Mācību stūrītis

Privātuma aizsardzības paziņojums attiecībā uz mācību stūrīti

DO SHONRAÍ PEARSANTA A CHOSAINT

Sa ráiteas príobháideachais seo, tugtar eolas duit faoi
phróiseáil agus cosaint do shonraí pearsanta.

 

An oibríocht phróiseála: Cúinne na foghlama
An Rialaitheoir Sonraí: Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide, Stiúrthóireacht A, Aonad A.2
Tagairt taifid:  DPR-EC-03612.1

1.        Réamhrá

Tá an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’ anseo feasta) tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus do do phríobháideachas a urramú. Déanann an Coimisiún sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001).

Sa ráiteas príobháideachais seo, mínítear na fáthanna a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta, an dóigh a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear an fhaisnéis sin, agus na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Tugtar ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, agus sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

Baineann an ráiteas príobháideachais seo le próiseáil sonraí pearsanta ag an gCoimisiún agus é ag bainistiú seirbhísí Chúinne na Foghlama, seirbhísí atá á riar ag Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide sa Choimisiún Eorpach, Aonad A.2 (COMM.A.2 – Rialaitheoir Sonraí cothrománach thar ceann an Choimisiúin) agus ag na haonaid atá freagrach as gníomhaíochtaí a bhaineann le Cúinne na Foghlama i roinn nó i seirbhís inniúil an Choimisiúin a phróiseáil.

2.        Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Is suíomh gréasáin é Cúinne na Foghlama a chuireann ábhair agus seirbhísí teagaisc ar fáil i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus a thugann an deis d'úsáideoirí eolas a chur ar an Aontas Eorpach ar bhealach siamsúil. Stór cluichí, tráth na gceist agus ábhair foghlama agus teagaisc atá dírithe ar an Aontas Eorpach agus na tairbhí a bhaineann saoránaigh na hEorpa as is ea Cúinne na Foghlama, stór atá dírithe go príomha ar dhaltaí agus ar mhúinteoirí bunscoile agus meánscoile. Is é Aonad na Seirbhíse Eagarthóireachta agus na For-rochtana Spriocdhírithe in Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide sa Choimisiún Eorpach a bhainistíonn an suíomh gréasáin.

Bunaítear próiseáil sonraí pearsanta ar chlárú deonach an úsáideora lena mbaineann. Bailítear sonraí chun oibriú agus bainistiú sheirbhísí Chúinne na Foghlama ar líne a éascú, agus féadfaidh na seirbhísí seo a leanas a bheith mar chuid díobh:

 • cluichí, comórtais, agus idirghníomhaíocht leis na rannpháirtithe sa chomórtas;
 • fóram ar líne d'úsáideoirí atá cláraithe;
 • nasc chuig an siopa ar líne áit ar féidir le húsáideoirí foilseacháin a ordú díreach ó shuíomh gréasáin Chúinne na Foghlama (DPO-1281-14);
 • foirm aiseolais is féidir le cuairteoirí chuig an suíomh gréasáin a úsáid chun aiseolas a thabhairt ar na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu, chun fabhtanna/fadhbanna teicniúla a thuairisciú agus chun tráchtaireachtaí spontáineacha a fhágáil maidir le hábhair an tsuímh. Iarrtar ar chuairteoirí a úsáideann an suíomh ar an gcaoi sin seoladh ríomhphoist a chur ar fáil ionas go bhféadfaí soiléiriú a iarradh orthu más gá, agus ceisteanna a fhreagairt (DPR-EC-01064.1).

3.        Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil ar na cúiseanna seo a leanas:

 • toiliú tugtha agat do shonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch sonrach amháin nó níos mó (Airteagal 5(1)(d) de Rialachán (AE) 2018/1725).

Tá gá le toiliú ón duine is ábhar do na sonraí le haghaidh gníomhaíochtaí próiseála ar leith. I gcomhréir le hAirteagal 3(15) agus Airteagal 7 de Rialachán (AE) 2018/1725, ní mór an toiliú a thabhairt faoi shaoirse agus ní mór é a bheith sonrach, feasach agus gan athbhrí.

Faightear an cead sin go díreach uait nuair a liostálann tú le seirbhísí Chúinne na Foghlama.

 • is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don institiúid nó don chomhlacht de chuid an Aontais (Airteagal 5(1)(a) de Rialachán 2018/1725).

