Navigation path

Left navigation

Additional tools

CJE/06/39

2006. gada 3. maija

Prese un informacija

PAZINOJUMS PRESEI Nr. 39/06

2006. gada 3. maija

* * *

Jaunie tiesas un Pirmas nstances tiesas locekli

2006. gada 3. maija sviniga sede

Ar Eiropas Kopienu dalibvalstu parstavju 2006. gada 6. aprila lemumiem Antonio Ticano [Antonio Tizzano] un Paolo Mengoci [Paolo Mengozzi] attiecigi tika iecelti par Eiropas Kopienu Tiesas tiesnesi un generaladvokatu lidz 2006. gada 6. oktobrim un Enco Moavero Milanesi [Enzo Moavero Milanesi] tika iecelts par Eiropas Kopienu Pirmas instances tiesas tiesnesi lidz 2007. gada 31. augustam.

Antonio Ticano, kurš kopš 2000. gada 7. oktobra bija Tiesas generaladvokats, stajas Antonio Mario La Pergolas [Antonio Mario La Pergola] vieta, kurš Tiesas tiesneša amata bija no 1994. gada 7. oktobra lidz 1994. gada 31. decembrim, generaladvokata amata – no 1995. gada 1. janvara lidz 1999. gada 14. decembrim un atkartoti tiesneša amata – kopš 1999. gada 15. decembra. Paolo Mengoci, kurš kopš 1998. gada 4. marta bija Pirmas instances tiesas tiesnesis, stajas Antonio Ticano vieta Tiesas generaladvokata amata. Enco Moavero Milanesi stajas Pirmas instances tiesas tiesneša amata Paolo Mengoci vieta.

Šodien Tiesa notika sviniga sede sakara ar Antonio Mario La Pergolas aiziešanu no darba, ka ari Antonio Ticano, Paolo Mengoci un Enco Moavero Milanesi stašanos amata.

Antonio Mario La Pergola

dzimis 1931. gada; konstitucionalo tiesibu un visparigo publisko un salidzinošo tiesibu profesors (Padujas, Bolonas un Romas universitates); Augstakas magistratu padomes loceklis (1976–1978); Konstitucionalas tiesas loceklis un priekšsedetajs (1986–1987); Kopienu politikas ministrs (1987–1989); Eiropas Parlamenta deputats (1989–1994); no 1994. gada 7. oktobra lidz 1994. gada 31. decembrim – Tiesas tiesnesis; no 1995. gada 1. janvara lidz 1999. gada 14. decembrim – generaladvokats, no 1999. gada 15. decembra lidz 2006. gada 3. maijam – Tiesas tiesnesis.

Antonio Ticano

dzimis 1940. gada; pasniedzejs Italijas universitates; juriskonsults Italijas pastavigaja parstavnieciba Eiropas Kopienas (1984–1992); advokats Kasacijas tiesa un citas augstakajas tiesas; Starptautisko sarunu un stapvaldibu konferenču Italijas delegacijas loceklis, tostarp ari par Vienoto Eiropas Aktu un Ligumu par Eiropas Savienibu; dažadu publikaciju autors; neatkarigo ekspertu grupas Eiropas Komisijas finanšu kontrolei loceklis (1999); Eiropas tiesibu profesors, Romas Universitates Starptautisko un Eiropas tiesibu instituta direktors; no 2000. gada 7. oktobra lidz 2006. gada 3. maijam – Tiesas generaladvokats; kopš 2006. gada 4. maija – Tiesas tiesnesis.

Paolo Mengoci

dzimis 1938. gada; Bolonas Universitates starptautisko tiesibu profesors un Jean Monnet Kopienu tiesibu katedras (chaire Jean Monnet) profesors; Madrides Carlos III Universitates honoris causa doktors; viesprofesors Johns Hopkins (Bolonas centrs), St. Johns (Nujorka), Georgetown, Paris-II un Georgia (Atenas) universitates un Institut universitaire international (Luksemburga); Nimegenas [Nimègue] Universitates European Business Law Pallas Program koordinators; Eiropas Kopienu Komisijas Konsultativas komitejas publisko iepirkumu jautajumos loceklis; Rupniecibas un tirdzniecibas valsts sekretara vietnieks Italijas Padomes prezidenturas semestra laika; Eiropas Kopienu Pasaules tirdzniecibas organizacijas (PTO) darba grupas loceklis un Hagas Starptautisko tiesibu akademijas Petniecibas centra 1997. gada sesijas par PTO jautajumiem direktors; no 1998. gada 4. marta lidz 2006. gada 3. maijam – Pirmas instances tiesas tiesnesis; kopš 2006. gada 4. maija – Tiesas generaladvokats.

Enco Moavero Milanesi

dzimis 1954. gada; tiesibu zinatnu doktors (La Sapienza Universitate, Roma); Kopienu tiesibu studijas (Eiropas Koledža, Brige); uznemts advokatu kolegija, darbojas ka advokats (1978–1983); Kopienu tiesibu lektors La Sapienza Universitate (Roma, 1993–1996), Luiss Universitate (Roma, 1993–1996 un 2002–2006) un Bocconi Universitate (Milana, 1996– 2000); Italijas premjerministra padomnieks ar Kopienu saistitajos jautajumos (1993–1995); Eiropas Komisijas ierednis: juriskonsults un pec tam priekšsedetaja vietnieka kabineta vaditajs (1989–1992), par iekšejo tirgu un konkurenci atbildiga komisara kabineta vaditajs, Konkurences generaldirektorata direktors (1999–2002), Eiropas Komisijas generalsekretara vietnieks (2002–2005), Politisko padomnieku biroja generaldirektors (2006); kopš 2006. gada 3. maija – Pirmas instances tiesas tiesnesis.

Neoficials dokuments plašsazinas lidzeklu vajadzibam, kas Tiesai nav saistošs.
Pieejams šadas valodas: visas.
Ja velaties iegut plašaku informaciju, sazinieties ar Giti Štadleri [Gitte Stadler],
talr.: (00352) 4303 3127, fakss: (00352) 4303 3656
Svinigas sedes atteli ir pieejami “Europe by Satellite” (EbS),
ko piedava Eiropas Komisija, Preses un komunikaciju generaldirektorats,
L-2920 Luksemburga, talr.: (00352) 4301 35177, fakss: (00352) 4301 35249
vai B-1049 Brisele, talr.: (0032) 2 2964106, fakss: (0032) 2 2965956


Side Bar