 1999, Imhallef tal-Qorti tal-Gustizzja mill-15 ta’ Dicembru 1999 sat-3 ta’ Mejju 2006.

Antonio Tizzano

Imwieled fl-1940 ; kellu diversi inkarigi ta’ taghlim ma’ universitajiet Taljani ; Kunsillier Guridiku fir-rapprezentanza permanenti ta’ l-Italja fi hdan il-Komunitajiet Ewropej (1984- 1992) ; Avukat fil-Corte di Cassazione u fi qrati gholja ohra; membru tad-delegazzjoni Taljana fl-okkazjoni tan-negozjati internazzjonali u konferenzi intergovernattivi, fosthom dawk li huma relatati ma’ l-Att Uniku Ewropew u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea; responsabbli ghal diversi pubblikazzjonijiet; membru ta’ grupp ta’ esperti indipendenti mwaqqaf sabiex jezaminaw l-finanzi tal-Kummissjoni Ewropea (1999) ; professur tad-Dritt Ewropew, direttur ta’l-Istitut tad-Dritt Internazzjonali u Ewropew ta’ l-Università ta’ Ruma; Avukat Generali mal-Qorti tal-Gustizzja mis-7 ta’ Ottubru 2000 sat-3 ta’ Mejju 2006.

Paolo Mengozzi

Imwieled fl-1938 ; Professur tad-Dritt Internazzjonali u inkarigat mill-Jean Monnet Chair of European Community Law ta’ l-Università ta’ Bologna ; Duttur honoris causa ta’ l- Università Carlos III ta’ Madrid ; visiting professor ta’ l-universitajiet John Hopkins (Bologna Cener), St Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Athens) u ta’ l-Institut Universitaire International (Lussemburgu); koordinatur tal-European Business Law Pallas Program, organizzat fi hdan l-Università ta’ Nijmegen; membru tal-Kumitat Konsultattiv tal- Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej ghall-kuntratti pubblici; Vici Segretarju ta’ l-Istat ghall-Industrija u l-Kummerc matul is-semestru tal-Presidenza Taljana tal-Kunsill; membru tal-grupp ta’ riflessjoni tal-Komunità Ewropea dwar l-Organizzazzjoni Dinjija ghall- Kummerc (WTO), u Direttur ghas-sessjoni 1997 tac-Centru ghar-Ricerka ta’ l-Akkademja tad-Dritt Internazzjonali ta’ The Hague li huwa ddedikat ghall-Organizzazzjoni Dinjija tal- Kummerc; Imhallef tal-Qorti tal-Prim’Istanza mill-4 ta’ Marzu 1998 sat-3 ta’ Marzu 2006.

Enzo Moavero Milanesi

Imwieled fl-1954; duttur fil-ligi (Università La Sapienza, Ruma) ; studji fid-dritt Komunitarju (Collège d’Europe, Bruges) ; irregistrat fl-Avukatura , ezercita l-professjoni ta’ avukat (1978- 1983); responsabbli tal-kors fid-Dritt Komunitarju ta’ l-universitajiet La Sapienza, Ruma (1993-1996), Luiss, Ruma (1993-1996 u 2002-2006) u Bocconi (Milan) (1996-2000) ; Kunsillier ghall-kwistjonijiet Komunitarji mal-Prim Ministru Taljan (1993-1995) ; ufficjal mal-Kummissjoni Ewropea: kunsillier guridiku u sussegwentement kap ta’ l-Ufficcju tal-Vici President (1989-1992), Kap ta’ Kabinett tal-Kummissarju responsabbli ghas-‘Suq Intern’ u l- ‘Kompetizzjoni’, direttur mad-Direttorat Generali tal-Kompetizzjoni (1999-2002), Assistent Segretarju Generali tal-Kummissjoni Ewropea (2002-2005), Direttur Generali ta’ l-Ufficcju tal-Kunsillieri Politici (2006) .

Dokument mhux ufficjali g©¤all-u¿u tal-mezzi tal-komunikazzjoni li ma jorbotx lill-Qorti talGustizzja
Lingwi disponibbli: kollha
G©¤al aktar informazzjoni, int mitlub tikkuntattja lil Christopher Fretwell
Tel: (00352) 4303 3355 Fax: (00352) 4303 2731
Filmati ta' l-udjenza formali huma disponibbli fuq EbS “Europe by Satellite”,
servizz mog©¤ti mill-Kummissjoni Ewropea,
Direzzjoni Generali ta' l-Istampa u Komunikazzjoni
L-2920 il-Lussemburgu, Tel: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249
jew B-1049 Brussell, Tel: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956


Side Bar