Cosán nascleanúna

Tuilleadh cluichí i gCúinne na bPáistí

An AE:

cad atá i gceist leis ?

Nuair a tháinig an Dara Cogadh Domhanda chun deiridh sa chéad seo caite, tháinig ceannairí na hEorpa ar chomhaontú oibriú le chéile lena gcuid fadhbanna a réiteach. Bhí uathu deireadh a chur go deo leis an troid le go bhféadfadh gnáthdhaoine a saol a thógáil as an nua agus bealaí nua níos fearr a chruthú le maireachtáil agus trádáil le chéile.

Bealach amháin a d’fhéadfaí an aidhm sin a bhaint amach, dar leis na ceannairí, smacht a choinneáil ar an méid guail agus cruach a d’fhéadfadh gach tír a fháil. Bhí an-tábhacht leis sin mar go raibh an gual ag teastáil le cumhacht a ghiniúint do mhonarchana inar táirgeadh na rudaí a bhí riachtanach don saol, cruach do mheaisíní, tithe, bóithre agus foirgnimh. Bíonn gual agus cruach ag teastáil freisin chun innill chogaidh ar nós gunnaí agus tancanna a tháirgeadh, agus nuair a bheadh ar na tíortha teacht ar chinneadh le chéile faoin úsáid a bhaintí as gual agus cruach na hEorpa ní fhéadfadh aon náisiún amháin na huirlisí troda sin a tháirgeadh i ngan fhios do na náisiúin eile.

Bhí súil ag na ceannairí freisin nach mbeadh aon chúis ag tíortha atá spleách ar a chéile dul i mbun troda mar go mbeadh an geilleagar níos láidre ar fud an réigiúin agus bheadh poist mhaithe, bia agus slándáil ann do na daoine. Agus, ar ndóigh, bhí an ceart acu! Tá breis is 60 bliain imithe tharainn agus is sna leabhair staire amháin atá trácht ar chogaí na hEorpa anois.

Tá an-dul chun cinn déanta ag an AE. Tá 28 Ballstát san Aontas Eorpach anois. Beagán ar nós ranga scoile. Mar a tharlaíonn i bpobal dlúth, tugann na baill is láidre tacaíocht do na baill is laige. Agus mar a tharlaíonn i rang scoile nuair a chuireann páiste amháin spéis sa mhatamaitic agus páiste eile sa cheol, tá ábhair spéise éagsúla ag na tíortha éagsúla san AE. Le go mairfimid le chéile go síochánta, caithfidh gach duine glacadh le gach duine eile díreach mar atá siad. Maireann gach tír de réir a traidisiún féin, lena teanga agus lena cultúr féin. Tá an cur chuige sin curtha i bhfriotal cuí i mana an AE: ‘Aontaithe san Éagsúlacht’.

Cé go bhfuil an éagsúlacht seo ann, tá comhspriocanna ag tíortha an AE:

  • Is mian leo go mbeadh rath ar gach Ballstát agus go bhfeabhsófaí a ndálaí maireachtála. Is ábhar mórtais don AE gurb é an limistéar eacnamaíoch is mó ar domhan é.
  • Is mian leo go mbeadh síocháin agus slándáil ann san Eoraip agus ar fud an domhain. In áit a bheith ag troid in aghaidh a chéile le gunnaí, b’fhearr leo suí síos le chéile agus cúrsaí a phlé.
  • Is mian leo go mbainfeadh saoránaigh uile an AE leas as na bunchearta agus na saoirsí céanna, go mairfeadh siad gan idirdhealú agus go mbainfeadh siad leas as comhdheiseanna.

B’fhéidir go bhfuil a fhios agat cheana go bhfuil a Pharlaimint féin ag an AE, agus is féidir leis an bpobal na hiarrthóirí is fearr leo a thoghadh go daonlathach. Nó b’fhéidir go bhfaca tú an Taoiseach ar an nuacht agus é ag cruinniú sa Bhruiséil fara príomh-airí na dtíortha eile. Tugtar an Chomhairle Eorpach orthu agus iad le chéile, agus déanann siad cinntí tábhachtacha.

Is í Parlaimint na hEorpa (751 ball tofa) agus an Chomhairle (airí ó gach tír san AE) a dhéanann dlíthe na hEorpa. Déanann an Coimisiún Eorpach moltaí faoi dhlíthe nua agus cinntíonn sé go gcloítear leo.

Tá an t-airgead céanna, an euro, in úsáid in a lán tíortha Eorpacha anois, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca taisteal ar fud na hEorpa nuair nach gá airgeadra a athrú ó thír go tír. Ar an gcaoi chéanna, tig le saoránaigh an AE taisteal gan seiceálacha teorann, dul ag staidéar agus ag obair i dtíortha eile san AE, agus earraí agus seirbhísí a cheannach ar fud an AE.

Ní le slándáil, le hairgead ná leis an ngeilleagar amháin atá baint ag an AE. Cuireann sé modhanna chun cinn chun an comhshaol a fheabhsú. Tugann sé tacaíocht do thaighde agus do bhearta lenar féidir dul chun cinn a dhéanamh san eolaíocht agus sa teicneolaíocht. Leagann an AE síos rialacha freisin faoin tslí is ceart táirgí a dhéanamh agus a phacáistiú, le go mbeidh a fhios againn gur dea-cháilíocht i gcónaí atá sna hearraí a cheannaímid, is cuma cárb as iad.

Tá an oiread sin á dhéanamh ag an AE le go mbeidh tusa agus do mhuintir sásta, sábháilte agus folláin.

Cúig fhíric spéisiúla

  • Tá 28 Ballstát san Aontas Eorpach agus tá an euro in úsáid mar airgeadra ag 19 mBallstát díobh.
  • Ar gach bonn euro tá taobh amháin comónta agus taobh eile le siombal náisiúnta na tíre a d’eisigh an bonn.
  • An 9 Bealtaine a dhéanann an AE a lá breithe a cheiliúradh. An lá sin i 1950, a mhol Robert Schuman, aire de chuid na Fraince, na smaointe atá mar bhonn leis an AE.
  • Is é a chiallaíonn an Margadh Aonair go mbogann daoine, táirgí agus seirbhísí gan bhac idir thíortha an AE.
  • Tá a Chairt féin um Bunchearta ag an AE.