I gcomhréir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2020 (COM(2019)600), is cúram seirbhíse poiblí iad oibríochtaí próiseála a bhaineann le bainistiú seirbhísí oideachasúla Chúinne na Foghlama agus uirlisí ilmheán agus cumarsáide eile a bhaineann leis an Aontas chun eolas ginearálta a sholáthar do gach saoránach maidir le hobair institiúidí an Aontais, cúram seirbhíse poiblí a n-eascraíonn as sainchumais an Choimisiúin ar an leibhéal institiúideach, mar a fhoráiltear in Airteagal 58(2) de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).

4.        Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Tá sé de rogha agat a bheith páirteach agus cead a thabhairt tuilleadh eolais a fháil mar aon le toiliú a thabhairt teagmháil a dhéanamh leat le haghaidh soiléirithe agus freagraí ar cheisteanna a chuirtear. Má roghnaíonn tú a bheith páirteach, ní bhailímid agus ní dhéanaimid ach na sonraí is gá chun teagmháil a dhéanamh leat a phróiseáil (i.e. d'ainm agus do sheoladh ríomhphoist).

Tá sé de rogha agat freisin a bheith páirteach agus toiliú a thabhairt do shonraí a phróiseáil más mian leat foilseacháin a ordú go díreach ó shuíomh gréasáin Chúinne na Foghlama. Sa chás sin, déanfar d'ainm agus d'uimhir ghutháin, chomh maith le do sheoladh poist, a phróiseáil óir is gá iad sin chun na foilseacháin is maith leat a ordú a sheoladh chugat.

Má roghnaíonn tú a bheith páirteach agus má thugann tú toiliú do shonraí a phróiseáil chun páirt a ghlacadh i gcomórtas, is iad na sonraí a bhaileofar na sonraí sin a bhfuil géarghá leo chun an comórtas a reáchtáil go héifeachtach agus sonrófar sin go soiléir.

Ar deireadh, tá sé de rogha agat a bheith páirteach agus toiliú a thabhairt más mian leat a bheith rannpháirteach i bhfóram. Sa chás seo, ní dhéanfar aon sonraí ach an t-ainm úsáideora atá riachtanach chun bheith rannpháirteach san fhóram a phróiseáil.

Féadfaidh an Rialaitheoir Sonraí faisnéis chomhiomlán nó dhí-shainaithnithe a roinnt le Stiúrthóireachtaí eile an Choimisiúin agus/nó le hinstitiúidí eile an Aontais nó le tríú páirtithe lena cartlannú nó chun críocha staitistiúla.

5.        Cá fhad a choinnímid do shonraí pearsanta?

5.1. Na sonraí pearsanta a sholáthraítear nuair a úsáidtear ceann de sheirbhísí Chúinne na Foghlama

Ní choimeádtar sonraí pearsanta ach a fhad agus is gá chun bearta leantacha a bhfuil baint acu le ceann de sheirbhísí Chúinne na Foghlama a dhéanamh i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta agus ní choimeádtar iad ar feadh tréimhse níos faide ná 2 bhliain ón dáta a chuirtear isteach na sonraí sin.

5.2 Tuarascálacha, taifid ar pháipéar agus taifid leictreonacha, taifid ARES a choimeádann DG COMM san áireamh

Coimeádtar gach taifead ar pháipéar agus gach taifead leictreonach a bhaineann le comhfhreagras ó lá go lá agus na tuarascálacha a bhfuil sonraí comhiomlánaithe iontu, taifid ARES san áireamh, ar feadh tréimhse 10 mbliana de réir liosta coinneála coiteann ar leibhéal an Choimisiúin (SEC(2019)900/2). Cuirfear iad sa chartlann de réir chreat dlíthiúil an Choimisiúin agus stórálfar iad in ARES (Ardchóras Taifead) faoi fhreagracht Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin (DPO-1530.5).

6.        Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí pearsanta?

Déantar na sonraí pearsanta uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí uaslódáilte etc.) a stóráil ar fhreastalaithe an Choimisiúin. Déantar na hoibríochtaí próiseála go léir i gcomhréir le Cinneadh (AE, Euratrom) Uimh. 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise arna n-úsáid ag an gCoimisiún Eorpach.

