Evropský rok pro rozvoj

Evropský rok pro rozvoj

Příspěvek

Seminář IOM představil úzký vztah mezi mezinárodní migrací a rozvojem

Rozvojový potenciál mezinárodní migrace a vztah mezi rozvojem a migrací byly tématy semináře, který se uskutečnil v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015. Semináře, který uspořádala IOM Mezinárodní organizace pro migraci ve spolupráci s MZV dne 15. října v Černínském paláci, se zúčastnilo více než čtyřicet zástupců státních institucí, nevládních organizací i akademické sféry. 

Náměstek ministra zahraničních věcí Lukáš Kaucký v uvítacím projevu mimo jiné uvedl, že mezinárodní migrace by i přes aktuální uprchlickou krizi neměla být vnímána pouze negativně, přičemž zdůraznil i její pozitivní aspekty, především ekonomický a demografický.

Rovněž ředitelka IOM Praha Lucie Sládková ve svém příspěvku prezentovala mezinárodní migraci z globální a historické perspektivy nikoli jako hrozbu, ale jako výzvu. Správně řízená migrační politika a projekty s migračně rozvojovým aspektem, které IOM realizuje po celém světě, přináší prospěch jak samotným migrantům, tak zemích zdrojovým i cílovým.  

Pohled dalšího globálního aktéra, Organizace spojených národů, prezentoval Michal Broža, ředitel Informačního střediska OSN v Praze. Mimo jiné vyzdvihl začlenění migrace do čtyř ze sedmnácti aktuálně odsouhlasených Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).   

Ředitel České rozvojové agentury (ČRA) Michal Kaplan mimo jiné poukázal na skutečnost, že podle výzkumů nemigrují nejchudší vrstvy obyvatel rozvojového světa, ale ti, kteří k tomu mají i ekonomické prostředky. Hovořil také o možnostech začlenění migrace do strategie rozvojové spolupráce České republiky. Ačkoli se migrační aspekty již v několika projektech objevily, potenciál migrace, jako průřezového tématu, je větší. Vždy se však musí jednat o projekty plánované ve spolupráci se státy, kde budou realizovány, a které na nich mají zájem.  

Paola Alvarez z IOM ředitelství v Ženevě prezentovala jak teoretické koncepty migrace a rozvoje tak konkrétní projekty, například v oblastech efektivního využití remitencí a zapojení zahraničních diaspor do rozvoje zemí původu. Vedle remitencích finančních zmínila i význam tzv. sociálních remitencí, tedy znalostí a zkušeností získaných migranty. Zdůraznila především potřebu co největší koherence v oblasti migrace a rozvoje v rámci jednotlivých resortů státní správy zemí, které chtějí realizovat efektivní politiku v těchto oblastech. Obecně by mělo být cílem začlenění migrace do rozvojových politik a naopak rozvoje do politik migračních.

Odpolední program zahájil Robert Stojanov z centra Geomigrace při Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Představil akademický pohled a výzkum fenoménu migrace a rozvoje, přičemž poukázal také na vliv globálních změn klimatu na zvýšenou emigraci z postižených regionů. I v rámci následné diskuse byla zmíněna potřeba spolupráce a využití poznatků výzkumu při plánování migračních a rozvojových politik.       

Politiku a praxi Moldavska, které je jednou z prioritních zemí rozvojové spolupráce České republiky,  prezentovala Angela Stafii ze státní Kanceláře pro vztahy s diasporou. 

O partnerovi

[logo]

Česká rozvojová agentura (ČRA) působí jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS), zejména pro přípravu a realizaci bilaterálních (tj. dvoustranných) projektů ZRS v partnerských zemích. Více…