Кът за обучение

EU Timeline Overview

ХРОНОЛОГИЯ НА ЕС

ЕС ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Попътувайте назад във времето и научете за важни исторически моменти, изобретения, значими спортни и обществени събития и още много... — факти, които превърнаха ЕС в това, което е днес. Станете част от тази история, като добавите свои дати и събития и отпечатате своя лична хронология!

КАК ФУНКЦИОНИРА ХРОНОЛОГИЯТА НА ЕС

 

 

EU Timeline FAQs accordions

Речник на термините

 

Договори за ЕС: Европейският съюз се основава на принципите на правовата държава. Това означава, че Съюзът предприема всяко действие въз основа на договори, които са одобрени доброволно и демократично от всички държави — членки на ЕС. Договорите се изменят с цел повишаване на ефективността и прозрачността на ЕС, подготовка за присъединяването на нови страни и въвеждане на нови области на сътрудничество, като например единната валута.

Европейска комисия: Гарантира, че договорите на ЕС се спазват. Една от основните задачи на Комисията е да гарантира, че правото на ЕС се прилага от всички държави членки. Тя може да предприема действия срещу предприятия или държави от ЕС, които не спазват законодателството на ЕС. Европейската комисия също така предлага нови закони и програми, които представляват интерес за целия ЕС. Те се разглеждат подробно от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, които вземат окончателното решение по всички закони на ЕС. Те могат да променят предложенията или да ги отхвърлят изцяло. Комисията също така управлява бюджета на Съюза и представлява ЕС на световната сцена.

Европейски съвет: Той се състои от президенти и министър-председатели. Европейският съвет събира лидерите на ЕС поне четири пъти годишно. Той определя основните приоритети на ЕС и общите политически насоки, но не приема закони. Това е работа на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

Европейски парламент: Това е гласът на гражданите. Той представлява гражданите на държавите в ЕС и членовете му се избират директно от тях на всеки пет години.

Съвет на Европейския съюз: Това е Съветът на министрите. В него министри от всички държави членки обсъждат, изменят и приемат закони. Министрите имат правомощия да ангажират своите правителства с действията, за които е постигната договореност на заседанията. Заедно с Европейския парламент Съветът е основният орган, който взема решения в ЕС.

Други институции и органи на ЕС: Пълен списък на институциите и органите на ЕС, както и на агенциите и другите органи на ЕС, можете да намерите на уебсайта Europa.

За хронологията

Европейският съюз съществува от малко повече от половин век, но историята, довела до създаването му, е много по-дълга. Днес сме единни в многообразието, но нашият общ европейски проект стана реалност единствено благодарение на нашите предшественици — мъже и жени, които вярваха безрезервно в Съюза. Европейският съюз бе създаден, за да се сложи край на войните и да се изгради мирна, обединена и просперираща Европа — Европа, в която хората могат да намират нови и по-добри начини да си помагат и да търгуват помежду си. През последните 60 години много европейци работиха неуморно, за да помогнат за изграждането на по-добро бъдеще заедно. Тази работа продължава и днес.

Проследете забележителната история на Европейския съюз (ЕС) чрез тази хронология! Освен за историята на ЕС ще научите и за:

  • важни открития и изобретения;
  • значими събития в областта на спорта и в обществото;
  • напредъка на комуникационните технологии;
  • явления със значително въздействие върху околната среда;
  • основни политически и световни събития.

Можете също така да добавите ваши собствени дати и събития и да разпечатате ваш личен хронологичен плакат.