Skip to main content

Algatusest

Eesmärgid, ajakava ja esialgne struktuur.

A sketch of a cyclist who is pedaling fast, with a person on a wheelchair attached to his bicycle

 

Uus „Euroopa Bauhaus“ toob Euroopa rohelise kokkuleppe meie elukeskkonda. Selles kutsutakse kõiki eurooplasi tegema koostööd, et töötada välja ja viia ellu visioon kestlikust ja kaasavast tulevikust, mis pakuks ilu silmale, meelele ja hingele.

Uus „Euroopa Bauhaus“ on loominguline interdistsiplinaarne liikumine, milles võite osaleda!

 • See on eksperimenteerimise ja teabevahetuse platvorm, mis tugevdab koostööd mõtlejate ja osalejate vahel, kes soovivad kujundada meie tulevasi eluviise.
 • See on ühenduslüli teaduse ja tehnoloogia ning kultuuri- ja kunstimaailma vahel.
 • See nõuab uut perspektiivi ning seda, et meie keskkonnaalaseid ja digitaalseid väljakutseid nähtaks võimalusena muuta meie elu paremaks.
 • See on uus lähenemisviis keerukatele ühiskondlikele probleemidele uuenduslike lahenduste leidmiseks koosloome teel. Algatuse eesmärk on kujundada meie mõtteviisi, käitumist ja turgusid kooskõlas uute elu- ja ehitusstiilidega, mõjutades sealhulgas riigihankeid.

Uus „Euroopa Bauhaus:“

 • hõlbustab elanike, ekspertide, ettevõtete ja institutsioonide vahelisi kontakte ning arutelusid selle üle, kuidas muuta tuleviku eluhooned taskukohasemaks ja kättesaadavamaks
 • mobiliseerib eri valdkondade disainerid, arhitektid, insenerid, teadlased, üliõpilased ja loovjõud, et mõtestada ümber kestlik eluviis Euroopas ja kaugemal;
 • püüab parandada meie elukvaliteeti. Selles rõhutatakse materjalide lihtsuse, funktsionaalsuse ja ringluse eeliseid, alahindamata seejuures vajadust mugavuse ja atraktiivsuse järele igapäevaelus;
 • annab rahalist abi uuenduslikele ideedele ja toodetele konkreetsete projektikonkursside ja kooskõlastatud programmide kaudu mitmeaastase finantsraamistiku raames.
Üldväljaanded18 jaanuar 2021
The New European Bauhaus explained

A two-page note containing all the key features of this initiative

English
(556.57 KB - PDF)
Laadi alla 

 

Millised on järgmised konkreetsed sammud?

Uus „Euroopa Bauhaus“ on kolmeetapiline algatus: ühine kavandamine, rakendamine ja tulemuste levitamine.

Need etapid toimuvad osaliselt paralleelselt, sest kõige tõenäolisemalt saavad algsetest ideedest huvitatud inimestest ja kogukondadest partnerid, kes algatust rakendavad ja seda edendavad. Algatuse varases etapis toimuvad avalikud arutelud, et arendada kontseptsiooni ulatusliku ühise kavandamise protsessi raames. Samal ajal tuleb luua algatuse rakendamise raamistik kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku käimasoleva kavandamisega.

Ühine kavandamine

A sketch of a tree. The roots are visible, and the soil is fertile.

Oktoober 2020 kuni suvi 2021

Selles etapis hakkame algatust kujundama, kogudes kokku konkreetsed ja kaasaegsed näited, mis tutvustavad uue „Euroopa Bauhausi“ põhimõtteid. Kõige inspireerivamad näited on kasulikud kõigile huvitatud pooltele arutelude korraldamisel, algatamisel ja korraldamisel. Arutelude algatamiseks ning ideede kogumiseks on olemas spetsiaalne töövahend.

Kõrgetasemeline ümarlaud, mis toob temaatiliste intervjuude raames kokku juhtivad mõtlejad ja osalejad, annab ideedele üldise kandepinna. Selle liikmed tegutsevad kogukonnas ka algatuse saadikutena. Kogutud näidete ja arutelude põhjal saab selgeks, kuidas uus „Euroopa Bauhausi“ algatus saab stimuleerida, hoogustada ja toetada kaunite, kestlike ja kaasavate paikade loomist.

