investEU

V tomto vyhlásení o ochrane súkromia sa uvádzajú informácie
o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov.

Spracovateľská operácia: Kampaň „InvestEU“

Prevádzkovateľ údajov: Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, riaditeľstvo B – Stratégia a podniková komunikácia, oddelenie B1

Referenčná značka:  DPR-EC-00077

Obsah

 1. Úvod
 2. Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?
 3.  Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?
 4. Aké osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?
 5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?
 7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?
 8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?
 9. Kontaktné údaje
 10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

 1. Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/172523. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

V tomto vyhlásení o ochrane súkromia objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje príslušného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie súvisiace s operáciou spracovania: kampaň InvestEU, ktorú realizuje Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, riaditeľstvo B – Stratégia a podniková komunikácia, oddelenie B1 (ďalej len GR COMM.B1) sú uvedené nižšie.

 1. Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?

V kampani „InvestEU“ sa hovorí o tom, ako financovanie z prostriedkov EÚ vo všeobecnosti prispieva k tvorbe pracovných miest, revitalizácii spoločenstiev a ku kvalitnejšiemu životu. Kampaň predstavuje vyše 100 projektov financovaných EÚ a ukazuje ich dosah prostredníctvom webových stránok a produktov sociálnych médií, reklamy, tlačových oddelení a partnerstiev s médiami.

Účel spracovateľskej operácie: GR COMM.B1 zhromažďuje a používa vaše osobné údaje na prezentovanie skutočných príkladov pomoci zo strany EÚ, pri ktorom sa využívajú príbehy jej skutočných príjemcov. Okrem toho sa niektoré údaje (kontaktné údaje zainteresovaných strán, kontaktné údaje na médiá a novinárov) zbierajú na účely propagácie. Vaše údaje sa použijú výlučne na účely kampane a jej aktivít.

Bude ich manuálne zhromažďovať dodávateľ (spoločnosť WPP, konzorcium pod vedením skupiny Ogilvy Group SA).

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie, a teda ani na profilovanie.

 1. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zbierame a spracúvame z týchto dôvodov:

a) spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie

alebo

d) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úloh Európskej komisie uskutočňovaných vo verejnom záujme, ako sa stanovuje v článku 11 a článku 13 Zmluvy o Európskej únii a v článku 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Zabezpečujeme, aby sa spracúvanie osobných údajov vykonávalo s primeranými a osobitnými zárukami v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

 1. Aké osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?

Na vykonanie tejto spracovateľskej operácie získava oddelenie GR COMM.B1 tieto kategórie osobných údajov:

meno, priezvisko, vek, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, miesto bydliska, titul, názov spoločnosti, názov média/organizácie, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa, IP adresa, geolokalizácia, účty na sociálnych médiách a s predchádzajúcim súhlasom aj fotografie, videá, hlasové nahrávky.

Poskytovanie osobných údajov nie je povinné.

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

GR COMM.B1 uchováva vaše osobné údaje len na čas potrebný na splnenie účelu zhromažďovania alebo ďalšieho spracovania, a to najviac na obdobie dvanástich mesiacov po ukončení kampane „InvestEU“ (predbežný dátum ukončenia bol stanovený na 31. október 2019, kampaň však môže byť predĺžená). Na konci tohto obdobia budú údaje automaticky vymazané.

 1. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahraté súbory údajov atď.) sú uložené buď na serveroch Európskej komisie, alebo na serveroch jej dodávateľov. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Servery agentúr WPP v rámci EÚ sa nachádzajú v EÚ.

Zmluvní partneri Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania vašich údajov vykonávané v mene Komisie, a povinnosťami zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi z transpozície všeobecného nariadenia o ochrane údajov v členských štátoch EÚ [nariadenie GDPR (EÚ) 2016/679].

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú primerané opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracovávaných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto operácie spracúvania údajov.

 1. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonávanie tejto operácie spracúvania údajov, oprávneným zamestnancom podľa zásady „need-to-know“ (potreba poznať) a oprávneným zamestnancom zmluvného partnera. Na týchto zamestnancov sa vzťahujú z právnych predpisov vyplývajúce povinnosti, resp. ďalšie dohody o zachovaní dôvernosti.

Ostatným účastníkom kampane môžeme poskytnúť vaše meno, priezvisko a názov vašej organizácie.

Počas kampane bude mať široká verejnosť prístup len k menu a priezvisku a prípadne aj k názvu pracovnej funkcie, ako aj ku všetkým fotografiám alebo videonahrávkam vytvoreným s predchádzajúcim súhlasom na účely kampane.

 1. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracovaniu alebo právo na prenosnosť údajov.

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a).

Súhlasili ste s poskytnutím osobných údajov oddeleniu GR COMM.B1 na účely tejto spracovateľskej operácie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie neovplyvní zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v bode 9.

Ak si želáte uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými spracovateľskými operáciami, vo svojej žiadosti ich opíšte [t. j. uveďte ich referenčné označenie(-a) záznamu, ako je to uvedené v bode 10].

 1. Kontaktné údaje
 • Prevádzkovateľ údajov

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky či obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa údajov, ktorým je oddelenie GR COMM.B1, na adrese COMM-INVESTEU@ec.europa.eu.

 • Úradník Komisie pre ochranu údajov (DPO)

V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, môžete sa obrátiť na úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že pri spracovaní vašich osobných údajov prevádzkovateľom údajov došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t. j. podať mu sťažnosť) na adrese edps@edps.europa.eu.

 1. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Úradník Európskej komisie pre ochranu údajov (DPO) zverejní register operácií spracovania osobných údajov zo strany Komisie, ktoré boli zdokumentované a ktoré mu boli oznámené. Prístup k zoznamu je na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia sa zahrnula do verejného registra úradníka pre ochranu údajov pod referenčnou značkou: DPR-EC-00077.

ECAS Login