Skip to main content

O iniciatíve

Ambície, harmonogram a počiatočná štruktúra

A sketch of a cyclist who is pedaling fast, with a person on a wheelchair attached to his bicycle

 

Iniciatíva nový európsky Bauhaus spája európsku zelenú dohodu s prostredím, v ktorom žijeme. Vyzýva všetkých Európanov, aby spoločne navrhli a vybudovali udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť, ktorá bude krásna pre naše oči, myseľ a dušu.

Nový európsky Bauhaus je tvorivé a interdisciplinárne hnutie v štádiu formovania a vy môžete byť jeho súčasťou.

 • Ide o platformu na experimentovanie a spájanie, ktorá podporuje spoluprácu medzi mysliteľmi a tvorcami, ktorí chcú navrhnúť spôsoby spolunažívania v budúcnosti.
 • Predstavuje spojenie medzi svetom vedy a techniky a svetom umenia a kultúry.
 • Je pozvánkou k zmene perspektívy a nazeraniu na naše ekologické a digitálne výzvy ako na príležitosti na transformáciu nášho života k lepšiemu.
 • Ide o nový prístup k spoločnému hľadaniu inovatívnych riešení zložitých spoločenských otázok prostredníctvom spoločnej tvorby. Cieľom iniciatívy je formovať naše myslenie, správanie a trhy na základe nových spôsobov života a budovania, a to aj ovplyvňovaním verejného obstarávania.

Nový európsky Bauhaus bude:

 • Zbližovať občanov, odborníkov, podniky a inštitúcie, ako aj uľahčovať rozhovory s cieľom dosiahnuť cenovo dostupnejšie a prístupnejšie životné priestory zajtrajška. 
 • Mobilizovať dizajnérov, architektov, inžinierov, vedeckých pracovníkov, študentov a tvorivé mysle z rôznych disciplín s cieľom vytvoriť predstavu o udržateľnom životnom štýle v Európe aj mimo nej.
 • Usilovať sa o zlepšenie kvality našich životných skúseností. Zdôrazňovať hodnoty jednoduchosti, funkčnosti a obehovosti materiálov bez toho, aby to bolo na úkor pohodlia a príťažlivosti v našom každodennom živote.
 • Poskytovať finančnú podporu inovačným myšlienkam a výrobkom prostredníctvom ad hoc výziev na predkladanie návrhov a koordinovaných programov zahrnutých do viacročného finančného rámca.
Všeobecné publikácie18 január 2021
The New European Bauhaus explained

A two-page note containing all the key features of this initiative

English
(556.57 KB - PDF)
Stiahnuť 

 

Aké sú ďalšie konkrétne kroky?

Nový európsky Bauhaus sa uskutoční v troch fázach: Spoločné koncipovanie, realizácia a rozširovanie

Fázy sa budú čiastočne prekrývať, keďže sa jednotlivci a komunity so záujmom o prvotné nápady s najväčšou pravdepodobnosťou stanú partnermi pri realizácii a rozširovaní iniciatívy. Nový európsky Bauhaus sa uskutočňuje v skorších fázach prostredníctvom otvorených dialógov s cieľom formovať koncepciu v rámci rozsiahleho procesu spoločnej tvorby. Zároveň je potrebné v rámci iniciatívy vytvoriť rámec realizácie s cieľom zosúladiť svoje činnosti s prebiehajúcim plánovaním viacročného finančného rámca.

Spoločné koncipovanie

A sketch of a tree. The roots are visible, and the soil is fertile.

Od októbra 2020 do leta 2021

V tejto fáze začíname formovať hnutie zhromažďovaním a prepájaním, čo považujeme za konkrétne súčasné príklady, ktoré ilustrujú zásady nového európskeho Bauhausu. Najinšpiratívnejšie príspevky budú pomáhať zainteresovaným osobám organizovať, podnecovať a zúčastňovať sa na dialógu. Súbor nástrojov pre kampaň je k dispozícií na podnecovanie dialógu, ako aj na štruktúrované zhromažďovanie nových nápadov a poznatkov.