Ühise kavandamise etapi tulemuseks on ELi programmidel põhinev toetusraamistik, sealhulgas projektikonkurss katseprojektide jaoks erinevates ELi riikides, kus rakendatakse uut Bauhausi kontseptsiooni.

2021. aasta suvel antakse eriauhinnad väljapaistvate kaasaegsete näidete eest, milles on juba ühendatud kestlikkus, kasutajate kogemustel põhinev kvaliteet ja kaasatus. Võitjad valitakse näidete hulgast, mille on kogunud ja läbi vaadanud/kinnitanud laiendatud kogukond.

 1. Kontseptsioon
  Kontseptsiooni ja kaasamisstruktuuri määratlus
  • Kuidas tagada võimalikult laialdane osalemine? Kuidas kaasata erinevaid kogukondi ja kultuure?
  • Kuidas aidata mõista nende kogukondade panust, kellega me suhtleme?
  • Millised on asjaomased ökosüsteemid?
  • Millal on lõpptulemus edukas?
  • Milliseid vahendeid on võimalik kasutada?
  • Milliseid rakendamisvõimalusi võiks kaaluda?
 2. Kaasamine ja kasu
  Kaasamine ja kasu
  • Milline tähendus on kontseptsioonidel „kvaliteetne“, „kestlik“, „kaasav“ ja „taskukohane“ meie kogukondades?
  • Millised on võimalikud puudujäägid?
  • Millised on esilekerkivad teemad?
  • Milliseid küsimusi tuleks käsitleda?
 3. Ideede tutvustamine
  Ideede tutvustamine
  • Millised probleemid ja vajadused võiksid olla projektikonkursside liikumapanevaks jõuks?
  • Kuidas muutusi mõõta?
  • Kuidas toetada kõige kasulikumaid muutusi?

Rakendamine

The same sketch of a tree, the trunk represents the five pilots

Alates septembrist 2021

See etapp algab uue „Euroopa Bauhausi“ katseprojektide loomise ja rakendamisega, mida toetavad konkreetsed projektikonkursid. Neid jälgitakse hoolikalt „praktikakogukonna“ raames, et hõlbustada esimestest katsetest saadud kogemuste jagamist.

Seejärel keskendutakse levitamisetapis heade ideede levitamisele Euroopas ja kaugemal. See hõlmab võrgustike loomist ja teadmiste jagamist, et leida avatud ja taaskasutatavaid meetodeid, lahendusi ja prototüüpe ning teha need kättesaadavaks linnadele, kogukondadele, arhitektidele ja projekteerijatele. Elanike, ettevõtete ja akadeemiliste ringkondade kaasamine ning linnade institutsioonilise suutlikkuse suurendamine on selles püüdluses otsustava tähtsusega.

Lisaks projektikonkursile aitavad kõrvalalgatused ja täiendavad poliitikavahendid liikumist edasi arendada ja seda tutvustada digitaalsete võrgustike ja osalusplatvormide kaudu.

Tulemuste levitamine

The same sketch of a tree, the fruits are highlighted

Alates jaanuarist 2023

Kolmandas etapis keskendutakse tekkinud ideedele ja meetmetele laiema kõlapinna andmisele ning suurema hulga huvilisteni jõudmisele Euroopas ja kaugemal. 

Selles etapis on oluline võrgustike loomine ja süstemaatiline teadmiste vahetamine osalejate ja spetsialistide vahel, aga ka parimate meetodite, lahenduste ja prototüüpide kindlakstegemine ning nende kättesaadavuse tagamine linnadele, kogukondadele, arhitektidele ja projekteerijatele. Oluline on hoida arutelud avatuna ja kaasata osalejad olemasolevatesse võrgustikesse.

Uus „Euroopa Bauhaus“ toetab ka juhtivate turgude tekkimist kaunite, kestlike ja kaasavate eluviiside valdkonnas.

Soovite osaleda?

Loome kogukonna, mis kujundab seda algatust üheskoos. Lisateavet saate siit.

Ülevaade ja sissejuhatus