Európsky rok rozvoja

Európsky rok rozvoja

Partner

Európska únia

EÚ je jedinečným hospodárskym a politickým partnerstvom 28 európskych krajín, ktoré pokrýva väčšinu kontinentu.

O nás

V zahraničí je Európska únia zastúpená delegáciami Únie, ktoré plnia podobnú úlohu ako veľvyslanectvá.

Medzi činnosti EÚ na svetovej scéne patrí najmä:

  • budovanie mieru prostredníctvom politickej, hospodárskej a praktickej pomoci – napríklad na západnom Balkáne po vojnách v Juhoslávii,
  • riadenie civilných a vojenských misií na udržanie bezpečnosti vo svete v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky,
  • udržiavanie priateľských vzťahov so susednými krajinami prostredníctvom Európskej susedskej politiky,
  • poskytovanie rozvojovej a humanitárnej pomoci, zabezpečovanie krízových reakcií a riešenie problémov v súvislosti so zmenou klímy a ľudskými právami.

Európska komisia

Európska komisia je jednou z hlavných inštitúcií Európskej únie. Zastupuje a presadzuje záujmy EÚ ako celku. Pripravuje návrhy nových európskych právnych predpisov. Riadi každodennú činnosť súvisiacu s vykonávaním politík Únie a využívaním jej finančných prostriedkov.

Zloženie

Politické vedenie Komisie zabezpečuje 28 komisárov, jeden z každého členského štátu, ktorí sú volení na funkčné obdobie 5 rokov. Predseda Komisie zverí každému komisárovi určité oblasti politiky – portfólio.

V súčasnosti predsedá Európskej komisii Jean-Claude Juncker.

Každodenné fungovanie Komisie zabezpečujú jej zamestnanci – administrátori, právnici, ekonómovia, prekladatelia, tlmočníci, asistenti atď., ktorí sú organizačne zaradení do útvarov známych ako generálne riaditeľstvá (GR).

Výrazom Komisia sa zvykne označovať kolégium 28 komisárov, jej trvalí zamestnanci alebo inštitúcia ako celok.

Účel

Komisia zastupuje a presadzuje záujmy EÚ ako celku. Riadi a vykonáva politiky EÚ tak, že:

  1. navrhuje nové právne predpisy a predkladá ich na schválenie Parlamentu a Rade;
  2. spravuje rozpočet EÚ a prideľuje finančné prostriedky;
  3. presadzuje uplatňovanie právnych predpisov EÚ (spoločne so Súdnym dvorom);
  4. zastupuje EÚ na medzinárodnej scéne, napríklad pri vyjednávaní zmlúv medzi EÚ a inými štátmi.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) je diplomatickým zborom EÚ. Poskytuje podporu „ministerke zahraničných vecí Únie“ pri uskutočňovaní politiky EÚ v oblasti zahraničných vecí a bezpečnostnej politiky.

ESVČ riadi diplomatické vzťahy EÚ s inými krajinami, ktoré nie sú súčasťou bloku. Jej cieľom je zlepšiť konzistentnosť a zvýšiť efektivitu zahraničnej politiky EÚ, a tým aj vplyv Európy vo svete.

Úzko spolupracuje s diplomatickými zbormi členských štátov, z ktorých mnohí vyslali svojich zamestnancov do ESVČ.

Na čele ESVČ stojí Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Jednou z hlavných úloh tohto orgánu je podpora strategických partnerstiev EÚ s kľúčovými medzinárodnými hráčmi a jeho spolupráca so vznikajúcimi mocnosťami po celom svete. ESVČ úzko spolupracuje s OSN a ďalšími hlavnými aktérmi ako sú Spojené štáty a Rusko.

Dostupné aj v týchto jazykoch:

Tlačové informácie

Catherine Ray
International Cooperation and Development
Maria Sanchez Aponte

Twitter - @EYD2015