Skupina na vysokej úrovni s významnými mysliteľmi a odborníkmi z praxe, vytvorená na základe série pološtruktúrovaných rozhovorov, bude slúžiť ako konzultačné fórum pre nápady a jej členovi budú vyslancami komunít. Na základe získaných príkladov a na to nadväzujúcich diskusií sa ozrejmí, ako môže iniciatíva nový európsky Bauhaus posilniť, rozšíriť a podporiť vytváranie krásnych, udržateľných a inkluzívnych priestorov.

Výsledkom fázy spoločného koncipovania bude podporný rámec založený na programoch EÚ vrátane výzvy na predkladanie návrhov na pilotné projekty v jednotlivých členských štátoch EÚ, v ktorých sa koncepcia nového Bauhausu začne uplatňovať.

V lete 2021 sa budú udeľovať špeciálne ocenenia vynikajúcim súčasným príkladom – vybraným spomedzi zhromaždených a širšou komunitou preskúmaných/integrovaných príkladov – ktoré samy osebe už dnes spájajú udržateľnosť, kvalitu skúsenosti a inkluzivitu.

 1. Vymedzenie koncepcie a štruktúry zapojenia
  • Ako zabezpečíme čo najširšiu účasť? Ako môžeme zahrnúť rôzne komunity a kultúry?
  • Ako môžeme pomôcť komunitám, s ktorými spolupracujeme, pochopiť, ako sa na tom môžu podieľať?
  • Na ktorých ekosystémoch budujeme?
  • Aké sú kritériá úspechu konečného výsledku?
  • Aký druh príslušných nástrojov je k dispozícii?
  • Aký druh realizácie možno zvážiť?
 2. Zapojenie a zhromažďovanie
  • Ako sa vysoká kvalita, udržateľnosť, inkluzivita a cenová dostupnosť premietne v našich komunitách?
  • Aké sú možné medzery?
  • Ktoré témy sa môžu objaviť?
  • Ktoré body sú vhodné pre možné zásahy?
 3. Tvorba nápadov
  • Aké výzvy a potreby by mohli byť hnacou silou výziev na predkladanie návrhov?
  • Ako budeme merať zmeny?
  • Akým spôsobom podporíme zmenu, ktorá je najprospešnejšia?

Realizácia

The same sketch of a tree, the trunk represents the five pilots

Od septembra 2021

Táto fáza sa začne vytvorením a implementáciou pilotných projektov v rámci iniciatívy nový európsky Bauhaus, ktoré budú podporované osobitnými výzvami na predkladanie návrhov. Dôsledne sa budú sledovať a monitorovať v rámci režimu „komunita praxe“ s cieľom podeliť sa o skúsenosti získané z týchto prvých experimentov.

Fáza rozširovania sa následne zameria na šírenie dobrých nápadov v celej Európe aj mimo nej. Pôjde o vytváranie sietí a výmenu poznatkov s cieľom určiť otvorené a opakovateľné metódy, riešenia a prototypy a sprístupniť ich mestám, lokalitám, architektom a návrhárom. Kľúčová bude spolupráca s občanmi, podnikmi, akademickou obcou, ako aj posilňovanie inštitucionálnych kapacít v mestách.

Sprievodné iniciatívy a ďalšie politické nástroje nad rámec výzvy na predkladanie návrhov dodajú hnutiu dodatočnú štruktúrovanú podobu a budú ho rozširovať prostredníctvom digitálnych sietí a platforiem angažovanosti.

Rozširovanie

The same sketch of a tree, the fruits are highlighted

Od januára 2023

V tretej fáze sa pozornosť zameria na posilňovanie vzniknutých nápadov a činností a oslovovanie širšieho publika v Európe aj mimo nej. 

Pôjde o vytváranie sietí a systematickú výmenu poznatkov medzi účastníkmi a odborníkmi z praxe – určovanie najlepších metód, riešení a prototypov a ich sprístupnenie pre mestá, lokality, architektov a návrhárov. Kľúčové bude udržiavanie otvoreného dialógu a prepájanie účastníkov s existujúcimi sieťami.

Napokon sa v rámci iniciatívy nový európsky Bauhaus podporí vznik vedúcich trhov pre krásne, udržateľné, inkluzívne spôsoby života.

Ste pripravený zapojiť sa?

Spoločne budujeme komunitu, ktorá bude spoločne koncipovať túto iniciatívu. Viac sa dozviete tu.

Prehľad a predstavenie