Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

Partneris

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija yra atsakinga už Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir koordinavimą Lietuvoje ir trečiosiose šalyse.

Apie mus

Vystomojo bendradarbiavimo politika - tai visų išsivysčiusių šalių neatskiriama užsienio politikos dalis, kuria siekiama taikos, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių bei integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką.

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, kartu su kitomis naujosiomis narėmis tapo tarptautinės donorų bendruomenės dalimi - iš šalies pagalbos gavėjos tapo šalimi donore.

Užsienio reikalų ministerija yra atsakinga už Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą bei koordinavimą.

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslai:

 • prisidėti prie pasaulinių skurdo mažinimo besivystančiose valstybėse pastangų ir kitų Jungtinių Tautų paskelbtų vystymosi tikslų įgyvendinimo;
 • prisidėti prie demokratijos, saugumo ir stabilumo erdvės, tvaraus vystymosi plėtojimo valstybėse partnerėse;
 • prisidėti prie žmogaus teisių ir lyčių lygybės plėtojimo valstybėse partnerėse;
 • stiprinti politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius ryšius su valstybėmis partnerėmis ir, jeigu yra galimybė, su kitomis besivystančiomis valstybėmis;
 • informuoti ir šviesti Lietuvos visuomenę apie Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis, jų tikslus ir iššūkius, pasiektus rezultatus, siekti didesnio visuomenės pritarimo ir paramos šiai veiklai.

Daugiau informacijos apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą galima rasti www.orangeprojects.lt

                                                                                                                                                 * * *

Siekiant didesnės Europos Sąjungos visuomenės paramos vystomojo bendradarbiavimo politikai ir didesnio įsitraukimo į jos įgyvendinimą, Europos Parlamentas ir ES Taryba 2015-uosius metus paskelbė Europos metais vystymuisi (European Year for Development - EYD2015).

EYD2015 keliami tikslai:

 • Informuoti ES piliečius apie bendras ES ir atskirų šalių narių pastangas vystomajame bendradarbiavime bei jo įtaką ir naudą visiems dalyvaujantiems
 • Skatinti piliečių susidomėjimą, kritinį mąstymą ir aktyvų dalyvavimą vystomajame bendradarbiavime
 • Stiprinti solidarumo ir bendros atsakomybės jausmą įtakojant pokyčius pasaulyje

EYD2015 pagrindinės žinutės:

 • ES yra globali veikėja sprendžianti šiandienos iššūkius;
 • Politikos suderinamumas tampa vis aktualesnis, todėl ES vystomasis bendradarbiavimas svarbus tiek ES, tiek paramą gaunančioms šalims.
 • Galvok globaliai, veik lokaliai. Kiekvienas žmogus gali padaryti skirtumą.

EYD2015 mėnesiai yra skirti:

Sausis – Europai pasaulyje

Vasaris – švietimui

Kovas – moterims ir mergaitėms

Balandis - sveikatai

Gegužė – taikai ir saugumui

Birželis – tvariam augimui, tinkamam darbui ir verslui

Liepa - vaikams ir jaunimui

Rugpjūtis – humanitarinei pagalbai

Rugsėjis – demografijai ir migracijai

Spalis – maisto saugumui

Lapkritis – tvariam vystymuisi

Gruodis – žmogaus teisėms

Užsienio reikalų ministerija, kaip Europos metų vystymuisi įgyvendinančioji institucija, kviečia visus Lietuvos juridinius ir fizinius asmenis dalyvauti EYD2015 veikloje ir prisidėti prie visuomenės domėjimosi vystomojo bendradarbiavimo aktualijoms, visuomenės supratimo apie vystomojo bendradarbiavimo naudą didinimo, ir Lietuvos piliečių bendros atsakomybės ir solidarumo jausmo tarpusavyje vis labiau susijusiame pasaulyje skatinimo.

Mūsų paramos vystymuisi vizija 3-juose klausimuose

Kodėl mums turėtų rūpėti parama vystymuisi?

Nors ypač dideliame skurde gyvenančių žmonių skaičius sumažėjo, apie 1,2 mlrd. žmonių visame pasaulyje tebegyvena žemiau skurdo ribos. Kas savaitę nuo lengvai pagydomų ligų miršta tūkstančiai žmonių. Virš 57 mln. pradinio mokyklinio amžiaus vaikų vis dar nelanko mokyklos. Šie iššūkiai yra visuotiniai bei tarpusavyje susiję ir juos įveikti galime tik visos šalys kartu. Prisidėdami prie tarptautinės bendruomenės pastangų integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką, tuo pačiu mes stipriname taiką ir stabilumą pasaulyje – galimybę saugiai ir taikiai gyventi, keliauti, studijuoti, kurti.

Kuo prisideda ES, kaip pasaulinio masto veikėja?

2013 m. ES suteikė daugiau kaip pusę visos oficialios pasaulio paramos vystymuisi, tam tikslui skirdama 56,5 mlrd. eurų. Tvirtas ES įsipareigojimas padėti besivystančioms šalims pasivyti išsivysčiusias šalis yra ir solidarumo išraiška, ir būdas pasiekti, kad pasaulis būtų saugesnis. ES, kaip globalios pasaulio veikėjos, vaidmens didinimas svarbus siekiant plėsti saugumo ir stabilumo zoną aplink Europą, remti ir skatinti stabilios tarptautinės tvarkos susiformavimą ir būti pasirengus, esant reikalui, imtis visų įmanomų priemonių užkirsti kelią senoms ir naujoms grėsmėms atsirasti.

Kaip kiekvienas galime kažką pakeisti?

Tūkstantmečio vystymosi tikslai siekiant sumažinti skurdą pasaulyje ir išsaugoti gyvybes yra globalūs ir reikalauja visuotinių pastangų. Kiekvienas iš mūsų turi galimybę prisidėti prie jų įgyvendinimo, skirdamas laiką savanoriškai veiklai, aukodamas lėšas, domėdamasis šia politika ar net darydamas įtaką nacionalinės valdžios sprendimams dėl būtinybės padėti besivystančioms šalims. Dalindamiesi su kitais, patys tampame turtingesni: susipažįstame su kitomis kultūromis, mokomės kalbų, įgyjame naujų žinių, patirties ir gebėjimų bendrauti bei veikti skirtingose socialinėse ir kultūrinėse aplinkose.

Kontaktai

J. Tumo-Vaižganto g. 2
LT-01511 Vilnius
Lietuva

Twitter - @LithuaniaMFA