Tá conraitheoirí an Choimisiúin faoi cheangal clásal conarthach ar leith maidir le hoibríochtaí próiseála ar bith a dhéantar ar shonraí pearsanta thar ceann an Choimisiúin, agus tá siad faoi cheangal oibleagáidí rúndachta a eascraíonn as  Rialachán 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá roinnt beart teicniúil agus eagraíochtúil curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún. Ar na bearta teicniúla sin tá bearta iomchuí chun dul i ngleic leis an tslándáil ar líne, leis an mbaol go gcaillfí sonraí, go ndéanfaí sonraí a athrú nó go ndéanfaí rochtain neamhúdaraithe orthu, ag cur san áireamh an riosca atá i gceist leis an bpróiseáil agus na gcineálacha sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Ar na bearta eagraíochtúla sin déantar cead rochtana ar shonraí pearsanta a shrianadh do dhaoine údaraithe amháin a bhfuil gá dlisteanach acu leo chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

7.        Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Tugtar rochtain ar do shonraí pearsanta do phearsanra údaraithe institiúidí an Aontais Eorpaigh agus do na conraitheoirí sna hinstitiúidí sin atá freagrach as an oibríocht phróiseála a fheidhmiú de réir an phrionsabail “ar bhonn riachtanais eolais”. Tá ceangal ar na baill foirne agus na conraitheoirí sin cloí le comhaontuithe reachtúla rúndachta agus, nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

Tá rochtain ag baill foirne údaraithe an Choimisiúin ar na sonraí pearsanta a sholáthraíonn úsáideoir a úsáideann ceann de sheirbhísí Chúinne na Foghlama chun bearta leantacha gaolmhara a chur i gcrích.

Má bhaineann an t-iarratas le foilseacháin, cuirtear ainm, seoladh poist agus uimhir ghutháin an úsáideora ar fáil d'Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, is í an oifig sin sheolfaidh na foilseacháin a iarrtar amach tríd a conraitheoir. (féach: DPO-1281-14 EU Bookshop (EUB));

Más ábhartha, is féidir le conraitheoir na sonraí pearsanta a sholáthraíonn úsáideoirí sheirbhís Chúinne na Foghlama a fháil ar bhonn riachtanais eolais. Cuir i gcás má dhéanann an Coimisiúin conradh le conraitheoir a sheirbhísí a úsáid chun measúnú leantach a dhéanamh ar aiseolas nó chun cuidiú leis monatóireacht a dhéanamh ar an bhfóram.

8.        Cé na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

Tá cearta sonracha agat mar ‘ábhar sonraí’ faoi Chaibidil III (Airteagail 14-25) de Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725. Maidir leis an oibríocht phróiseála seo, is féidir leat na cearta seo a leanas a fheidhmiú:

 • an ceart rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta (Airteagal 17 de Rialachán (AE) 2018/1725);
 • an ceart go ndéanfaí ceartúchán i gcás ina bhfuil do shonraí pearsanta míchruinn nó neamhiomlán (Airteagal 18 de Rialachán (AE) 2018/1725);
 • an ceart go ndéanfaí léirscriosadh ar do shonraí pearsanta (Airteagal 19 de Rialachán (AE) 2018/1725);
 • i gcás inarb infheidhme, an ceart go gcuirfí srian ar phróiseáil do shonraí pearsanta (Airteagal 20 de Rialachán (AE) 2018/1725);
 • an ceart chun iniomparthacht sonraí (Airteagal 22 de Rialachán (AE) 2018/1725).

Thug tú toiliú do shonraí pearsanta a chur ar fáil d'Ardstiúrthóireacht na Cumarsáide sa Choimisiún Eorpach, Stiúrthóireacht A, Aonad A.2, le haghaidh na hoibríochta próiseála áirithe seo. Is féidir leat do thoiliú a tharraingt siar am ar bith ach fógra a thabhairt don Rialaitheoir Sonraí. Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar do thoiliú.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tá a gcuid sonraí teagmhála le fáil faoi Roinn 9.

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs ceann amháin nó níos mó de na hoibríochtaí próiseála ar leith, déan cur síos orthu (i.e. tagairtí taifid mar atá sonraithe faoi Roinn 10) i d'iarratas.

9.        Sonraí teagmhála

An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, nó má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh faoi bhailiú agus úsáid do shonraí pearsanta, déan teagmháil leis an Rialaitheoir Sonraí, Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide, Aonad A.2 (COMM-A2@ec.europa.eu).

Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin

Féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) maidir le ceisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725.

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Tá an ceart agat dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (i.e. gearán a dhéanamh leis) (edps@edps.europa.eu) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ag an Rialaitheoir Sonraí.

10.     Tuilleadh eolais

Foilsíonn an tOifigeach Cosanta Sonraí clár na n-oibríochtaí próiseála go léir ar shonraí pearsanta atá déanta ag an gCoimisiún, oibríochtaí atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Tá an clár le fáil ag an nasc seo: http://ec.europa.eu/dpo-register

Áirítear an oibríocht phróiseála shonrach sin ar chlár poiblí an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an tagairt taifid seo a leanas ag gabháil léi: DPR-EC-03612.1.