RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Deze verordening herschikt de oprichtingsverordening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) en voorziet in een uitbreiding van diens takenpakket. Het waarnemingscentrum heeft als taak de Europese Unie (EU) en de EU-landen objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie te verschaffen over drugs en drugsverslaving en over de gevolgen daarvan op Europees niveau.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (herschikking).

SAMENVATTING

Een herschikking van Verordening (EEG) nr. 302/93 van de Raad tot oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) was noodzakelijk geworden om de ontwikkelingen in de Europese Unie (EU) te kunnen volgen. De verordening diende ook te worden bijgewerkt met het oog op de verruiming van de taakstelling van het waarnemingscentrum betreffende het onderzoek naar nieuwe trends inzake drugsgebruik en vooral polydrugsgebruik (het gelijktijdige gebruik van illegale drugs en legale drugs of geneesmiddelen).

Taak en werkzaamheden

Het EWDD heeft tot taak statistische, documentaire en technische informatie over drugs en drugsverslaving te verzamelen en te verwerken, zodat de EU en de EU-landen zich een algemeen beeld kunnen vormen van de drugssituatie in Europa wanneer zij op hun respectieve bevoegdheidsterreinen maatregelen nemen of acties uitstippelen. Het waarnemingscentrum mag de grenzen van deze opdracht niet overschrijden en mag geen persoonsgegevens verzamelen.

Deze herschikte verordening breidt het takenpakket van het waarnemingscentrum uit. Aan de bestaande taak van het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens wordt ook het verwerken van gegevens over opkomende trends op het gebied van drugsgebruik toegevoegd. De nieuwe verordening benadrukt voorts het belang van informatie-uitwisseling over de in de EU-landen bestaande beste praktijken.

De prioritaire actiegebieden van het EWDD zijn:

 • observatie van het verschijnsel drugs en opkomende trends, vooral inzake polydrugsgebruik;
 • verlenen van follow-up aan drugsgerelateerde problemen, verstrekken van informatie over de beste praktijken in de EU-landen en bevorderen van de onderlinge uitwisseling van zulke praktijken;
 • instandhouding van een stelsel van snelle informatiedeling en evaluatie van de gevaren bij het gebruik van de nieuwe psychotrope stoffen;
 • ontwikkeling van hulpmiddelen en instrumenten ter bevordering van follow-up en evaluatie, door de EU-landen en de Commissie, van hun respectieve drugsbeleid.

De organisatie en de werkmethoden van het EWDD moeten stroken met het objectieve karakter van de nagestreefde resultaten, dat wil zeggen vergelijkbaarheid en verenigbaarheid van de bronnen en methoden inzake de informatie over drugs. Zo vervult het EWDD de volgende taken:

 • verzamelen en analyseren van bestaande gegevens;
 • verbetering van de methodes voor gegevensvergelijking;
 • verspreiding van gegevens;
 • samenwerking met Europese en internationale organisaties en met derde landen;
 • verspreiding van informatie over nieuwe ontwikkelingen en trends.

Een wetenschappelijk comité verleent het EWDD de nodige bijstand.

Het waarnemingscentrum beschikt ook over een Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving (Reitox). Dit netwerk omvat één knooppunt per EU-land en per land dat een akkoord voor deelname aan het EWDD heeft gesloten, alsook een knooppunt van de Commissie.

Het waarnemingscentrum dient rekening te houden met werkzaamheden die reeds zijn verricht door andere instanties, zoals de Europese Politiedienst (Europol).

Juridische en organisatorische status

Het waarnemingscentrum bezit rechtspersoonlijkheid. Elke beroepsprocedure die ertegen wordt ingesteld, valt onder de rechtsbevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EHJ). Het hoofdkwartier van het waarnemingscentrum is in Lissabon (Portugal) gevestigd.

Het EWDD wordt geleid door een directeur, die verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur. De raad van bestuur van het waarnemingscentrum, die wordt bijgestaan door een uitvoerend comité, is verantwoordelijk voor de goedkeuring van:

 • de driejarige werkprogramma’s;
 • de jaarlijkse werkprogramma’s (in het kader van de driejarige werkprogramma’s);
 • de jaarverslagen.

Het EWDD staat ook open voor derde landen die evenveel belang hechten aan de drugsproblematiek als de EU en de EU-landen. De status van de leden van de raad van bestuur die deze landen vertegenwoordigen wordt in de verordening nader omschreven.

Het EWDD vervult zijn taken geleidelijk naargelang de doelstellingen van de driejarige en jaarlijkse werkprogramma’s en de beschikbare middelen. Elke zes jaar geeft de Commissie opdracht voor een externe evaluatie, die ook betrekking dient te hebben op het Reitox-netwerk.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 1920/2006

16.1.2007

-

L 376, 27.12.2006

Laatste wijziging: 17.05.2011

Zie ook

 • De website van het EWDD (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven